Hopp til hovedinnhold

Oppbygging av WCAG 2.1

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) er bygd opp av 4 prinsipper, som understøttes av 13 retningslinjer og 78 testbare suksesskriterier.

    Oppbygging

    Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.1 er bygd opp av fire prinsipper, som understøttes av 13 retningslinjer og 78 testbare suksesskriterier.

    • Prinsipper: På øverste nivå er det fire prinsipper som danner grunnlaget for tilgjengelighet på nett – mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelig og robust.
    • Retningslinjer: På nivået under prinsippene er det retningslinjer. De 13 retningslinjene utgjør de grunnleggende målene som produsenter av webinnhold bør jobbe mot for å gjøre innholdet mer tilgjengelig for brukere med ulike funksjonsnedsettelser. Retningslinjene er ikke testbare, men utgjør rammene og de overordnede målsetningene som kan hjelpe produsenter av webinnhold med å forstå suksesskriteriene og bruke teknikkene på en bedre måte.
    • Suksesskriterier: For de enkelte retningslinjene er det testbare suksesskriterier som gjør det mulig å bruke WCAG 2.1 til å teste at krav overholdes, blant annet i forbindelse med designspesifikasjoner, innkjøp, lovregulering og avtaler. For at behovene til ulike grupper og i ulike situasjoner skal oppfylles, er det definert tre nivåer av samsvar: A (laveste nivå), AA og AAA (høyeste nivå). De samme kravene kan finnes på forskjellige nivåer. For eksempel er kravene til kontrast både nivå AA og nivå AAA, der kravene på nivå AAA er strengere enn de på nivå AA.
    PrinsipperRetningslinjerNivå ANivå AANivå AAA
    1. Mulig å oppfatte1.1 Tekstalternativer1.1.1
    1.2 Alternativer for tidsbaserte medier1.2.1 - 1.2.31.2.4 - 1.2.51.2.6 - 1.2.9
    1.3 Innhold kan tilpasses1.3.1 - 1.3.31.3.4 - 1.3.51.3.6
    1.4 Innhold er identifiserbar1.4.1 - 1.4.21.4.3 - 1.4.5
    1.4.10 - 1.4.13
    1.4.6 - 1.4.9
    2. Mulig å betjene2.1 Tastaturnavigering2.1.1 - 2.1.2
    2.1.4
    2.1.3
    2.2 Nok tid2.2.1 - 2.2.2 2.2.3 - 2.2.6
    2.3 Unngå anfall2.3.1 2.3.2 - 2.3.3
    2.4 Navigerbar2.4.1 - 2.4.42.4.5 - 2.4.72.4.8 - 2.4.10
    2.5 Inndatametode2.5.1 - 2.5.4 2.5.5 - 2.5.6
    3. Forståelig3.1. Leselig og forståelig3.1.13.1.23.1.3 - 3.1.6
    3.2. Forutsigbar3.2.1 - 3.2.23.2.3 - 3.2.43.3.5 - 3.3.6
    3.3. Unngå og rette opp feil3.3.1 - 3.3.23.3.3 - 3.3.43.3.5 - 3.3.6
    4. Robust4.1 Kompatibilitet4.1.1 - 4.1.24.1.3

    De 48 av suksesskriteriene som må oppfylles i følge forskriften er nesten alle kriterier på nivå A og AA.

    Prinsipp 1: Mulig å oppfatte

    Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må presenteres for brukere på måter som de kan oppfatte.

    Informasjon skal kunne presenteres på en måte brukerne kan oppfatte, det vil si at informasjon ikke kun lar seg bruke ved hjelp av en enkelt sans. For å kunne se grafikk trengs for eksempel en skjerm og synssansen. WCAG krever derfor at bilder skal inneholde en alternativ tekst. Tekst kan presenteres på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, leses opp med syntetisk tale, vises på skjerm, tolkes som tegnspråk og vises som symboler. WCAG 2.0 krever derfor at tekst skal brukes som alternativ til andre medier som lyd, film og bilder.

    Retningslinje 1.1 Tekstalternativer

    Gi tekstalternativer til alt ikke-tekstlig innhold, slik at det kan konverteres til formater som brukerne har behov for, for eksempel stor skrift, blindeskrift, tale, symboler eller enklere språk.

    Suksesskriterium omfattet av forskriften:

    Retningslinje 1.2 Tidsbaserte medier

    Gi alternativer til tidsbaserte medier.

    Suksesskriterier omfattet av forskriften:

    Suksesskriterier ikke omfattet av forskriften:

    • 1.2.3 Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt) - Nivå A
    • 1.2.4 Teksting (direkte) - Nivå AA, unntatt
    • 1.2.6 Tegnspråk (forhåndsinnspilt) - Nivå AAA
    • 1.2.7 Utvidet synstolking (forhåndsinnspilt) - Nivå AAA
    • 1.2.8 Mediealternativ (forhåndsinnspilt) - Nivå AAA
    • 1.2.9 Bare lyd (direkte) - Nivå AAA

    Retningslinje 1.3. Mulig å tilpasse

    Lag innhold som kan presenteres på forskjellige måter (for eksempel med enklere layout) uten at informasjon eller struktur går tapt

    Suksesskriterier omfattet av forskriften:

    Suksesskriterier ikke omfattet av forskriften:

    • 1.3.6 Identifiser formål - Nivå AAA

    Retningslinje 1.4. Mulig å skille fra hverandre

    Gjør det enklere for brukerne å se og høre innhold, blant annet ved å skille forgrunnen fra bakgrunnen.

    Suksesskriterier omfattet av forskriften:

    Suksesskriterier ikke omfattet av forskriften:

    • 1.4.6 Kontrast (forbedret) - Nivå AAA
    • 1.4.7 Lav eller ingen bakgrunnslyd - Nivå AAA
    • 1.4.8 Visuell presentasjon - Nivå AAA
    • 1.4.9 Bilder av tekst (ingen unntak) - Nivå AAA

    Prinsipp 2: Mulig å betjene

    Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner.

    Web er interaktivt. Det er viktig at brukere kan navigere, velge knapper, sette haker i avkryssingsfelt og så videre med det utstyret de benytter. Dette betyr for eksempel at det ikke kun skal være mulig å bruke mus, men at all funksjonalitet også er tilgjengelig med tastatur.

    Retningslinje 2.1 Tilgjengelig med tastatur

    Gjør all funksjonaliteten tilgjengelig med tastatur.

    Suksesskriterier omfattet av forskriften:

    Suksesskriterier ikke omfattet av forskriften:

    • 2.1.3 Tastatur (ingen unntak) - Nivå AAA

    Retningslinje 2.2 Nok tid

    Gi brukerne nok tid til å lese og bruke innhold.

    Suksesskriterier omfattet av forskriften:

    Suksesskriterier ikke omfattet av forskriften:

    • 2.2.3 Ingen tidsberegning - Nivå AAA
    • 2.2.4 Avbrytelser - Nivå AAA
    • 2.2.5 Ny godkjenning - Nivå AAA
    • 2.2.6 Tidsavbrudd - Nivå AAA

    Retningslinje 2.3. Anfall

    Ikke utform innhold på en måte som er kjent for å forårsake (epileptiske) anfall.

    Suksesskriterium omfattet av forskriften:

    Suksesskriterium ikke omfattet av forskriften:

    • 2.3.2 Tre glimt - Nivå AAA
    • 2.3.3 Animasjon fra interaksjoner - Nivå AAA

    Retningslinje 2.4 Navigerbar

    Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg.

    Suksesskriterier omfattet av forskriften:

    Suksesskriterier ikke omfattet av forskriften:

    • 2.4.8 Plassering - Nivå AAA
    • 2.4.9 Formål med lenke (bare lenke) - Nivå AAA
    • 2.4.10 Deloverskrifter - Nivå AAA

    Retningslinje 2.5 Inndatametode

    Gjør det enklere for brukerne å betjene funksjonalitet gjennom andre inndatametoder enn tastatur.

    Suksesskriterier omfattet av forskriften:

    Suksesskriterium ikke omfattet av forskriften:

    • 2.5.5 Målstørrelse - Nivå AAA
    • 2.5.6 Samtidige inndatamekanismer - Nivå AAA

    Prinsipp 3: Forståelig

    Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

    Målet med nettsider er vanligvis at brukerne skal forstå både hvordan sider brukes og skjønne informasjonen de finner. Prinsippet handler om forutsigbarhet, enkelt språk, god hjelpefunksjonalitet. Noen retningslinjer og suksesskriterier som knyttes til dette prinsippet handler også om riktig koding, for eksempel at sidespråket er oppgitt slik at teksten blir lest opp på rett måte for dem som bruker talesyntese.

    Retningslinje 3.1 Leselig

    Gjør innholdet leselig og forståelig.

    Suksesskriterier omfattet av forskriften:

    Suksesskriterier ikke omfattet av forskriften:

    • 3.1.3 Uvanlige ord - Nivå AAA
    • 3.1.4 Forkortelser - Nivå AAA
    • 3.1.5 Leseferdighet - Nivå AAA
    • 3.1.6 Uttale - Nivå AAA

    Retningslinje 3.2 Forutsigbar

    Sørg for at websider presenteres og fungerer på forutsigbare måter.

    Suksesskriterier omfattet av forskriften:

    Suksesskriterium ikke omfattet av forskriften:

    • 3.2.5 Endring på anmodning - Nivå AAA

    Retningslinje 3.3. Inndatahjelp

    Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil.

    Suksesskriterier omfattet av forskriften:

    Suksesskriterier ikke omfattet av forskriften:

    • 3.3.5 Hjelp - Nivå AAA
    • 3.3.6 Forhindring av feil (alle) - Nivå AAA

    Prinsipp 4: Robust

    Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.

    Dette prinsippet omhandler koding, og at tilgjengelighet må ivaretas når man introduserer ny teknologi. I praksis betyr det at nettsider validerer og at koden er riktig. Dette er som regel ivaretatt ved bruk av standardelementer i HTML. Lager du egne elementer (custom widgets), kreves det imidlertid spesiell koding for å sikre god tilgjengelighet.

    Retningslinje 4.1 Kompatibel

    Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.

    Suksesskriterier omfattet av forskriften: