Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Sørg for at alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Tastaturbetjente brukergrensesnitt har en bruksmåte der fokusindikatoren for tastaturet er synlig.

  Formål

  Hensikten med kravet er at brukeren skal kunne vite hvor på nettsiden han befinner seg, og hvilket element som har tastaturfokus til enhver tid.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er svaksynte, har nedsatt kognisjon eller nedsatt motorikk.

  Tilsynets tolking

  Synlig fokusmarkering hjelper brukeren å orientere seg på siden og å identifisere innholdet. Kravet omfatter alle typer innhold og funksjonalitet på nettsider som kan betjenes med tastaturet eller et tastaturgrensesnitt.

  Ifølge forståartikkelen er kravet automatisk oppfylt dersom det bare er ett enkeltelement på siden som kan brukes med tastaturet. Grunnen er at i slike tilfeller er det ikke nødvendig å skille det aktuelle elementet fra annet innhold som kan navigeres til med tastaturet, og som får fokus.

  Vanlige eksempler på synlig fokusmarkering er

  • ramme, linje eller understreking
  • endret farge på bakgrunn eller tekst
  • skyggelegging
  • tekstmarkør (loddrett strek) eller markering av tekst i skjemafelt
  • annen type visuell forandring

  Alle nettlesere har en innebygget standardmarkering av elementer som er i fokus. Markeringen er ofte en stiplet eller heltrukken linje, som omgir elementet. Både bakgrunnsfarge, mønster og farge på enkeltelementer påvirker om fokusmarkeringen er synlig.

  Avhengig av utseendet på nettstedets elementer kan valgt fokusmarkering være utilstrekkelig på alle eller noen elementer. Hvis standardmarkeringen i nettleseren eller fokusmarkeringen som er angitt av innholdsprodusenten, er for svak, korrigeres dette med å legge til mer styling i CSS.

  Hvis fokusmarkeringen er vanskelig å oppfatte for brukeren, er kravet etter tilsynets vurdering ikke oppfylt.

  Dette har støtte i både ordlyden i suksesskriteriet, formålet med kravet og beskrivelser av situasjoner som bryter med kravet. Hverken ordlyden i suksesskriteriet, ordlisten eller andre relevante kilder gir nærmere føringer for hva som kreves for at fokusmarkeringen skal være «synlig». Tilsynet gjør en skjønnsmessig totalvurdering av om kravet er oppfylt i hvert enkelt tilfelle.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Alle elementer som det er mulig å navigere til med tastaturet, får synlig fokusmarkering og markeringen er ikke tidsbegrenset.
   • Dersom det kun er mulig å navigere til ett enkelt element på nettsiden med tastaturet, er kravet oppfylt.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Tilsynet har ikke prioritert å lage testregel for dette kravet for apper.

  I WCAG 2.2 (W3C, engelsk), er det to nye suksesskriterier på nivå AA, relatert til fokus og synlighet. Dette er 2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum) (W3C, engelsk) og 2.4.13 Focus Appearance (W3C, engelsk). Vi gjør oppmerksom på at WCAG 2.2 ikke er en del av regelverket.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.