Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Presenter innholdet i en logisk rekkefølge.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Dersom en nettside kan navigeres sekvensielt og navigeringssekvensen påvirker betydning eller betjening, får fokuserbare komponenter fokus i en rekkefølge som ivaretar betydningen og betjeningen.

  Formål

  Hensikten med dette suksesskriteriet er å sikre at når brukere navigerer sekvensielt gjennom nettsiden, møter de informasjon i en rekkefølge som ivaretar betydningen og kan brukes med tastaturet.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som har nedsatt motorikk, lese- og skrivevansker, nedsatt syn, er blinde, eller som bruker skjermforstørrer.

  Tilsynets tolking

  Det følger av ordlyden i suksesskriteriet at komponentene på en nettside som kan nås med tastaturet, etter definisjonen av navigeres sekvensielt, skal få fokus i en rekkefølge som ivaretar både betydning og betjening av innhold og funksjonalitet.

  Etter ordlyden gjelder dette kun når fokusrekkefølgen påvirker meningsinnhold og betjening.

  Begrepene Nettside og Navigeres sekvensielt er definert i WCAGs ordliste.

  Fokusrekkefølge er i denne sammenhengen det same som tabulatorrekkefølge. Fokusrekkefølgen trenger ikke å være identisk med leserekkefølgen, så lenge brukeren kan forstå og bruke innholdet på nettsiden. Likevel understreker forståartikkelen at en fokusrekkefølge som er svært ulik leserekkefølgen, kan forvirre brukeren og bør unngås.

  Logisk rekkefølge innebærer at leserekkefølgen i koden som utgangspunkt skal følge den visuelle, sekvensielle tabulatorrekkefølgen i innholdet. Det skal ikke hoppes over elementer i samme seksjon eller mellom ulike seksjoner, før den gjeldende seksjonen er fullført.

  Det kan være flere fokusrekkefølger som oppfyller kravet, men det er tilstrekkelig med én.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  For innhold som får fokus ved tastaturnavigasjon og må navigeres i en bestemt rekkefølge, er ett av følgende alternativ oppfylt:

  • Tastaturrekkefølge og visuell rekkefølge er lik.
  • Tastaturrekkefølge og visuell rekkefølge er ulik, men det er likevel mulig å forstå og bruke innholdet.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  En skjermleserbruker forholder seg til programmatisk bestemt leserekkefølge, men en tastaturbruker som ser forholder seg visuell leserekkefølge. Dersom fokusrekkefølgen er veldig ulik, kan det virke tilfeldig og være vanskelig å for brukere med ulike forutsetninger å samarbeide.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.