Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Endring av verdien til et skjemafelt medfører ikke automatisk betydelige endringer i siden.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Endring av innstillingene til en brukergrensesnittkomponent medfører ikke automatisk kontekstendring, med mindre brukeren er blitt varslet om det før bruk av komponenten.

  Formål

  Hensikten med kravet er at følgene av å legge inn informasjon eller å gjøre valg i en brukergrensesnittkomponent er kjente og forutsigbare for brukeren.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Kravet regulerer etter ordlyden kontekstendring ved endring av innstillinger i brukergrensesnittkomponenter. Dette skal som hovedregel ikke skje automatisk. Automatisk kontekstendring kan forvirre brukeren.

  Kravet gjelder for alle typer brukergrensesnittkomponenter.

  Begrepene Brukergrensesnittkomponent og Kontekstendring er definert i WCAGs ordliste.

  Hva som menes med «endring av innstillingene» til en brukergrensesnittkomponent er ikke definert i selve suksesskriteriet eller ordlisten. Det er derimot forklart i forståartikkelen der en viser til følgende:

  Å endre innstillingene for en brukergrensesnittkomponent, er å endre et aspekt i kontrollen som vedvarer også etter at brukeren ikke lenger samhandler med den. Eksempler er å krysse av i en avkryssingsboks, velge en radioknapp, skrive inn eller slette tekst i et skjemafelt. Eksempel på det motsatte, er det å klikke på en lenke. Å følge en lenke aktiverer lenken, men regnes ikke som endring av innstilling.

  Hvis slike handlinger medfører automatisk endring av kontekst, skal brukeren ifølge ordlyden, informeres om det på forhånd. For at brukeren i tråd med ordlyden skal være informert før bruk, skal varselet etter tilsynets vurdering plasseres

  • på starten av siden med komponenten, eller
  • på samme steg i prosessen som inneholder komponenten, eller
  • rett før den aktuelle komponenten i leserekkefølgen

  I tillegg skal informasjonen

  • gi brukeren beskjed om at endering av innstillinger av en bestemt brukergrensesnittkomponent fører til automatisk kontekstendring

  Kravet gjelder for navigasjon både med mus og tastatur eller tilsvarende.

  Eksempler på kontekstendringer er ifølge WCAG å

  • åpne et nytt vindu
  • flytte fokus til en annen komponent
  • gå til en ny side (dette omfatter alt som gir brukerne inntrykk av at de er kommet til en ny side)
  • omorganisere sideinnholdet i betydelig grad

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Dersom endring av innstillinger i brukergrensesnittkomponenter fører til automatisk kontekstendring, informeres brukeren på forhånd.
  • Informasjonen er plassert i tråd med ett av følgende alternativer:
   • På starten av siden med komponenten.
   • På samme steg i prosessen som inneholder komponenten.
   • Rett før den aktuelle komponenten i leserekkefølgen.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Tilsynet har avgrenset verifikasjonen av kravet til test med tastatur. Dette vurderes som den mest formålseffektive metoden for å ta stilling til om kravet er oppfylt. Standardimplementering i HTML er slik at feil relatert til innstillinger av brukergrensesnittkomponenter, som viser seg ved tastaturnavigasjon, vanligvis også oppstår når en navigerer med mus.

  Informasjonen om at endring av innstillinger i brukergrensesnittkomponenter fører til automatisk kontekstendring, skal bestemmes programmatisk, men dette verifiseres i suksesskriterium 1.3.1 Informasjon og relasjoner.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.