Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Ting skal være kodet som det ser ut som. For eksempel skal en overskrift være kodet som en overskrift.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Informasjon, struktur og relasjoner som formidles via presentasjonen kan bestemmes programmatisk eller gjøres tilgjengelig(e) som tekst.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at brukeragenter, som for eksempel hjelpemiddelteknologi kan presentere innholdet på forskjellige måter som dekker ulike brukeres behov.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde eller døvblinde.

  Tilsynets tolking

  Brukere oppfatter informasjon, struktur og relasjoner i innholdet gjennom visuell formatering eller lyd.

  Suksesskriteriet krever ikke en bestemt presentasjon, men at informasjon, struktur og relasjoner som blir formidlet til brukeren gjennom presentasjonen av innholdet, skal gjenspeiles i kodingen av det samme innholdet.

  Begrepene Struktur, Relasjoner, Presentasjonen og Bestemmes programmatisk er definert i WCAGs ordliste.

  Kravet gjelder for alle innholdstyper. Eksempler på innholdstyper er overskrifter, avsnitt, lydsignaler, regioner, sitater, tabeller, lister og skjemaelement. Framgangsmåte for å oppfylle kravet er avhengig av den konkrete innholdstypen. I tillegg er det vanligvis flere måter å oppfylle kravet på, for hver enkelt innholdstype.

  Spesialtekst eller fremhevet tekst kan for eksempel være sitater, hevet eller senket skrift, kode, fet, kursiv eller understreket tekst. Slik tekst skal også bestemmes programmatisk.

  I unntakstilfeller, der teknologien som er brukt ikke gjør det mulig å bestemme programmatisk det som presenteres, skal informasjon, struktur og relasjoner i stedet gjøres tilgjengelig som tekst.

  Eksempel: Alle obligatoriske felt, som er merket med en stjerne (*). Tekstbeskrivelsen skal være nær informasjonen den beskriver, for eksempel rett over elementet eller i det tilstøtende elementet, og det skal i tillegg bestemmes programmatisk.

  Tolking og krav til samsvar dekker utvalgte innholdstyper. For å unngå å teste det samme innholdselement flere ganger, fordi det stilles krav til samme innholdstype i flere suksesskriterium, er tolking og krav til samsvar for koding av skjemaelement og grupper av skjemaelement, dekket av suksesskriterium 4.1.2.

  Krav til samsvar

  Overskrifter

  • Visuelle overskrifter er korrekt kodet som overskrifter.
  • Visuelle overskrifter som inngår i et overskriftshierarki, er kodet med rett overskriftsnivå.

  Tabeller

  Innhold og relasjoner i visuelle tabeller er korrekt kodet med:

  • Tabelltittel (caption)
  • Overskriftsceller
   • Tabeller med overskrift i kun en rad eller kolonne
   • Tabeller med overskriftsceller i både kolonne og rad (enkle tabeller)
   • Tabeller med overskriftsceller som er felles for flere kolonner og/eller rader inne i samme tabell (komplekse tabeller)
  • Tabeller brukt til layout skal kodes som ren dekorasjon

  Lister

  Visuelle lister, med eller uten nummerering eller kulepunkter, er korrekt kodet basert på type liste.

  • Nummererte lister er kodet som nummerert liste.
  • Unummererte lister er kodet som unummerert liste.
  • Beskrivende lister, det vil si lister som har to nivå og gir utfyllende forklaringer, er kodet som beskrivende lister.
  • Nedtrekkslister er kodet som nedtrekkslister.

  Grupper av skjemaelement som deler felles ledetekst

  • Synlig (visuell) gruppering av skjemaelementer, som deler felles ledetekst, skal bestemmes programmatisk.

  Seksjoner

  Visuell inndeling i seksjoner (region) er korrekt kodet.

  • Seksjoner i innholdet er kodet som landemerke eller rolle region.
  • Når samme type region er brukt mer enn én gang på samme side, skal regionene skilles fra hverandre i koden med tilgjengelig navn.

  Avsnitt

  Visuelle avsnitt i teksten er korrekt kodet som avsnitt.

  • Starten av avsnittet er skilt fra forrige avsnitt eller innhold med kun en tom linje, og:
   • En tom linje inneholder ingen tegn, heller ikke mellomrom eller tabulator.
  • Slutten av avsnittet er skilt fra neste avsnitt eller innhold med kun en tom linje.
  • En tom linje inneholder ingen tegn, heller ikke mellomrom eller tabulator.

  Spesialtekst og fremhevet tekst

  • For tekst som visuelt har spesiell status, skal statusen bestemmes programmatisk.

  Lydsignaler

  • Lydsignaler som formidler informasjon, skal bestemmes programmatisk.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Forståartikkelen understreker at å gjøre informasjon og relasjoner formidlet via presentasjonen tilgjengelig i koden, klart er å foretrekke fremfor å bruke tekst. Tilsynets tolking og operasjonalisering er avgrenset til situasjoner der dette er bestemt programmatisk.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.