Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Alle komponenter har navn og rolle bestemt i koden.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  For alle brukergrensesnittkomponenter (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan navn og rollebestemmes programmatisk. Tilstander, egenskaper og verdier som kan angis av brukeren, kan angis programmatisk, og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for brukeragenter, herunder hjelpemiddelteknologi.

  MERKNAD: Dette suksesskriteriet er primært beregnet på produsenter av nettinnhold som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter. For eksempel, standard HTML-kontroller oppfyller allerede dette suksesskriteriet når de brukes i henhold til spesifikasjonen.

  Formål

  Hensikten med suksesskriteriet er å sikre at personer som bruker hjelpemiddelteknologi via koden skal kunne identifisere brukergrensesnittkomponenter, samt hvilken funksjon, rolle, tilstand, egenskap og verdi disse har til enhver tid.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde eller har nedsatt syn, og personer som bruker ulike typer hjelpemiddelteknologi (skjermleser, skjermforstørrer og programvare for talegjenkjenning).

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder for alle typer brukergrensesnittkomponenter, som for eksempel skjemaelement, lenker, knapper og iFrames.

  Begrepene Brukergrensesnittkomponenter, Tilgjengelig navn, Rolle, Bestemmes programmatisk, Angis programmatisk, Brukeragenter og Hjelpemiddelteknologi er definert i WCAGs ordliste.

  Tilgjengelig navn er tekst som brukeragenter bruker til å identifisere selve komponenten. Beregning av tilgjengelig navn er blant annet beskrevet i Beregning av tilgjengelig navn og beskrivelse 1.1 (W3C, engelsk).

  Rolle er tekst eller tall som brukeragenter benytter for å identifisere funksjon. Brukeragenter, herunder hjelpemiddelteknologi, skal kunne

  • finne informasjon om komponenter
  • aktivere eller stille inn komponenter
  • holde seg oppdatert hvis komponenter endrer innstilling

  Dokumentet med HTML Accessibility API Mappings 1.0 (W3C, engelsk), er per november 2023 i et arbeidsutkast (working draft) fra W3C. Det gir informasjon om blant annet tilstander og egenskaper knyttet til forskjellige brukergrensesnittkomponenter i HTML.

  Det følger av forståartikkelen at kravet er oppfylt dersom alle brukergrensesnittkomponentene er i samsvar med spesifikasjonen til teknologien som nettsiden er kodet i, for eksempel HTML.

  I tilfeller der innholdsprodusenten har kodet egne komponenter eller bruker standardkomponenter, men har kodet standardkomponenter til å ha andre roller eller funksjoner enn det som er vanlig, skal informasjon om komponentens navn og rolle bestemmes programmatisk.

  Videre skal tilstander, egenskaper og verdier som kan angis av brukeren, også angis programmatisk. Dette sørger for at informasjon om endringer i brukergrensesnittkomponenten er tilgjengelig for brukeragenter.

  Eksempler på tilstand er om en radioknapp er valgt eller ikke valgt, og om en meny er utvidet eller sammensluttet.

  Eksempel på egenskap er om hele statusmeldingen eller om kun den delen av statusmeldingen som endrer seg, for eksempel antall, skal leses opp av hjelpemiddelteknologi.

  Eksempler på verdi er en glidebryter, der nåværende verdi formidles til brukeren etter varsel til brukeragenten.

  Omtale av viktige begreper relatert til suksesskriterium 4.1.2 Navn, rolle, verdi

  • Tilgjengelighets API (W3C, engelsk): Operativsystemer og andre plattformer gir et sett med grensesnitt som eksponerer informasjon om objekter og hendelser til hjelpemiddelteknologi. Hjelpemiddelteknologi bruker grensesnittene for å få informasjon om og samhandle med widgets.
  • Taksonomi (W3C, engelsk): En hierarkisk definisjon av hvordan karakteristika for ulike klasser forholder seg til hverandre, der klasser arver egenskapene til superklasser i hierarkiet.
  • Script (WHATWG, engelsk) (egendefinerte komponenter): Program som består av en serie instruksjoner til et brukerprogram (applikasjon) eller til et hjelpeprogram.
  • Tilstand (W3C, engelsk) (state): En dynamisk egenskap som uttrykker karakteristika til et objekt, som kan endres som svar på brukerhandlinger eller automatiske prosesser. Tilstand påvirker ikke objektets grunnleggende natur, men representerer data knyttet til objektet eller muligheter for brukerinteraksjon.
  • Egenskaper (W3C, engelsk) (properties): Attributter som er grunnleggende for naturen til et gitt objekt eller som representerer en dataverdi knyttet til objektet. Endring av egenskap kan ha vesentlig innvirkning på betydningen eller hvordan et objekt presenteres.
  • Widget (W3C, engelsk): Diskret brukergrensesnittkomponent som brukeren kan samhandle med. Widgets spenner fra enkle objekter som har én verdi eller operasjon til komplekse objekter som inneholder mange administrerte underobjekter.
   • Knapp (WHATWG, engelsk): Knapper tillater enkle brukerutløste handlinger, for eksempel å lagre, gå videre til neste side eller sende inn et skjema eller sette i gang et søk.
   • Lenke (WHATWG, engelsk): Interaktiv referanse til en annen ressurs som må inneholde en gyldig nettadresse (URL).
  • iFrame (WHATWG, engelsk): En innbygget ramme eller fane på gjeldende nettside med egen HTML-kode, der innholdet som vises i iFramen blir hentet inn fra annen nettside.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  Navn og rolle

  • Alle brukergrensesnittkomponenter har et tilgjengelig navn i koden, som beskriver formålet med den aktuelle komponenten.
   • Brukergrensesnittkomponenter som tilhører en gruppe, er også koblet til et tilgjengelig navn som gjelder for gruppen.
  • Alle brukergrensesnittkomponenter har riktig rolle i koden, som identifiserer funksjonen til den aktuelle komponenten.

  Tilstander, egenskaper og verdier

  • Når tilstander, egenskaper og verdier i brukergrensesnittkomponenter kan angis av brukeren, skal denne informasjonen også angis programmatisk.
  • Varsel om endringer i den aktuelle komponenten er tilgjengelig for brukeragenter.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Alle teknologier har sitt eget tilgjengelighets API, for eksempel Android og iOS.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.