Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Formålet med hver lenke kan fastslås ut fra bare selve lenken eller ut fra lenketeksten kombinert med programmatisk bestemt lenkekontekst. Unntaket er dersom formålet med lenken ville vært flertydig for alle brukere.

  Formål

  Hensikten med kravet er at lenketeksten eller lenketeksten kombinert med programmatisk bestemt lenkekontekst, skal gi informasjon om lenkemålet, slik at brukeren kan ta stilling til om han vil åpne lenken eller ikke.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt motorikk eller kognisjon, eller som er blinde eller har nedsatt syn.

  Tilsynets tolking

  På originalspråket er formuleringen i suksesskriteriet «the link text». Tilsynet legger derfor til grunn at kravet bare gjelder for lenker som inneholder tekst. Lenker som inneholder ikke-tekstlig innhold, blir vurdert under suksesskriterium 1.1.1.

  Begrepene Formålet med hver lenke, Programmatisk bestemt lenkekontekst og Flertydig for alle brukere er definert i WCAGs ordliste.

  Begrepet Lenke er derimot ikke definert. Lenke er vanligvis en kobling fra en nettside til en annen nettside, eller mellom ulike deler av en nettside, en app, eller et dokument. Lenker skal som hovedregel inneholde en gyldig URL. Lenker blir presentert til brukeren via brukeragenten, for eksempel en nettleser, og brukes til å navigere på og mellom nettsider.

  Lenketeksten alene eller lenketeksten i kombinasjon med lenkekonteksten, skal gi informasjon om hvor eller hva brukeren kommer til ved å aktivere lenken.

  Vurderingen av om lenketeksten, eventuelt i kombinasjon med programmatisk bestemt lenkekontekst, gir informasjon om lenkemålet, er skjønnsmessig.

  Det følger av kommentar til definisjonen av Programmatisk bestemt lenkekontekst at i HTML kan informasjon som kan bestemmes programmatisk ut fra en relasjon til en lenketekst, omfatte

  • tekst som står i samme avsnitt, liste eller celle i en tabell som lenken gjør, eller
  • tekst som står i en tabelloverskrift som er knyttet til tabellcellen som lenken står i

  Tilsynet legger til grunn at det ikke kreves at lenkemålet er helt presist angitt i lenketeksten, men omtalen av lenkemålet skal ikke være feil eller misvisende.

  Det følger av ordlyden i suksesskriteriet at det er ett unntak fra kravet dersom formålet med lenken er flertydig for alle brukere. Etter tilsynets vurdering er det vanskelig å etablere gode kriterier for å kunne gjøre konsekvente vurderinger av om lenkemål er flertydig for alle. Tilsynet tar ikke stilling til denne delen av kravet.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  Lenker som inneholder tekst oppfyller kravet dersom:

  • Lenketeksten alene beskriver formålet med lenken eller
  • Lenketeksten sammen med programmeringsmessig bestemt lenkekontekst beskriver formålet med lenken. For programmatisk bestemt lenkekontekst vurderes:
   • Tekst som står i samme avsnitt, liste eller celle i en tabell som lenken gjør eller tilsvarende eller
   • Tekst som står i en tabelloverskrift som er knyttet til tabellcellen som lenken står i eller tilsvarende.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Suksesskriteriet stiller ikke krav til informasjon om hvilket program eller funksjon lenken starter, for eksempel at lenken åpnes i en PDF- leser eller at lenken åpner i ny fane.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.