Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Sørg for at alle deler av innholdet som er på et annet språk enn resten av siden er markert i koden.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Menneskelig språk i de enkelte avsnittene eller setningene som innholdet består av, kan bli programmatisk bestemt. Unntaket er egennavn, tekniske termer, ord av ubestemmelig språklig opphav samt ord eller uttrykk som har blitt en del av språket i den omkringliggende teksten.

  Formål

  Hensikten med kravet er at brukeragenter og hjelpemiddelteknologi skal kunne presentere innhold på ulike språk på en korrekt måte.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde eller svaksynte, har nedsatt kognisjon, er døve eller har nedsatt hørsel.

  Tilsynets tolking

  Når innhold som er på et annet språk enn hovedspråket på nettsiden er identifisert i koden, kan brukeragenter og hjelpemiddelteknologi presentere det i samsvar med språkreglene for det aktuelle språket.

  Begrepene Menneskelig språk og Programmatisk bestemt er definert i WCAGs ordliste.

  Etter ordlyden gjelder kravet for «de enkelte avsnittene eller setningene» som innholdet består av. Dette kan tale for at kravet kun gjelder løpende tekst. Etter tilsynets tolkning tilsier formålet med kravet at et språkskifte skal bestemmes programmatisk, uavhengig av hvilken type innhold det gjelder. Språk på deler av innhold, har betydning for en rekke andre suksesskriterier som krever at innhold er beskrivende og/eller identifisert i koden.

  Det følger av unntaket i suksesskriteriet at kravet ikke gjelder for ord eller uttrykk med et annet språklig opphav enn omkringliggende tekst, når ordet/uttrykket er alminnelig brukt i språket siden er skrevet på.

  Etter forståartikkelen regnes enkeltord som en del av språket til teksten ordet er en del av, med mindre det går fram tydelig at endring av språk er gjort med hensikt. Hvis det er tvil om bruk av slike ord og uttrykk er gjort med hensikt, bør det undersøkes om ordet/uttrykket blir uttalt likt i som språket resten av teksten er skrevet på.

  Mange fagområder har felles internasjonale termer. Det går fram av forståartikkelen at krav om koding av språk på deler av innhold heller ikke gjelder for etablerte faguttrykk, som er hentet fra andre språk.

  Krav til samsvar

  • Deler av innhold som er på et annet språk enn hovedspråket på nettsiden har en gyldig språkkode i koden.
  • Valgt språkkode samsvarer med språket som den aktuelle delen av innholdet er skrevet på.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.