Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Når en komponent kommer i fokus medfører dette ikke automatisk betydelige endringer i siden.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Når en brukergrensesnittkomponent kommer i fokus, medfører det ikke kontekstendring.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at det er forutsigbart for brukeren å navigere på nettstedet med mus, tastatur eller tilsvarende. At en brukergrensesnittkomponent får fokus, skal ikke føre til automatisk kontekstendring.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Kravet innebærer at en brukergrensesnittkomponent/innholdselement skal kunne få fokus, uten at det skjer automatisk kontekstendring.

  Kravet gjelder for navigasjon både med mus, tastatur eller tilsvarende. Kontekstendring skal bare forekomme når brukeren aktivt gjør en handling, for eksempel klikker på en lenke eller en knapp.

  Begrepene Brukergrensesnittkomponent og Kontekstendring er definert i WCAGs ordliste.

  Kontekstendring inkluderer endring av:

  1. Brukeragent
  2. Presentasjonsramme (viewport)
  3. Fokus
  4. Innhold som endrer meningsinnholdet av nettsiden

  Ytterligere forklaring på kontekstendringer er ifølge eksempler knyttet til definisjonen av kontekstendring å

  • åpne et nytt vindu
  • flytte fokus til en annen komponent
  • gå til en ny side (dette omfatter alt som gir brukerne inntrykk av at de er kommet til en ny side)
  • omorganisere sideinnholdet i betydelig grad

  Krav til samsvar

  • Det er mulig å navigere gjennom nettsiden uten at det skjer automatisk kontekstendring, når de ulike brukergrensesnittkomponentene får fokus.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Tilsynet har avgrenset verifikasjonen av kravet til testing med tastatur. Det vurderes som den mest effektive metoden for å ta stilling til om kravet er oppfylt. Standardimplementering i HTML er slik at feil relatert til fokus, som viser seg ved tastaturnavigasjon, vanligvis også oppstår når brukeren navigerer med mus.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.