Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Presenter innhold i en meningsfull rekkefølge.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Når rekkefølgen innholdet presenteres i, påvirker meningsinnholdet, kan en korrekt leserekkefølgebestemmes programmatisk.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sørge for at korrekt leserekkefølge ivaretas i koden, i tilfeller der den visuelle leserekkefølgen har betydning for å forstå hele eller deler av innholdet.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som bruker hjelpemiddelteknologi for å få lest opp eller presentert innholdet.

  Tilsynets tolking

  Etter ordlyden regulerer kravet alt innhold, der rekkefølgen det presenteres, i påvirker meningsinnholdet. Meningsbærende leserekkefølge skal opprettholdes også når brukeren benytter hjelpemiddelteknologi.

  Begrepene Korrekt leserekkefølge og Bestemmes programmatisk er definert i WCAGs ordliste.

  I tilfeller der den visuelle leserekkefølgen har betydning for å forstå innholdet, skal korrekt leserekkefølge etter ordlyden også ivaretas i koden. Feil leserekkefølge kan forvirre brukeren og gjøre innholdet uforståelig.

  Etter definisjonen i ordlisten og forståartikkelen til kravet, er rekkefølgen meningsbærende, dersom rekkefølgen på innholdet ikke kan endres, uten at en samtidig endrer meningsinnholdet.

  • Det kan være flere leserekkefølger som ivaretar kravet.
  • Det er tilstrekkelig å angi én korrekt leserekkefølge i koden.

  Semantikken til enkelte element definerer om rekkefølgen er meningsbærende. Eksempel på innhold med meiningsbærende rekkefølge er

  • innhold kodet som tekst
  • innhold kodet som tabell
  • innhold kodet som nummerert liste

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Dersom meningsinnholdet på hele nettsiden eller deler av innholdet på en nettside, påvirkes av rekkefølgen innholdet presenteres i, er korrekt leserekkefølge programmatisk bestemt og
   • programmatisk bestemt leserekkefølge er den samme som visuell leserekkefølge, eller
   • programmatisk bestemt leserekkefølge er forskjellig fra visuell leserekkefølge, men leserekkefølgen ivaretar likevel meningsinnholdet

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Eksempel på et tilfelle der rekkefølgen ikke er meningsbærende:

  Stilark (CSS) brukes til å plassere en navigasjonsbar, en hovedartikkel og en tilleggsartikkel i ulike seksjoner på en nettside. Den visuelle presentasjonen av to seksjonene stemmer ikke med programmatisk bestemt rekkefølge, men innholdets betydning påvirkes ikke av rekkefølgen brukeren leser det i.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.