Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Der vises ledetekster eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sørge for at innhold som krever inndata fra brukeren har ledetekster eller instruksjoner som gjør at brukeren forstår hvordan skjema skal fylles ut og hva som skal stå i hvert enkelt inndatafelt.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn, nedsatt kognisjon eller nedsatt bevegelighet.

  Tilsynets tolking

  Ledetekster og instruksjoner er en forutsetning for at brukeren skal være i stand til å fylle ut skjema riktig og effektivt. Det skal sikre at brukeren forstår hvilken informasjon en forventer skal stå i hvert enkelt inndataelement eller hvilket alternativ som skal velges.

  Begrepet Ledetekster er definert i WCAGs ordliste.

  Hva som menes med Inndata er imidlertid ikke presisert i ordlyden eller ordlisten.

  Inndataelement er nettinnhold som lar brukeren samhandle med data, som å legge inn, endre, legge til og bekrefte informasjon, når brukeren fyller ut et skjema. Kravet gjelder etter ordlyden ikke for brukergrensesnittkomponenter som ikke krever inndata fra brukeren, for eksempel lenker eller menyer.

  I forståartikkelen presiseres det at det er viktig å vurdere hvilken informasjon brukeren trenger for å fylle ut skjemaet. For mye informasjon kan gjøre det vanskelig å holde oversikt over og forstå innholdet.

  Suksesskriteriet krever synlige (visuelle) ledetekster og instruksjoner, men etter forståartikkelen er det tilstrekkelig at dette først viser når det aktuelle inndataelementet får fokus. Ifølge ordlyden skal ledetekst eller instruksjoner være synlige så lenge brukeren er i det aktuelle inndataelementet.

  Dette innebærer at placeholdertekst som forsvinner når brukeren skriver i inndataelementet, bryter med kravet. Tilsvarende gjelder hjelpetekst som er implementert med <tilte>-attributtet fordi dette ikke er synlig ved bruk av tastatur.

  Ifølge teknikk G160 skal ledetekst eller instruksjoner plasseres i direkte tilknytning til det aktuelle inndataelementet. Vanligvis er dette

  • rett over eller til venstre for tekstfelter
  • rett etter radioknapper eller avkryssingsbokser

  Det fremgår ikke direkte av ordlyden i suksesskriteriet eller ordlisten, men eksempel i forståartikkelen og teknikkene G131 jamfør H90 tilsier at det er krav til markering av obligatoriske inndataelementer.

  • Dette gjelder dersom det finnes en kombinasjon av obligatoriske og frivillige inndataelementer. Etter tilsynets vurdering er krav til markering i tråd med formålet. Når det brukes ikon, symbol eller bilde for å opplyse om at inndataelementer er obligatoriske, skal det forklares før det tas i bruk første gang.
  • For skjema der alle inndataelementer må fylles ut, er det tilstrekkelig at det er opplyst om det i starten av skjemaet, for eksempel over første skjemaelement.
  • I skjema som kun består av ett enkelt inndataelement, er elementet regnet som obligatorisk uten at det trenger merkes, for eksempel et søkefelt.

  Suksesskriteriene 2.4.6 Overskrifter og ledetekster og 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner henger tett sammen:

  • 2.4.6 Overskrifter og ledetekster gjelder både overskrifter og ledetekster, og krever ikke at de brukes, men at de skal være beskrivende der de finnes.
  • 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner krever at det skal eksistere instruksjon eller ledetekst som identifiserer inndataelement, inkludert om inndataelementet er obligatorisk, slik at brukeren vet hva han skal skrive inn.

  Suksesskriterium 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner stiller ikke krav til kobling mellom ledetekst og inndataelementet. Dette reguleres i suksesskriterium 1.3.1 Informasjon og relasjoner og 4.1.2 Navn, rolle, verdi.

  Videre stiller 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner heller ikke krav til feilretting og hjelpefunksjonalitet i skjema. Dette er dekket av suksesskriteriene i 3.3.1 Identifikasjon av feil og 3.3.3 Forslag ved feil.

  Skjemainstruksjoner i form av bilder, reguleres av både suksesskriterium 1.1.1 Ikke-tekstlig innhold og 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner. Testregelen for verifikasjon av slike bilder er knyttet til suksesskriterium 3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner, slik at skjemainstruksjoner av denne typen blir testet mer helhetlig.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  Alle inndataelementer som krever inndata fra brukeren, har ledetekster eller instruksjoner som setter brukeren i stand til å fylle ut skjemaet. Følgende punkter skal alle være oppfylt:

  • Inndataelementene har synlig (visuell) identifikasjon i form av ledetekst, instruksjon eller ikon/symbol/bilde.
  • Synlig (visuell) identifikasjonen er plassert i eller rett ved inndataelementene.
  • Identifikasjonen er alltid synlig når inndataelementene er i fokus.

  Dersom skjemaet består av både obligatoriske og frivillige inndataelementer, er det i tillegg:

  • Opplyst om hvilke av inndataelementene som er obligatoriske.
   • Eventuell merking av obligatoriske inndataelementer med ikon/symbol/bilde er forklart før det blir tatt i bruk første gang.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.