Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: For feil som oppdages automatisk må du vise hvor feilen har oppstått og gi en tekstbeskrivelse av feilen.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Dersom en inndatafeil oppdages automatisk, identifiseres elementet som feilen berører, og brukeren får en tekstbeskrivelse av feilen.

  Formål

  Hensikten med kravet er å gjøre brukeren oppmerksom på at det har oppstått en feil og å sette brukeren i stand til å fastslå og forstå hva som er feil, når inndatafeil oppdages automatisk.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn, er uten fargesyn eller har nedsatt fargesyn og personer med nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Suksesskriteriet gjelder kun i situasjoner der inndatafeil blir oppdaget automatisk. Slike inndatafeil skal etter ordlyden

  • identifisere elementet som feilen gjelder
  • gi en tekstbeskrivelse av feilen som har oppstått

  Begrepet Inndatafeil er definert i WCAGs ordliste, og ifølge definisjonen er inndatafeil informasjon angitt av brukeren, som ikke godkjennes. Videre er det presisert i merknaden til definisjonen at inndatafeil blant annet inkluderer to situasjoner:

  • Informasjon som nettsiden krever, men som brukeren har utelatt (tomme obligatoriske skjemafelter).
  • Informasjon som er gitt i feil dataformat eller med feil verdi.

  Eksempel på inndatafeil med feil format eller verdi er:

  • Postnummer som inneholder bokstaver
  • Navn som inneholder tall eller spesialtegn
  • Ugyldig e-postformat
  • Ugyldig datoformat
  • Data utenfor grenseverdi, for eksempel måned 14 i en dato

  Forståartikkelen viser til teknikker for to ulike tilfeller:

  • Situasjon A: Brukeren har ikke fylt ut obligatoriske inndatafelt.
  • Situasjon B: Inndatafeltet krever data i et bestemt format eller innenfor bestemte verdier.

  Det er ikke spesifisert nærmere hva «oppdages automatisk» betyr. Etter tilsynets tolkning innebærer det at innholdet er programmert på en måte som avdekker feil inndata, uten at brukeren er involvert.

  Det står i ordlyden og forståartikkelen at når en inndatafeil oppdages automatisk, skal brukeren få

  • informasjon som gjør en oppmerksom på at det har oppstått en inndatafeil
  • tekstlig beskrivelse av hva som er feil
   • Beskrivelsen gir informasjon om hva feilen består i, slik at brukeren kan finne ut hva som har gått feil, for eksempel "Fornavn må fylles ut".

  Feilmeldingen kan ifølge forståartikkelen og teknikker vises på flere måter, for eksempel

  • i et modalvindu
  • i ledeteksten til skjemaelementet
  • et annet sted i skjemaet eller på nettsiden, for eksempel på toppen

  Feilmeldingen skal være tydelig og det skal være enkelt for brukeren å navigere til feilen, jamfør teknikkene G48 og G85. Det er ikke nok alene å identifisere feilen med for eksempel bare et symbol i ledeteksten, bare med å endre farge eller bare visuell plassering av feilmeldingen.

  Informasjon som brukeren har lagt inn, skal som hovedregel bli liggende i skjemaet, til tross for at det er avdekket en inndatafeil.

  Dette gjelder med mindre informasjonen er knyttet til personvern eller sikkerhet, for eksempel passord. Dette bygger på at formålet med suksesskriteriet er å hjelpe brukeren å fylle ut skjemaet riktig, samt teknikkene G83, G84 og G85.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Dersom det blir oppdaget automatisk at obligatoriske skjemaelement ikke er fylt ut, er følgende punkter oppfylt:
   • Skjemaelementet der feilen oppstod identifiseres.
   • Brukeren får en presis tekstlig beskrivelse av feilen, som er kodet som tekst.
   • Det er enkelt for brukeren å navigere til feilen.
  • For skjemaelementer der inndatafeil blir oppdaget automatisk, er følgende punkter oppfylt:
   • Skjemaelementet der feilen oppstod identifiseres.
   • Brukeren får en presis tekstlig beskrivelse av feilen, som er kodet som tekst.
   • Det er enkelt for brukeren å navigere til feilen.
   • Informasjonen blir liggende i skjemaet, med mindre informasjonen er knyttet til personvern eller sikkerhet.

  Kommentar

  Av forståartikkelen fremgår det at identifikasjonen og beskrivelsen av feil, kan kombineres med programmatisk informasjon som brukeragenter kan bruke til å identifisere en feil og gi feilinformasjon til brukeren. For eksempel kan enkelte teknologier spesifisere at inndata må være innenfor bestemte verdier at et skjemaelement er obligatorisk. Inntil videre er det få teknologier som støtter dette.

  Innholdsprodusenter kan gjerne også bruke farge, ikon eller lignende for å indikere feil, men dette skal alltid kombineres med en tekstlig beskrivelse av feilen for å oppfylle kravet.

  Videre er dette suksesskriteriet ifølge merknad i forståartikkelen, heller ikke til hinder for at det automatisk blir foreslått rettinger. Dersom brukeren skriver inn en verdi som for eksempel er for høy, og verdien automatisk blir endret til å være innenfor tillatt område, skal brukeren likevel få en feilbeskrivelse. En feilbeskrivelse som informerer brukeren om endring av verdi, vil oppfylle både suksesskriterium 3.3.1 Identifikasjon av feil og 3.3.3 Forslag ved feil.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.