Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Dersom feil blir oppdaget automatisk, gi brukeren et forslag til hvordan feilen kan rettes.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Dersom en inndatafeil oppdages automatisk og det finnes forslag til hvordan den kan korrigeres, presenteres forslagene for brukeren, med mindre dette innebærer risiko for sikkerheten eller formålet med innholdet.

  Formål

  Hensikten med kravet er at brukeren skal få hjelp gjennom forslag til å korrigere feil, når inndatafeil oppdages automatisk.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn, nedsatt kognisjon eller nedsatt motorikk.

  Tilsynets tolking

  Suksesskriteriet gjelder kun i situasjoner der inndatafeil blir oppdaget automatisk. Etter ordlyden skal

  • forslag til hvordan inndatafeil kan rettes presenteres for brukeren

  Forutsetningen er etter ordlyden videre at

  • det finnes en kjent måte å korrigere feilen på, for eksempel format eller verdi, som for eksempel gyldig format for e-post eller verdiene 1-12 for måneder

  Etter ordlyden er det unntak dersom forslag til feilretting er en risiko for sikkerheten eller formålet med det aktuelle innholdet, for eksempel et passord eller svar i en quiz. Det er ikke spesifisert nærmere hva «oppdages automatisk» betyr. Etter tilsynets tolkning innebærer det at innholdet er programmert på en måte som avdekker feil inndata, uten at brukeren er involvert.

  Begrepet Inndatafeil er definert i WCAGs ordliste, og ifølge definisjonen er «inndatafeil informasjon angitt av brukeren, som ikke godkjennes».

  Videre er det presisert i merknaden til definisjonen at inndatafeil blant annet inkluderer to situasjoner:

  • Informasjon som nettsiden krever, men som brukeren har utelatt.
  • Informasjon som er gitt i feil dataformat eller med feil verdi. Eksempel på inndatafeil med feil format eller feil verdi er:
   • Postnummer som inneholder bokstaver
   • Navn som inneholder tall eller spesialtegn
   • Ugyldig e-postformat
   • Ugyldig datoformat
   • Data utenfor grenseverdi

  Forståartikkelen viser til teknikker for tre ulike situasjoner:

  • Situasjon A: Brukeren har ikke fylt ut obligatoriske inndatafelt.
  • Situasjon B: Inndatafeltet krever et bestemt dataformat.
  • Situasjon C: Brukeren har fylt ut informasjon med feil format eller verdi.

  Ifølge forståartikkelen, kan forslaget til retting av feil enten gis av innholdsprodusenten eller av brukeragenten, basert på programmatisk bestemt informasjon.

  Forslag til retting av feil kan ifølge forståartikkelen for eksempel være

  • forslag om rett stavemåte eller rett format
  • forslag om tilsvarende tekst
  • beskrivelse av eller liste over hva som er rett inndata
  • et spørsmål på formen «Mente du…?» eller tilsvarende

  Forslag til retting kan etter teknikk G177 vises i form av tekst på flere måter, for eksempel

  • i et modalvindu
  • i ledeteksten til skjemaelementet
  • et annet sted i skjemaet eller på nettsiden, for eksempel på toppen

  Forslag til retting skal være tydelig og det skal være enkelt for brukeren å navigere til forslaget, jamfør teknikkene G48 og G85. Det er ikke nok å identifisere forslaget med for eksempel bare

  • et symbol i ledeteksten
  • med å endre farge
  • visuell plassering av forslaget

  Informasjon som brukeren har lagt inn, skal som hovedregel bli liggende i skjemaet, til tross for at det er avdekket en inndatafeil.

  Dette gjelder med mindre informasjonen er knyttet til personvern eller sikkerhet, som for eksempel et passord. Dette bygger på at formålet med suksesskriteriet er å hjelpe brukeren å fylle ut skjemaet riktig, samt teknikkene G83, G84 og G85.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • For alle inndataelement der inndatafeil blir oppdaget automatisk, og det finnes kjente forslag til retting, får brukeren et forslag som gir tilstrekkelig informasjon om hvordan feil kan rettes.
   • Forslaget er kodet som tekst.
   • Det er enkelt for brukeren å navigere til feilen.
   • Informasjonen blir liggende i skjemaet, med mindre informasjonen er knyttet til personvern eller sikkerhet.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.