Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Gi brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Alt ikke-tekstlig innhold som presenteres for brukeren, har et tekstalternativ med samme formål, med unntak av situasjonene som er beskrevet nedenfor.

  • Kontroller, inndata: Dersom det ikke-tekstlige innholdet er en kontroll, eller dersom det godtar inndata fra brukere, har det et navn som beskriver formålet. (Under suksesskriterium 4.1.2 finnes informasjon om ytterligere krav til kontroller og innhold som godtar inndata fra brukere.).
  • Tidsbaserte medier: Dersom det ikke-tekstlige innholdet er tidsbaserte medier, må tekstalternativene som et minimum gi en beskrivende identifikasjon av det ikke-tekstlige innholdet. (Under retningslinje 1.2 er det informasjon om ytterligere krav til medier.).
  • Test: Dersom det ikke-tekstlige innholdet er en test eller øvelse som ikke ville gitt mening dersom den ble presentert med tekst må tekstalternativene som et minimum gi en beskrivende identifikasjon av det ikke-tekstlige innholdet.
  • Sanseinntrykk: Dersom formålet med det ikke-tekstlige innholdet først og fremst er å skape et spesifikt sanseinntrykk må tekstalternativene som et minimum gi en beskrivende identifikasjon av det ikke-tekstlige innholdet.
  • CAPTCHA: Dersom formålet med det ikke-tekstlige innholdet er å bekrefte at innholdet brukes av en person, og ikke av en datamaskin, skal det gis tekstalternativer som identifiserer og beskriver hensikten med det ikke-tekstlige innholdet. Det skal dessuten legges til rette for ulike funksjonsnedsettelser ved at det finnes alternative former for CAPTCHA som bruker utdataformater beregnet på ulike typer sensorisk persepsjon.
  • Dekorasjon, formatering, usynlig: Dersom det ikke-tekstlige innholdet er ren dekorasjon, brukes utelukkende til visuell formatering eller ikke presenteres for brukerne, skal det implementeres på en slik måte at det kan ignoreres av hjelpemiddelteknologi.

  Formål

  Hensikten med kravet er at brukere som ikke kan eller har vanskelig for å oppfatte ikke-tekstlig innhold, skal få tilgang til innholdet på alternative måter.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, svaksynte, døve, døvblinde, har nedsatt hørsel eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Kravet regulerer og stiller etter ordlyden som hovedregel krav om tekstalternativ til alt innhold som ikke er tekst. Da kan hjelpemiddelteknologi presentere det ikke-tekstlige innholdet på en måte som passer brukerens behov.

  Ikke-tekstlig innhold har mange former og ulik kompleksitet

  Utgangspunktet er at ikke tekstlig innhold, som for eksempel bilder, grafikk, video og lyd skal ha tekstalternativ som gir samme informasjon eller ivaretar samme formål som det ikke-tekstlige innholdet.

  Selve tekstalternativet skal være programmatisk bestemt og ligge i nær tilknytning til det ikke-tekstlige innholdet.

  Begrepene Tilgjengelig navn, Tekst, Spesifikt sanseinntrykk, CAPTCHA, Ren dekorasjon og Hjelpemiddelteknologi er definert i WCAGs ordliste.

  Når det gjelder tidsbaserte medier, så er det definert slik i forskriften § 3 bokstav h: «Tidsbaserte media: Omfatter media av følgende typer: kun lyd, kun video, lyd-video, lyd og/eller video kombinert med interaksjon.»

  Videre lister suksesskriteriet opp seks tilfeller/unntak fra hovedregelen, der krav til det aktuelle ikke-tekstlige innholdet presiseres nærmere. Hvert tilfelle er også beskrevet i forståartikkelen og i teknikkene for å oppfylle suksesskriteriet.

  Dette gjelder følgende tilfeller:

  • Kontroller, inndata
  • Tidsbaserte medier
  • Test
  • Sanseinntrykk
  • CAPTCHA
  • Dekorasjon, formatering, usynlig

  Kontroller, inndata

  Innhold som er en kontroll eller godtar inndata fra brukeren, skal etter ordlyden ha et tilgjengelig navn som beskriver formålet. Dette sikrer at brukeren vet hva det ikke-tekstlige innholdet er og hvorfor innholdet er der, for eksempel der et bilde er benyttet som knapp for å sende inn et skjema.

  Tidsbaserte medier

  Tidsbaserte medier reguleres i hovedsak av suksesskriterier knyttet til retningslinje 1.2 Tidsbaserte medier. For å oppfylle suksesskriterium 1.1.1 er det etter ordlyden tilstrekkelig at det gis et tekstalternativ som beskriver det aktuelle tidsbaserte mediet og/eller gir en tittel. Dette setter brukeren i stand til å oppfatte hva innholdet er, og å vurdere om en ønsker å samhandle med det tidsbaserte mediet eller ikke, for eksempel en video. For direktesendte (live) tidsbaserte medier er det nok at tekstalternativet gir en beskrivende ledetekst.

  Test

  Enkelte ganger må en test eller øvelse helt eller delvis presenteres for brukeren som ikke-tekstlig innhold. Dersom den aktuelle testen ikke gir mening dersom det oppgis tekstalternativ, eller hensikten med testen ikke oppnås, er det tilstrekkelig med en identifikasjon av det ikke-tekstlige innholdet. Eksempel kan være en hørselstest eller en grammatikkprøve.

  Sanseinntrykk

  Når formålet med det ikke-tekstlige innholdet, er å gi en spesifikk sanseopplevelse, vil dette vanskelig kunne beskrives med ord. Eksempler er et maleri eller en symfoni. I slike tilfeller det tilstrekkelig å gi en beskrivende identifikasjon av det ikke- tekstlige innholdet, for eksempel Mona Lisa av Leonardo Da Vinci.

  CAPTCHA

  Når CAPTCHA brukes for å skille mellom mennesker og datamaskiner, skal tekstalternativet identifisere og beskrive hensikten med CAPTCHA. Hvis det blir brukt, skal det etter tilsynets tolkning finnes minst to typer CAPTCHA, for eksempel i form av bilde, lyd eller tekst. Dette gjelder selv om ordlyden i suksesskriteriet «legges til rette for» kan trekke i retning av at dette er en anbefaling, og ikke et krav.

  Dekorasjon, formatering, usynlig

  Noen ganger er ikke-tekstlig innhold ikke ment å bli oppfattet/forstått av brukeren. Unntaket gjelder for ikke-tekstlig innhold som er ren dekorasjon. Ifølge definisjonen i WCAGs ordliste, er dette innhold som bare har et estetisk formål, som ikke inneholder informasjon eller funksjonalitet. Slikt ikke-tekstlig innhold skal implementeres slik at det kan ignoreres av hjelpemiddelteknologi.

  Meningsbærende ikke-tekstlig innhold

  For ikke-tekstlig innhold som ikke omfattes av tilfellene som er beskrevet i unntakene, skal tekstalternativet formidle samme informasjon (samme formål) til brukeren. Eksempler på dette er meningsbærende bilder, diagrammer, animasjoner og lydopptak. Det kan brukes både korte og lange tekstalternativer, alt etter kompleksiteten til det ikke-tekstlige innholdet.

  Krav til samsvar varierer ut fra hvilken type ikke-tekstlig innhold det er snakk om. Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  Meningsbærende ikke-tekstlig innhold

  • Bilder som er meningsbærende, har et kort tekstalternativ som gir same informasjon som bildet eller
  • Komplekse bilder, som diagrammer, grafer og infografikk, har både et kort og et utfyllende tekstalternativ som gir samme informasjon som bildet

  Lenkende bilder

  • Informasjon om lenkemålet for et lenket bilde går frem av ett av følgende alternativer:
   • Lenketeksten til bildet
   • Tekstalternativet til bildet
   • Lenketeksten kombinert med tekstalternativet til bildet
   • Tittel-attributtet til bildet

  Kontroller, inndata

  • Der det ikke-tekstlige innholdet er en kontroll, eller godtar inndata fra brukere, skal det ha et tilgjengelig navn som beskriver formålet

  Tidsbaserte medier

  • Der det ikke-tekstlige innholdet er tidsbaserte medier, skal tekstalternativet gi en beskrivende identifikasjon av det tidsbaserte mediet

  Test

  • Der det ikke-tekstlige innholdet er en test skal tekstalternativet gi en beskrivende identifikasjon av testen

  Sanseinntrykk

  • Der formålet med det ikke-tekstlige innholdet er å skape et spesifikt sanseinntrykk, skal tekstalternativet gi en beskrivende identifikasjon

  CAPTCHA

  • Der CAPTCHA er brukt skal tekstalternativet identifisere og beskrive hensikten med dette
   • Tekstalternativet skal identifisere at det handler om en test, kode eller utfordring for å verifisere at brukeren er et menneske og
  • Det tilbys minst to ulike typer/alternativ av CAPTCHA

  Dekorasjon, formatering, usynlig

  Der ikke-tekstlig innhold er ren dekorasjon, brukes utelukkende til visuell formatering eller ikke presenteres for brukerne, skal det kodes slik at det ignoreres av hjelpemiddelteknologi.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.