Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Alle sider skal være uten store kodefeil.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er dersom spesifikasjonene tillater disse egenskapene.

  MERKNAD: Start- og sluttmarkører som mangler et nødvendig tegn, for eksempel avsluttende hakeparentes, eller som har feil angivelse av anførselstegn for attributtverdier, er ikke fullstendige.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre rett kodesyntaks, slik at nettsider oppfører seg på en forutsigbar og pålitelig måte i forskjellige brukeragenter, for eksempel nettlesere og spesielt hjelpemiddelteknologi.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde eller har nedsatt syn, og personer som bruker ulike typer hjelpemiddelteknologi (skjermleser, skjermforstørrer og programvare for talegjenkjenning).

  Tilsynets tolking

  Kravet regulerer kodesyntaks i oppmerkingsspråk.

  Oppmerkingsspråk er ikke definert i WCAGs ordliste.

  Oppmerkingsspråk (SNL) er språk eller regelsett for å kode formatering av tekst og dokumenter. Det består av tekstelementer, kalt tagger, som legges inn i tekstfiler for å angi formatering. Disse tekstelementene vises ikke sammen med teksten, men styrer hvordan teksten skal se ut og presenteres. HTML (HyperText Markup Language) er det vanligste markeringsspråket for nettsider.

  HTML Living Standard Kapittel 1.10 gir en kort introduksjon til HTML (WHATWG, engelsk).

  Etter ordlyden skal innhold som implementeres med oppmerkingsspråk

  • ha fullstendige start- og sluttkoder
  • være nøstet i henhold til spesifikasjonene for det aktuelle oppmerkingsspråket
  • ikke inneholde dupliserte attributter
  • ha ID-er som er unike

  Unntaket er dersom spesifikasjonene tillater disse egenskapene.

  Dersom innhold har feil kodesyntaks, kan ulike brukeragenter tolke og presentere det samme innholdet ulikt, ha problemer med eller ikke klare å få tak i og presentere innholdet i det hele tatt. Rett kodesyntaks er med andre ord en grunnforutsetning for universelt utformet innhold.

  Tilsynet bruker primært W3Cs kodevalidator til å verifisere kravet.

  Hvis det ikke er mulig å validere hele nettsiden, stopper validatoren opp og returnerer resultatet «Fatal error». I slike tilfeller, vurderer vi at suksesskriteriet ikke er oppfylt.

  Krav til samsvar

  • Nettsiden får ikke "Fatal Error" ved validering.
  • Nettsiden har ikke syntaksfeil (error) av følgende typer:
   • Element som ikke er startet eller avsluttet korrekt.
   • Feil nøsting av element element som har samme attributt flere ganger.
   • Element som har ID-er som ikke er unike.

  Kommentar

  Tilsynet bruker blant annet W3C sin kodevalidator (engelsk) for å sjekke om en nettside har syntaksfeil (errors). Vi gjør ellers oppmerksom på at kodevalidatoren også gir resultater for en rekke andre typer syntaksfeil enn tilfellene som er dekket av suksesskriteriet. Resultatene er delt inn i Info, Warnings og Errors.

  Kildekode (W3C, engelsk) er tekstinnholdet i en fil som en nettleser eller annen brukeragent oppretter en nettside fra. En nettleser kan for eksempel bygge opp en nettside fra en HTML-fil, CSS-fil, SVG-fil og JavaScript-fil. Teksten til hver av disse fire filene er kildekoden.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.