Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Tidsbegrensninger skal kunne justeres av brukeren.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  For hver tidsbegrensning som er angitt av innholdet, gjelder minst ett av følgende punkter:

  • Slå av: Brukeren kan slå av tidsbegrensningen før den gjør seg gjeldende.
  • Justere: Brukeren kan justere tidsbegrensningen før den gjør seg gjeldende, ved hjelp av en skala som er minst ti ganger varigheten av standardinnstillingen.
  • Forlenge: Brukeren varsles før tiden utløper, og får minst 20 sekunder til å forlenge tidsbegrensningen ved hjelp av en enkel handling (for eksempel «trykk på mellomromstasten»), og brukeren kan forlenge tidsbegrensningen minst ti ganger.
  • Unntak i sanntid: Tidsbegrensningen er en nødvendig del av en hendelse i sanntid (for eksempel en auksjon), og det finnes ikke noe alternativ til tidsbegrensningen.
  • Avgjørende unntak: Tidsbegrensningen er avgjørende, og en forlengelse vil gjøre handlingen ugyldig.
  • 20-timers unntak: Tidsbegrensningen varer lenger enn 20 timer.

  MERKNAD: Dette suksesskriteriet bidrar til å sikre at brukerne kan utføre oppgaver uten at det oppstår uforutsette endringer i innhold eller kontekst som er forårsaket av en tidsbegrensning. Dette suksesskriteriet bør ses i sammenheng med suksesskriterium 3.2.1, som setter begrensninger på endringer i innhold eller kontekst forårsaket av brukerhandlinger.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at brukerne får tilstrekkelig tid til å gjennomføre oppgaven de kommer for å gjøre når de besøker nettstedet, i tilfeller der innholdet har tidsbegrensninger.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn, er døve, har nedsatt hørsel, nedsatt bevegelighet eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder i situasjoner der selve innholdet gir tidsbegrensninger som brukeren må forholde seg til. Suksesskriteriet lister opp tre unntak fra kravet med nærmere beskrivelse. De gjelder følgende situasjoner:

  • Unntak i sanntid
  • Avgjørende unntak
  • 20-timers unntak

  Dersom det gis en tidsbegrensning, som ikke er omfattet av unntakene, er det etter ordlyden i suksesskriteriet tre ulike måter å oppfylle kravet på. Det er tilstrekkelig at ett av disse alternativene er oppfylt, og de er likestilte. Dette gjelder selv om det står i forståartikkelen at alternativene i kravet står i prioritert rekkefølge.

  Forståartikkelen viser ellers til tre ulike situasjoner med tilhørende teknikker for å oppfylle kravet:

  • Situasjon A: Tidsbegrensninger gjelder økten
  • Situasjon B: Tidsbegrensinger kontrolleres av et skript på siden
  • Situasjon C: Tidsbegrensninger gjelder lesing

  Begrepet Avgjørende er definert i WCAGs ordliste.

  Hva som er en tidsbegrensning, står ikke i ordlisten, men er omtalt i forståartikkelen. Forståartikkelen presiserer at tidsavgrensning betyr enhver prosess som ikke settes i gang av brukeren, men som inntrer etter en fastsatt tid eller med faste tidsintervaller.

  Dette inkluderer delvis eller full oppdatering av innholdet (for eksempel omlasting av siden), endringer av innholdet eller utløp av et mulighetsrom brukeren har til å reagere på en konkret forespørsel om inndata.

  Begrepet omfatter også innhold som går videre eller oppdateres i en hastighet som går raskere enn brukeren evne til å lese eller forstå det.

  Dette innebærer at animert, bevegelig eller rullende innhold kan regnes som en tidsbegrensing.

  Ifølge forståartikkelen gjelder kravet heller ikke når innholdet blir gjentatt eller er synkronisert med annet innhold, så lenge det kan kontrolleres eller justeres av brukeren. Det inkluderer for eksempel rulletekst som gjentas, teksting og karuseller.

  Krav til samsvar

  Det er tilstrekkelig at ett av disse alternativene er oppfylt, og de er likestilte.

  Det er mulig for brukeren å:

  • Slå av tidsavgrensningen, senest 20 sekunder før den inntreffer, ved å gjøre en enkel handling.
   • Mekanismen for å slå av skal ligge før eller rett ved siden av innholdet som inneholder tidsavgrensninger.
   • Slå av innebærer å slå av tidsavgreningen permanent for det aktuelle besøket.
  • Justere tidsavgrensningen med minst 10 ganger standard varighet.
   • Mekanismen for å justere skal ligge før eller rett ved siden av innholdet som inneholder tidsavgrensninger.
  • Forlenge tidsavgrensningen senest 20 sekunder før den inntreffer, ved å gjøre en enkel handling. Det skal være mulig å forlenge med minst 10 ganger standard varighet.
   • Mekanismen for å forlenge skal ligge før eller rett ved siden av innholdet som inneholder tidsavgrensninger.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Kravet gjelder for tidsbegrensinger som innholdsprodusenten kan kontrollere, uavhengig av om den ligger på klientsiden eller serversiden. Tidsavgrensninger som ligger utenfor innholdsprodusentens kontroll, er ikke omfattet.

  Nærmere begrunnelse for valg av 20 sekunder, 10 ganger standard varighet og 20 timer, er gitt i forståartikkelen.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: