Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Navigasjonslenker som gjentas på flere sider skal ha en konsekvent rekkefølge.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Navigeringsmekanismer som gjentas på flere nettsider innenfor et sett av nettsider, opptrer i samme relative rekkefølge hver gang de gjentas, med mindre brukeren selv foretar en endring.

  Formål

  Hensikten med kravet er å legge til rette for konsekvent presentasjon av elementer for navigasjon på nettstedet, når de blir gjentatt på flere sider, innenfor et sett av nettsider.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Navigeringsmekanismer som finnes på to eller flere nettsider innenfor et sett av nettsider, skal opptre i samme relative rekkefølge.

  Begrepene Nettsider, Sett med nettsider og Samme relative rekkefølge, er definert i WCAGs ordliste.

  Hva som menes med navigasjonsmekanismer er derimot ikke definert der. Navigeringsmekanismer er etter forståartikkelen ulike elementer for navigasjon. Eksempler på dette går fram av forståartikkelen, og er

  • topptekst
  • klikkbar logo
  • søkefelt
  • snarveilenke
  • meny
  • bunntekst

  For at kravet skal gjelde, må navigasjonsmekanismen etter ordlyden finnes på minst to nettsider innenfor samme sett av nettsider. Kravet omfatter videre både visuell (synlig) og programmatisk bestemt rekkefølge. Det følger av ordlyden at unntaket er dersom brukeren selv gjør en endring av rekkefølgen.

  I praksis innebærer kravet at både mekanismen og innholdet skal beholde sin relative posisjon dersom det gjentas på flere nettsider. Da blir det enklere for brukeren å orientere seg og navigere effektivt.

  Ifølge merknaden til definisjonen av begrepet Samme relative rekkefølge, er kravet om konsekvent presentasjon ikke til hinder for å sette inn eller fjerne elementer fra opprinnelig rekkefølge. I menyer som kan utvides, kan en for eksempel sette inn et ekstra detaljnivå eller en sekundær navigasjonsdel i leserekkefølgen, uten at dette er i strid med kravet.

  Siste del av suksesskriteriet presiserer videre at endringer som brukeren selv gjør, ikke er omfattet.

  Krav til samsvar

  • Navigeringsmekanismer som blir gjentatt på minst to nettsider innenfor et sett av nettsider, opptrer i samme relative rekkefølge på alle nettsidene der de finnes.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.