Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Tilby brukeren flere måter å navigere på.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Det finnes mer enn én måte å finne fram til en nettside på innenfor et sett av nettsider. Unntaket er dersom nettsiden utgjør resultatet av, eller et trinn i, en prosess.

  Formål

  Hensikten med kravet er at brukeren skal ha mer enn en måte å finne fram på, på et nettsted. Det kan for eksempel være med søk, meny eller nettstedkart.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde eller har nedsatt syn, og personer med nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Hvordan brukeren foretrekker å finne fram på et nettsted, varierer ut fra brukerens behov og preferanser. Det å ha mer enn én måte å finne fram på, hjelper ulike brukere å finne relevant innhold effektivt på nettstedet.

  Begrepene Nettside, Sett av nettsider og Prosess er definerte i WCAGs ordliste.

  Etter ordlyden i suksesskriteriet, er nettsteder som kun består av én enkelt nettside, ikke omfattet av kravet, fordi den ikke inngår i et sett av nettsider. Små nettsteder, som bare består av få sider, er derimot omfattet, og skal ha flere måter å navigere på.

  Et sett av nettsider er etter definisjonen en samling av nettsider som har et felles formål, og som er laget av samme produsent, gruppe eller organisasjon. Suksesskriteriet har unntak der nettsiden utgjør resultatet av eller trinn i en prosess, for eksempel søkeresultater, et skjema som går over flere sider eller kjøp av varer i en nettbutikk.

  Ifølge forståartikkelen og teknikker er innholdsfortegnelse en komplett oversikt over innholdet på nettstedet. Nettstedkart er en nettside som gir lenker til forskjellige deler av nettstedet.

  Forståartikkelen og teknikker viser til flere ulike metoder for å sørge for at brukeren har minst to måte å finne frem på. Hvilke metoder som er mest aktuelle påvirkes av størrelsen på nettstedet.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Det er minst to måter å finne og navigere til innhold innenfor et sett av nettsider og brukeren kan finne og nå det aktuelle innholdet.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.