Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Gi brukeren et alternativ når innholdet presenteres kun som video eller lyd.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  For forhåndsinnspilt innhold som bare er lyd eller video, gjelder følgende, bortsett fra når lyden eller videoen er et mediealternativ til tekst og er tydelig merket som det:

  • Forhåndsinnspilt lyd (bare lyd): Det gis tilgang til et alternativ til tidsbaserte medier som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte lydinnholdet.
  • Forhåndsinnspilt video (bare video): Det gis tilgang til enten et alternativ til tidsbaserte medier eller et lydspor som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte videoinnholdet.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at informasjon som blir formidlet bare som forhåndsinnspilt lyd eller bare som forhåndsinnspilt video (uten lyd), også er tilgjengelig for brukerne på alternative måter.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er døve eller har nedsatt hørsel, er blinde, svaksynte, døvblinde eller har nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder for lydopptak og videoopptak, og er dermed avgrenset mot direktesendt (live) innhold. Kravet ivaretar brukere som har problemer med å oppfatte innhold som bare blir presentert via lyd eller video uten lyd.

  Begrepene Forhåndsinnspilt, Lyd, Video, Mediealternativ til tekst og Alternativ til tidsbaserte medier er definert i WCAGs ordliste. Det samme gjelder Direkte (Live).

  Etter ordlyden er det gjort unntak for mediealternativ til tekst. Dette er ifølge definisjonen i ordlisten medier som ikke presenterer mer enn det som presenteres via tekst (direkte eller via tekstalternativer).

  Videre er det i merknad til definisjonen vist til at mediealternativer til tekst, er beregnet på brukere som kan ha nytte av alternativ gjengivelse av tekst. Mediealternativer til tekst kan være bare lyd, bare video (herunder tegnspråkvideo) eller en kombinasjon av lyd og video.

  For at innholdet skal kunne regnes som mediealternativ til tekst, skal det i tillegg være tydelig merket som det. Hva det innebærer at mediealternativet er «tydelig merket» er derimot ikke definert verken i suksesskriteriet eller ordlisten.

  For at innholdet skal være tydelig merket som mediealternativ skal til tekst, skal det basert på tilsynets tolkning

  • være plassert i direkte tilknytning til den aktuelle teksten, jamfør teknikkene til kravet
  • gi informasjon som tilsier at det er et mediealternativ, for eksempel
   • ett ikon som indikerer at det er en mediespiller
   • lenke med lenketeksten Lytt til teksten eller tilsvarende

  Ordlyden krever at brukeren får «informasjon som tilsvarer» lyd- eller videoopptaket. Etter tilsynets vurdering kreves ikke helt lik gjengivelse av innholdet (transkripsjon), men at alt vesentlig innhold er tatt med i riktig rekkefølge. Dette inkluderer, basert på eksempler i forståartikkelen, også markering av hvem som snakker og gjengivelse av viktige lyder, jf. også definisjonen av alternativ til tidsbaserte medier.

  Forståartikkelen viser ulike eksempel på hva kravet innebærer for henholdsvis lydklipp og videoklipp.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  Lydklipp, som ikke er mediealternativ til tekst:

  • Forhåndsinnspilt lyd har alternativ i form av tekst og
  • Alternativet i form av tekst
   • er visuelt plassert i nær tilknytning til lydklippet eller
   • kan nås via en mekanisme i direkte tilknytning til lydklippet og
   • er kodet som tekst og formidler det samme som lydklippet, i rett rekkefølge

  Videoklipp uten lyd, som ikke er mediealternativ til tekst:

  • Forhåndsinnspilt video uten lyd har alternativ i form av tekst eller lyd og
  • Alternativet i form av tekst eller lyd
   • er visuelt plassert i nær tilknytning til videoklippet eller
   • kan nås via en mekanisme i direkte tilknytning til videoklippet og
  • I tillegg skal
   • alternativ i form av tekst være kodet som tekst eller
   • lyd være mulig å spille av og stoppe

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.