Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Gi brukeren mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Det finnes en mekanisme for å omgå blokker med innhold som gjentas på flere nettsider.

  Formål

  Hensikten med kravet er at brukere som navigerer sekvensielt, skal få mer direkte tilgang til hovedinnholdet på nettsiden, der blokker av innhold blir gjentatt innenfor et sett av nettsider.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som bruker skjermleser, personer som navigerer med tastatur eller tastaturgrensesnitt, personer som bruker skjermforstørring og personer med nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjeldet etter ordlyden for blokker av innhold som blir gjentatt på flere nettsider.

  Etter forståartikkelen er blokker av innhold typisk global navigasjon, som for eksempel topptekst, bildebannere eller reklame. Det omfatter også tilfeller der nettsiden er delt inn i ulike seksjoner, slik at brukeren kan hoppe mellom ulike seksjoner.

  Begrepene Mekanisme, Nettside og Sett av nettsider er definert i WCAGs ordliste.

  Forståartikkelen viser at kravet gjelder for nettsider som inngår i et sett nettsider. Det betyr etter definisjonen nettsider som deler et felles formål, og som er laget av samme forfatter, gruppe eller virksomhet/organisasjon.

  Begrepet «blokker med innhold» er ikke definert i ordlyden eller WCAGs ordliste. Det fremgår derimot av forståartikkelen at små gjentatte seksjoner som individuelle ord, fraser eller enkle lenker, ikke er blokker av innhold.

  Kravet gjelder også der nettsiden er delt inn i flere seksjoner. Da skal brukeren ha mulighet til å hoppe til staren og slutten av den aktuelle seksjonen, for å komme raskt videre til neste blokk/seksjon med innhold.

  Brukeren kan omgå blokker med innhold, ved at det gjentatte innholdet er plassert i meny eller lignende, som kan slås sammen for å hoppe over det aktuelle innholdet.

  Hvis brukeren relativt raskt kan komme til hovedinnholdet, trengs det ikke snarveilenke. Etter tilsynets vurdering er det ikke nødvendig med snarveilenke når brukeren når hovedinnholdet på den aktuelle nettsiden eller seksjonen innen 5 tabulatorsteg.

  Det er heller ikke krav om å tilby metoder eller navigasjonsmuligheter som allerede finnes i brukeragenten.

  Snarveilenken skal flytte fokus både visuelt og funksjonelt til det første aktive elementet på den aktuelle siden. Hva som er første aktive element på en side, vil variere. Det kan være en lenke, en video, et lenket bilde, et skjemafelt eller lignende.

  Visuelt fokus er at fokusmarkeringen flyttes til det aktuelle elementet på siden. Funksjonelt fokus er at fokus flyttes i koden, slik at tastaturnavigasjonen starter på det aktuelle elementet etter at snarveilenken er aktivert.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  For nettsider, som har en blokk med innhold, som blir gjentatt på flere sider, innenfor et sett med nettsider, og som ligger før det aktuelle innholdet, er følgende oppfylt:

  • Det er en mekanisme for å hoppe til hovedinnholdet eller til neste seksjon på nettsiden.
  • Mekanismen er innenfor de fem første tabulatorstegene, og ligger før blokken med gjentatt innhold.
  • Mekanismen er enten alltid synlig eller minst synlig ved tastaturfokus.
  • Ved aktivering av mekanismen, blir visuelt og funksjonelt fokus flyttet til det første aktive elementet i hovedinnholdet eller den aktuelle seksjonen.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.