Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: All funksjonalitet skal kunne brukes kun ved hjelp av tastatur.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  All funksjonalitet i innholdet kan betjenes via et tastaturgrensesnitt uten at det er behov for tidsberegning av de enkelte tastetrykkene, unntatt dersom den underliggende funksjonen krever inndata som er avhengige av rekkefølgen på brukerens bevegelser, og ikke bare av sluttpunktene.

  MERKNAD: Dette unntaket gjelder den underliggende funksjonen, ikke inndatateknikken. Dersom teksten for eksempel skrives inn med håndskrift, krever inndatateknikken (håndskrift) inndata i en bestemt rekkefølge, men den underliggende funksjonen (tekstlige inndata) gjør det ikke.

  MERKNAD: Dette er ikke et forbud mot og bør ikke hindre bruk av mus eller andre inndatametoder i tillegg til tastatur.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at all funksjonalitet kan brukes bare med tastatur eller alternativt tastatur.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn eller nedsatt motorikk.

  Tilsynets tolking

  Funksjonalitet på nettstedet skal kunne brukes med tastatur eller tastaturgrensesnitt.

  Begrepene Funksjonalitet og Tastaturgrensesnitt er definert i WCAGs ordliste.

  Handlinger som blir utført med mus, skal også kunne gjøres med tastaturet. Eksempler på handlinger er å klikke, velge, flytte og forstørre.

  Videre skal brukeren ifølge ordlyden i suksesskriteriet ikke måtte utføre eller gjenta mange tastetrykk i løpet av en kort periode, eller holde nede en tast i en lengre periode før tastetrykket registreres.

  Hvis en bestemt funksjonalitet kan brukes på mer enn én måte, er det tilstrekkelig at én av disse kan betjenes med tastatur. Eksempel på dette er kalenderfunksjonalitet, der brukeren enten kan velge datoen i kalenderen eller skrive datoen direkte inn i et datofelt.

  Etter ordlyden gjelder kravet ikke for funksjonalitet som ikke er formålstjenlig å bruke med tastatur. Eksempel på dette er frihåndstegning og visse typer dataspill.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • All funksjonalitet på nettsiden kan nås og brukes med tastatur.
   • Funksjonalitet på nettstedet som ikke er formålstjenlig å bruke med tastatur er unntatt.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Alternativt tastatur kan for eksempel være et skjermtastatur som på smarttelefoner og nettbrett eller andre typer tastaturemulatorer.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.