Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Gi brukeren mulighet til å stoppe, pause eller skjule innhold som automatisk endrer seg.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  For bevegelse, blinking, rulling eller automatisk oppdatering av informasjon gjelder begge de følgende punkter:

  • Bevegelse, blinking, rulling: Ved enhver form for bevegelse, blinking eller rulling av informasjon som (1) starter automatisk, (2) varer i mer enn 5 sekunder, og (3) presenteres samtidig med annet innhold, finnes det en mekanisme som brukeren kan benytte til å sette den på pause, stoppe eller skjule den, med mindre bevegelsen, blinkingen eller rullingen er del av en handling der den er avgjørende.
  • Automatisk oppdatering: Ved enhver form for automatisk oppdatering av informasjon som (1) starter automatisk og (2) presenteres samtidig med annet innhold, finnes det en mekanisme som brukeren kan benytte til å sette den på pause, stoppe eller skjule den, eller til å styre oppdateringsfrekvensen, med mindre den automatiske oppdateringen er del av en handling der den er avgjørende.

  MERKNAD: Informasjon om krav som gjelder flimrende eller blinkende innhold, omtales i retningslinje 2.3.

  MERKNAD: Alt innhold på nettsiden må overholde dette suksesskriteriet (uansett om det brukes til å oppfylle andre suksesskriterier eller ikke) fordi enhver form for innhold som ikke oppfyller dette suksesskriteriet, kan hindre brukeren i å bruke hele siden. Se Forutsetninger for samsvar med krav, punkt 5: Ingen interferens.

  MERKNAD: Innhold som oppdateres regelmessig av programvare, eller som spilles av direkte til brukeragenten, behøver ikke å kunne lagre eller presentere informasjon som genereres eller mottas fra pausen begynner til presentasjonen gjenopptas fordi dette ikke alltid er teknisk mulig og fordi det i mange situasjoner ville vært misvisende.

  MERKNAD: En animasjon som inngår i forhåndsinnlasting eller lignende, kan anses som avgjørende dersom det ikke kan forekomme interaksjon for noen brukere i denne fasen, og dersom mangel på en framdriftsindikator kunne forvirre brukerne og skape inntrykk av at innholdet er enten frosset eller ødelagt.

  Formål

  Hensikten med kravet er å unngå at brukere blir distrahert av innhold som beveger seg, blinker, ruller eller oppdaterer seg automatisk, når de besøker siden. Dette kan forsinke eller hindre brukeren i å gjennomføre oppgaven de kom for å gjøre.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder etter ordlyden for innhold som er i bevegelse, blinker eller ruller, samt for informasjon som oppdateres automatisk. Det er tillatt å bruke innhold som beveger seg for å tiltrekke seg brukerens oppmerksomhet, hvis det har kort varighet.

  Begrepene Blinking, Sette den på pause og Avgjørende er definert i WCAGs ordliste.

  I forståartikkelen forklares det at:

  • Bevegelse, blinking og rulling refererer til innhold der det synlige innholdet gir brukeren en følelse av bevegelse.
  • Automatisk oppdatering refererer til innhold som oppdateres eller forsvinner basert på et forhåndsinnstilt tidsintervall.

  Innhold som beveger seg på ulike måter eller blir automatisk oppdatert, kan gjøre det vanskelig for brukeren å konsentrere seg.

  Det er i ordlyden gjort unntak fra kravet dersom bevegelse, blinking, rulling eller automatisk oppdatering er avgjørende for bruken av innholdet.

  Det er i utgangspunktet ikke tillatt med innhold som blinker/glimter mer enn tre ganger per sekund. Årsaken er at dette kan utløse anfall hos brukere, se også suksesskriterium 2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt.

  Eksempel på innhold som inneholder bevegelser er video, animasjoner og spill. Eksempler på innhold med automatisk oppdatering er nyhetskaruseller- og varsler, værmeldinger og børs- og valutakurser.

  Kravet gjelder etter ordlyden kun for innhold som beveger seg i mer enn 5 sekunder, og presenteres samtidig med annet innhold.

  Etter tilsynets oppfatning, er video eller annet innhold som beveger seg, men varer kortere enn 5 sekunder, likevel omfattet hvis det aktuelle innholdet går i loop. Optiske illusjoner, er ikke omfattet av kravet, fordi innholdet bare tilsynelatende er i bevegelse.

  Det er tillatt med automatisk oppdatering av innhold, så lenge brukeren får mulighet til å regulere oppdateringen. Brukeren skal få en mekanisme for å pause, stoppe, skjule eller styre oppdateringsfrekvensen. Eksempel på en mekanisme er en pauseknapp.

  Når innhold er satt på pause, skal det ifølge forståartikkelen være mulig å bruke annet innhold på siden. Det er ikke tilstrekkelig at innhold bare er på pause når det er i fokus, enten med musepekeren eller tastaturet.

  Innhold som er satt på pause, kan enten fortsette i sanntid eller starte fra punktet det ble satt på pause.

  Innhold som er i bevegelse mens en nettside laster, for eksempel en animasjon av en framdriftsindikator, er etter ordlyden ikke omfattet. Dette er fordi det ikke presentes samtidig med annet innhold.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  For innhold som beveger seg, blinker, ruller, der handlingen ikke er avgjørende, gjelder følgende:

  • Det er en mekanisme for å pause, stoppe eller skjule innholdet eller laste nettsiden på nytt uten slikt innhold.
   • Mekanismen ligger enten på starten av nettsiden eller i direkte tilknytning til innholdet.

  Eller:

  • Det finnes en dokumentert tastatursnarvei for å pause, stoppe eller skjule innholdet eller laste nettsiden på nytt uten slikt innhold.
   • Innholdet som er satt på pause blir gjenopptatt på samme sted eller i sanntid.

  For innhold som oppdateres automatisk, uten å bevege seg, gjelder følgende:

  • Det er en mekanisme for å pause, stoppe eller skjule innholdet eller styre oppdateringsfrekvensen.
   • Mekanismen ligger enten på starten av nettsiden eller i direkte tilknytning til innholdet.

  Eller:

  • Det finnes en dokumentert tastatursnarvei for å pause, stoppe eller skjule innholdet eller styre oppdateringsfrekvensen.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.