Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Gi brukeren mulighet til å stoppe eller pause lyd som starter automatisk.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Dersom lyd på en nettside spilles av automatisk i mer enn 3 sekunder, finnes det enten en mekanisme for å stoppe lyden helt eller midlertidig, eller en mekanisme som kan regulere lydstyrken uavhengig av det generelle systemvolumet.

  MERKNAD: Ettersom enhver form for innhold som ikke oppfyller dette suksesskriteriet kan hindre brukeren i å bruke hele siden, må alt innhold på nettsiden oppfylle dette suksesskriteriet (uansett om det brukes til å oppfylle andre suksesskriterier). Se Forutsetninger for overholdelse av krav, punkt 5: Ingen interferens.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at lyd som spilles av automatisk, og varer mer enn 3 sekunder, enkelt og raskt kan slås av eller justeres. Dette sørger for at lyden ikke kommer i konflikt med hjelpemiddelteknologi som leser opp innholdet.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt hørsel eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  I tilfeller der lyd og video med lyd starter automatisk når siden er lastet, og varer i over tre sekunder, skal det være en separat mekanisme for å styre lyden.

  Lyd som spilles av samtidig med opplesing, gjør det vanskelig eller umulig for brukeren å navigere og/eller å få med seg innholdet.

  Begrepet Mekanisme er definert i WCAGs ordliste.

  Styring av lyden via systemvolumet, er ifølge ordlyden ikke tilstrekkelig. Eksempel på mekanisme er en knapp med teksten Stopp filmen, Slå av multimedia eller lignende.

  Mekanismen for å styre lyden skal være lett tilgjengelig for brukeren på starten av den aktuelle siden, jamfør teknikk G170.

  Basert på at mekanismen for å styre lyden, skal være lett tilgjengelig for brukeren, har tilsynet valgt å operasjonalisere det til at mekanismen skal ligge innenfor de 5 første tabstegene på den aktuelle siden.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Lyd som starter automatisk ,og varer mer enn 3 sekunder har en mekanisme for styring av lyd som kan regulere lydstyrken uavhengig av det generelle system lydstyrken eller

  • Det er en mekanisme som gjør det mulig å slå av lyden permanent eller midlertidig, uavhengig av systemvolumet, og mekanismen
   • er plassert nær starten av siden og
   • kan brukes med bare tastatur og ligger tidlig i tabulatur- og leserekkefølgen, det vil si innen 5 tab-steg og
   • har tydelig visuell markering i form av ledetekst eller symbol

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  I forståartikkelen er det anbefalt at lyd starter etter valg fra brukeren, istedenfor at brukeren må stoppe lyden.

  Kravet har ifølge forståartikkelen særlig betydning for brukere av hjelpemiddelteknologi. Derfor er det viktig at mekanismen har ledetekst og tilgjengelig navn i samsvar med suksesskriterium 4.1.2 Navn, rolle, verdi.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.