Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Brukere som bruker visuelle ledetekster skal også kunne bruke kodede ledetekster.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  For brukergrensesnittkomponenter med ledetekster som inneholder tekst eller bilder av tekst, inneholder navnet teksten som presenteres visuelt.

  MERKNAD: Beste praksis er at navnet starter med teksten som står i ledeteksten.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at synlig (visuell) ledetekst, i form av tekst eller bilde av tekst, for en brukergrensesnittkomponent, er tekst som gjenspeiles i koden til den samme brukergrensesnittkomponenten, via tilgjengelig navn.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som bruker stemmestyring, personer med nedsatt motorikk og personer med nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder etter ordlyden for brukergrensesnittkomponenter som har en synlig (visuell) ledetekst, i form av tekst eller bilder av tekst.

  Begrepene Brukergrensesnittkomponenter, Ledetekster, Tekst, Bilder av tekst og Tilgjengelig navn (accessible name) er definert i WCAGs ordliste.

  Etter forståartikkelen gjelder kravet kun for brukergrensesnittkomponenter med synlig (visuell) ledetekst, som består av tekst eller bilde av tekst, der ledeteksten

  • står rett ved siden av brukergrensesnittkomponenten, eller
  • står i nær tilknytning til den aktuelle brukergrensesnittkomponenten.

  Formuleringen «ved siden av» skal etter forståartikkelen her forstås snevert. Dette er viktig for at det skal være forutsigbart for brukere av verktøy for talegjenkjenning/stemmestyring.

  Vanligvis er dette ledetekst som står

  • rett til venstre for kombinasjonsbokser, nedtrekkslister og tekstfelt
  • rett til høyre for avkryssingsbokser og radioknapper
  • inne i knapper, faner eller rett under ikon eller bilde av tekst som fungerer som knapper

  Tilgjengelig navn (accessible name)

  Begrepet Navn er definert i WCAGs ordliste. I tillegg er Tilgjengelig navn forklart nærmere på W3C sine sider om Beregning av tilgjengelig navn og beskrivelse (W3C, engelsk). Tilsynet bruker begrepet Tilgjengelig navn som et som et synonym for Navn.

  Symbolske teksttegn

  Tekst eller bilde av tekst brukt som symbol, regnes ikke som synlig (visuell) ledetekst etter kravet, for eksempel der bokstavene F, K og U brukes i et tekstredigeringsverktøy som symbol for fet, kursiv og understreket tekst. I slike tilfeller er det funksjonen til det symbolske teksttegnet, som skal avspeiles i tilgjengelig navn.

  Tegnsetting

  Tegnsetting i synlig (visuell) ledetekst trenger ikke inngå i tilgjengelig navn for å oppfylle kravet. Grunnen er at brukeren normalt ikke uttaler tegnsetting.

  Matematiske uttrykk og formler

  Matematiske symboler og formler regnes som synlig (visuell) ledetekst, fordi symboler og formler er meningsbærende. Dette skal ikke overskrives i det tilgjengelige navnet. Det bør unngås å erstatte formelen med tekst, siden det er flere måter å uttrykke den samme ligningen på.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  For brukergrensesnittkomponenter med ledetekster som inneholder tekst eller bilder av tekst, som støtter tilgjengelig navn, gjelder en av følgende:

  • Synlig (visuell) ledetekst og tilgjengelig navn (accessible name) er identiske.
  • Tilgjengelig navn (accessible name) inneholder samme tekst, i samme rekkefølge som synlig (visuell) ledetekst.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Det er viktig å være oppmerksom på at beregningen av tilgjengelig navn ikke tar med annen tekst som er korrekt kodet etter suksesskriterium 1.3.1 Informasjon og relasjoner, enn synlig (visuell) ledetekst til brukergrensesnittkomponenten.

  Eksempler på annen tekst som ikke tas med i beregningen er

  • overskrifter
  • instruksjoner
  • gruppeledetekst for skjemaelementer i grupper dvs. ledetekst brukt med legend/fieldset eller med rolle som gruppe eller radiogruppe

  Merk også at bruk av aria-attributter eller -roller overstyrer beregningen av tilgjengelig navn, og en bør derfor være forsiktig med å bruke det.

  Det følger av forståartikkelen at dersom det ikke er synlig ledetekst ved siden av eller i nær tilknytning til brukergrensesnittkomponenten, kan placeholdertekst unntaksvis brukes som tilgjengelig navn i relasjon til 2.5.3. Dette gjelder selv om placeholdertekst ikke er gyldig som ledetekst. Begrunnelsen for dette, er at brukeren kan forsøke å lese placeholderteksten, når synlig ledetekst mangler.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: