Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Uheldige og feilaktige input via mus eller berøringsskjerm skal lettere kunne forhindres.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  For funksjonalitet som kan betjenes med en enkelt pekerbevegelse, gjelder minst ett av følgende punkter:

  • Ingen trykkhandling: Trykkhandlingen for pekerbevegelsen brukes ikke til å utføre noen del av funksjonen.
  • Avbryte eller angre: Funksjonen utføres på slipphandlingen, og det finnes en mekanisme for å avbryte funksjonen før den utføres, eller for å angre funksjonen etter at den er utført.
  • Slipphandling medfører reversering: Slipphandlingen opphever resultatet av den foregående trykkhandlingen.
  • Avgjørende: Det er avgjørende å utføre funksjonen på trykkhandlingen.

  MERKNAD: Funksjoner som etterligner et tastatur eller talltastatur, regnes som avgjørende.

  MERKNAD: Dette kravet gjelder nettinnhold som tolker pekerhandlinger (dvs. at dette kravet gjelder ikke handlinger som er nødvendige for å betjene brukeragenten eller hjelpemiddelteknologi.

  Formål

  Hensikten med suksesskriteriet er å gjøre det enklere for brukere å unngå å gi utilsiktet eller feil pekerinndata, samt å kunne angre eller reversere feil pekerinndata.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Etter ordlyden gjelder kravet bare i situasjoner der innholdsprodusenten har implementert innhold som kan betjenes med enkel pekerinput.

  Det går frem av forståartikkelen at det er større risiko for at personer med funksjonsnedsettelser ved et uhell setter i gang berørings- eller musehandlinger.

  Eksempel på enkelt pekerbevegelse er ifølge definisjonen i ordlisten og forståartikkelen «pekerinndata som fungerer med ett kontaktpunkt med skjermen, herunder enkelttrykk og -klikk, dobbelttrykk og -klikk, lange trykk eller trykk og hold og dra og slipp.»

  Ifølge merknaden til suksesskriteriet gjelder kravet ikke for pekerbevegelser for å betjene brukeragenter eller hjelpemiddelteknologi.

  Begrepene Funksjonalitet, Enkelt pekerbevegelse, Trykkhandling, Slipphandling, Mekanisme og Avgjørende er definert i WCAGs ordliste.

  Etter ordlyden er det unntak fra kravet i situasjoner der det er avgjørende å utføre den aktuelle funksjonen på trykkhandlingen. Eksempler på dette er en handling som krever eller måler reaksjon hos brukeren.

  Ordlyden i suksesskriteriet omtaler fire ulike situasjoner og måter å oppfylle kravet på. Fremgangsmåtene er ifølge forståartikkelen satt opp i prioritert rekkefølge, men alle fremgangsmåtene er i samsvar med kravet.

  Ingen trykkhandling (down-event)

  Den mest tilgjengelige måten å oppfylle kravet på, er å sørge for at trykkhandlingen ikke aktiverer en funksjon.

  • Eksempler på trykkhandling, er å trykke ned en knapp på musen eller å trykke på berøringsskjermen. Kravet kan oppfylles ved å kun aktivere eller sette i gang funksjonalitet når brukeren slipper opp muspekeren eller løfter fingeren fra berøringsskjermen (slipphandling).

  Avbryte eller angre

  Når funksjonalitet blir aktivert eller satt i gang når pekeren slippes opp (slipphandling, up-event), skal det finnes en mekanisme for å avbryte funksjonen før den blir fullført, eller en måte å angre på, etter at funksjonen er fullført.

  • Eksempler på dra- og slipp funksjonalitet, er der brukeren avbryter handlingen ved å slippe opp utenfor aktiveringsområdet eller får en mekanisme for å bekrefte eller angre slipphandlingen, for eksempel en dialogboks eller en angre-knapp eller at brukeren kan nulle ut slipphandlingen ved å flytte elementet tilbake til utgangspunktet.

  Slipphandling (up-event) medfører reversering

  Funksjonalitet som blir aktivert eller satt i gang når pekeren trykkes ned (trykkhandling), blir reversert når pekeren slippes opp (slipphandling).

  • Eksempler er trykk og hold handlinger der brukeren aktivt må holde for at ønsket funksjonalitet skal inntreffe. Der brukeren slipper opp reverseres handlingen og en returneres til forrige punkt. Handlingen blir da opphevet med slipphandlingen.

  Krav til samsvar

  For funksjonalitet som kan betjenes med en enkelt pekerbevegelse skal minst én av følgende være oppfylt:

  • Trykkhandlingen (down-event) fra brukeren utløser ikke funksjonen.
  • Funksjonen utføres på slipphandlingen (up-event), og det finnes en mekanisme
   • for å avbryte funksjonen før den utføres, eller
   • for å angre funksjonen etter at den er utført
  • Slipphandlingen (up-event) opphever resultatet av den foregående trykkhandlingen (down-event).
  • Det er avgjørende å utføre funksjonen på trykkhandlingen (down-event).

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for nettsider, apper og dokumenter.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: