Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider er utformet likt.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Komponenter som har samme funksjonalitet innenfor et sett av nettsider, identifiseres på en konsekvent måte.

  Formål

  Hensikten med kravet er at brukergrensesnittkomponenter med samme funksjonalitet, som blir gjentatt flere steder på et sett av nettsider, skal ha konsekvent identifikasjon både visuelt og i koden. Dette gjør det enklere for brukeren å orientere seg og å gjenkjenne funksjonalitet innenfor et sett av nettsider.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, har nedsatt syn eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  I tilfeller der identiske komponenter har ulik identifikasjon på forskjellige nettsider, innenfor et sett nettsider, vil nettsidene bli vesentlig vanskeligere å bruke. Ulik identifikasjon kan forvirre brukeren.

  Eksempler på gjentatt bruk, er bruk av

  • dokumentikon for nedlastbare dokumenter
  • diskettikon for å lagre informasjon.

  Begrepene Samme funksjonalitet og Sett av nettsider er definert i WCAGs ordliste.

  I ordlyden i kravet, står det «komponent» og i forståartikkelen brukes begrepet funksjonelle komponenter. Med dette forstås i det videre brukergrensesnittkomponent.

  Det er ikke presisert i ordlyden, men basert på formålet, samt informasjon i forståartikkelen og teknikker, omfatter kravet både visuell (synlig) identifikasjon og identifikasjon i koden, vanligvis i form av tilgjengelig navn.

  Kravet dekker alle typer brukergrensesnittkomponenter, for eksempel lenker, tekstalternativer til ikoner og bilder, verktøylinjer, knapper i skjema og søkefunksjon.

  Dersom for eksempel søkefunksjonen har synlig (visuell) ledetekst Søk på noen sider, og synlig (visuell) ledetekst Finn på andre sider, innenfor samme sett med nettsider, utgjør dette et brudd på kravet. Tilsvarende er det er brudd dersom to knapper med samme funksjonalitet, ikke har konsekvent tilgjengelig navn i koden.

  At komponenter som har samme funksjonalitet, har konsekvent utformet ledetekst, betyr ikke at ledeteksten trenger å være identisk. Når for eksempel lenker for å bla mellom sider i et langt dokument er utformet slik: «Side 1», «Side 2», «Side 3», har de samme funksjonalitet og er konsekvent utformet, men er ikke identiske i innhold.

  Kravet om konsekvent identifikasjon gjelder for komponenter med samme funksjonalitet som blir gjentatt

  • på flere nettsider innenfor et sett av nettsider
  • flere ganger på samme nettside, og på andre nettsider i tillegg

  Kravet gjelder ifølge ordlyden og presisering i forståartikkelen ikke komponenter som bare forekommer på én enkelt nettside, heller ikke hvis den er gjentatt flere ganger på den bestemte nettsiden.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Alle brukergrensnittkomponenter, som har samme funksjonalitet innenfor et sett av nettsider, identifiseres på en konsekvent måte.
   • Konsekvent identifikasjon omfatter både visuell (synlig) utforming og identifikasjon i koden (tilgjengelig navn).

  Kommentar

  Per nå har tilsynet kun utviklet en testregel, for søkefunksjon. Denne komponenten brukes på mange nettsteder, kan utformes på mange ulike måter og er i tillegg viktig for navigasjon. Tilsynet vurderer å utvikle flere testregler knyttet til suksesskriteriet.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.