Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Tekstavstanden skal kunne overstyres for å gjøre teksten lettere å lese.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  For innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk som støtter de følgende tekstegenskapene (textstyle properties), oppstår det ikke noe tap av innhold eller funksjonalitet ved å angi alle de følgende egenskapene og uten å endre andre stilegenskaper.

  • Linjehøyde (linjeavstand) angis til minst 1,5 ganger skriftstørrelsen
  • Avstand etter avsnitt angis til minst 2 ganger skriftstørrelsen
  • Avstanden mellom bokstaver i blokker av tekst (sperring) angis til minst 0,12 ganger skriftstørrelsen
  • Avstanden mellom ord angis til minst 0,16 ganger skriftstørrelsen

  Unntak: Menneskelige språk eller skripter som ikke bruker en eller flere av disse tekstegenskapene i skriftspråket, kan oppnå samsvar med kravet med å kun bruke tekstegenskapene som finnes for den bestemte kombinasjonen av språk og skript.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at brukeren kan overstyre stilegenskapene som er satt av innholdsprodusenten i nettinnholdet, for å gjøre teksten enklere å lese.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som har nedsatt syn eller lese- og skrivevansker.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder for fire bestemte stilegenskaper for tekst, som er listet opp i ordlyden i suksesskriteriet. Disse er:

  • Linjehøyde (avstand mellom linjer)
  • Avstand etter avsnitt
  • Avstanden mellom bokstaver i en linje eller blokk av tekst
  • Avstanden mellom ord

  Begrepene Tekst og Stilegenskap er definert i WCAGs ordliste.

  Stilegenskap er i henhold til definisjonen, egenskap der verdien bestemmer stilen (for eksempel skrifttype, farge, størrelse, plassering, avstand, volum, prosodi i den syntetiske talen) av innholdselementer som de er gjengitt (for eksempel på skjerm, via høyttaler, via leselist) av brukeragenter.

  Stilegenskaper kan ha flere opprinnelser, og det står mer utfyllende informasjon om dette i definisjonen.

  I siste del av kravet er det gjort unntak for menneskelige språk eller skripter, som ikke bruker en eller flere av disse tekstegenskapene i skriftspråket. Etter ordlyden er det tilstrekkelig kun å bruke tekstegenskapene som finnes for den bestemte kombinasjonen av språk og skript.

  Eksempler på tekst som er unntatt, fordi den ikke støtter endring av tekstegenskaper, er:

  • Video med innbrent (fast) teksting
  • PDF-dokumenter
  • Bilder av tekst: i relasjon til dette suksesskriteriet er implementasjoner av canvas å regne som bilder av tekst

  Innholdsprodusentens ansvar er å sørge for at teksten på nettsiden kan endres av brukeren som beskrevet i kravet, uten tap av innhold eller funksjonalitet.

  Begrepet oppmerkingsspråk er ikke definert i selve kravet eller WCAGs ordliste.

  Oppmerkingsspråk eller markeringsspråk er et språk eller regelsett for å kode formatering av tekst og dokumenter. Et markeringsspråk består av tekstelementer, kalt tagger, som legges inn i tekstfiler for å angi formatering. Disse tekstelementene vises ikke sammen med teksten, men styrer hvordan teksten skal se ut og presenteres. Eksempler på oppmerkingsspråk er HTML og XML.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Tekst har eller kan settes til følgende fire tekstegenskaper samtidig, uten tap av innhold eller funksjonalitet:
   • Linjehøyde (linjeavstand) minst 1,5 ganger skriftstørrelsen
   • Avstand etter avsnitt minst 2 ganger skriftstørrelsen
   • Avstanden mellom bokstaver i blokker av tekst (sperring) minst 0,12 ganger skriftstørrelsen
   • Avstanden mellom ord minst 0,16 ganger skriftstørrelsen og
  • Andre stilegenskaper blir ikke endret som følge av justert tekstavstand.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Apper som er kodet i HTML eller andre oppmerkingsspråk, er omfattet av kravet. Slike apper betegnes vanligvis som progressive web apps (PWA).

  Mange apper er ikke utviklet i et oppmerkingsspråk (native apper), og er etter ordlyden unntatt kravet.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: