Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Tilby teksting for forhåndsinnspilt video med lyd.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Det gis tilgang til teksting for alt forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som mediealternativer til tekst og er tydelig merket som det.

  Formål

  Hensikten med kravet er å gjøre det mulig for personer som er døve eller har nedsatt hørsel å tilegne seg informasjon fra synkroniserte medier.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er døve eller har nedsatt hørsel.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder etter ordlyden for videoopptak med lyd. En forhåndsinnspilt video, er en video som ikke er direktesendt (live). Suksesskriteriet er etter dette avgrenset mot direktesendt video, og video uten lyd. Informasjon gitt via lyden skal også være tilgjengelig som tekst, enten som teksting eller tekstalternativ.

  Begrepene Teksting, Forhåndsinnspilt, Lydinnhold, Synkroniserte medier og Mediealternativer til tekst og Direktesendt (live) er definert i WCAGs ordliste.

  Teksting

  Ifølge definisjonen av begrepet teksting omfatter dette også lyder som tilfører mening til innholdet, og er viktige for å forstå innholdet eller formidler en stemning.

  Teksting av video med lyd kan enten kan være innbrent i selve videoen (åpen teksting) eller være skjult. Ved skjult teksting kan brukeren, via en mekanisme, velge om tekstingen skal være på eller av, jamfør merknader til definisjonen av teksting. En mekanisme er typisk en knapp med teksten CC som står for «closed captions» eller en knapp med en strek som indikerer at brukeren kan slå på teksting.

  Tekstingen skal i tillegg være synlig/lesbar for brukeren. Ifølge merknad til definisjonen av teksting, bør tekstingen ikke forstyrre eller skjule relevant informasjon i videoen. Eksempel på at tekstingen ikke er synlig, kan være

  • teksting som har tilnærmet samme farge som bakgrunnen
  • teksting som ligger oppå annen tekst.

  Suksesskriteriet stiller etter ordlyden krav om at det skal «gis tilgang» til teksting.

  Etter tilsynets vurdering kreves ikke helt lik gjengivelse av lydinnholdet (transkripsjon), men at alt vesentlig innhold er tatt med i riktig rekkefølge. Dette inkluderer, basert på merknad til definisjonen av teksting, også annen lyd enn bare dialog, som er nødvendig for å forstå innholdet, for eksempel

  • lydeffekter
  • musikk
  • latter
  • identifikasjon av hvem som snakker
  • sted/plassering

  Tekstalternativ

  Tekstalternativ som alternativ til teksting, bygger på at definisjonen av teksting åpner for bruk av langt tekstalternativ. Langt tekstalternativ skal etter teknikk G92 tjene samme formål og presentere samme informasjon som innholdet i video med lyd.

  Bruk av tekstalternativ er tett knyttet til suksesskriterium 1.1.1 Ikke-tekstlig innhold, der forståartikkelen og teknikker viser til kort og langt tekstalternativ for forhåndsinnspilt lyd og video med lyd.

  Dersom det blir brukt langt tekstalternativ som gis via en mekanisme, skal mekanismen ifølge teknikk G73 være plassert visuelt nær videoen. Brukeren kan likevel måtte trykke på tekstalternativet for å få tilgang til dette.

  Dersom langt tekstalternativ ligger nær videoen, for eksempel rett under, skal kort tekstalternativ inneholde informasjon om plasseringen av langt tekstalternativ, basert på teknikk G74.

  Unntak for videoopptak som er mediealternativ til tekst

  Etter ordlyden er det gjort unntak for forhåndsinnspilt video med lyd som fungerer som mediealternativ til tekst, gitt at den er tydelig er merket som det. Mediealternativer til tekst kan etter definisjonen være video med lyd.

  Hva det innebærer at mediealternativet er «tydelig merket» er ikke definert verken i suksesskriteriet eller ordlisten. For at innholdet skal være tydelig merket som mediealternativ skal til tekst, skal det basert på tilsynets vurdering

  • være plassert i direkte tilknytning til den aktuelle teksten, jamfør teknikkene til kravet
  • gi informasjon som indikerer at det er et mediealternativ, for eksempel
   • ett ikon som indikerer at det er en mediespiller
   • lenke med lenketeksten «Lytt til teksten» eller tilsvarende

  Kravet er ulikt for virksomheter i privat og offentlig sektor

  EUs webdirektiv (WAD), inkludert nasjonal gjennomføring, går lenger i å sette krav til teksting av videoopptak, enn det som følger av WCAG. Det innebærer at det stilles ulike krav til forhåndsinnspilt video avhengig av om virksomheten er del av offentlig eller privat sektor.

  • For virksomheter i privat sektor beholder direktesendte videoer sin status som direktesendt selv om de blir liggende ute på nettstedet etter live-sendingen er ferdig. Dette gjelder også om den publiseres på nytt i ettertid.
  • For virksomheter i offentlig sektor skal tidligere direktesendte videoer, som blir liggende etter at live-sendingen er ferdig eller publiseres på nytt senere, oppfylle kravene til teksting senest innen 14 dager.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  Forhåndsinnspilt video med lyd, som ikke er et mediealternativ til tekst og er tydelig markert som det, har teksting eller tekstalternativ.

  • Teksting skal formidle innholdet i lyd, dialog med markering av hvem som snakker og annet lydinnhold som er viktig for å forstå videoen.
   • Åpen teksting er alltid visuelt synlig, og skal ikke forstyrre viktig innhold i videoen.
   • For skjult teksting er det en mekanisme for å slå på eller av tekstingen, når tekstingen er slått på skal den ikke forstyrre viktig innhold i videoen.
  • Langt tekstalternativ som tjener samme formål og presenterer samme informasjon som innholdet i video med lyd. Tekstalternativet kan gis på en av følgende måter:
   • Langt tekstalternativ i kombinasjon med kort tekstalternativ som er plassert nær videoen, der det korte tekstalternativet inneholder informasjon om plasseringen av det lange langt tekstalternativet på siden.
   • En mekanisme for å nå et langt tekstalternativ plassert visuelt nær videoen.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.