Hopp til hovudinnhald

Rapport

Tilsynsrapport Skatteetaten

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Skatteetaten. Tilsynet avdekte 2 avvik på områda skjema og koding av innhald.

2020:4
05. desember 2020

  1 Innleiing

  Digitaliseringsdirektoratet er tilsynsmyndigheit på området universell utforming av ikt.

  Rettsleg grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringslova (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskrifta om universell utforming av ikt-løysingar § 5.

  Vi gjennomførte tilsyn med Skatteetaten i tidsrommet 11.08.2020 til 23.10.2020. Tilsynet retta seg mot www.skatteetaten.no/person/.

  Rapporten gjer greie for resultata innanfor tema for tilsynet, på dei sidene som er testa. Rapporten gir ikkje ei fullstendig tilstandsvurdering av nettstaden.

  Resultata med grunngjeving og rettsgrunnlag står i kapittel 2.

  2 Resultat

  Resultata byggjer på informasjon frå testinga av nettstaden.

  Det er avdekka brot på 5 av 19 krav som er testa, og feila er gruppert i 2 avvik. Det er ikkje gitt merknader.

  Tabellen under gir ei oversikt over alle element som er testa på nettstaden, fordelt på testreglar. Tabellen viser tal brot og samsvar, og kor mange element som er testa totalt.

  Testregel Tal ikkje førekomst Tal brot Tal samsvar Sum testa
  1.1.1a 0 0 2 2
  1.1.1b 3 0 0 0
  1.3.1a 0 24 2 26
  1.3.1b 1 5 0 5
  1.3.1c 2 0 1 1
  1.4.1a 0 0 6 6
  1.4.1c 2 0 23 23
  1.4.4a 0 0 3 3
  2.1.1a 0 0 3 3
  2.1.2a 0 0 3 3
  2.4.1a 3 0 0 0
  2.4.4a 0 0 6 6
  2.4.6b 2 0 23 23
  2.4.7a 0 0 3 3
  3.2.1a 0 0 3 3
  3.2.2a 0 0 1 1
  3.3.1a 2 23 0 23
  3.3.1b 2 21 1 22
  3.3.2a 2 17 5 22
  3.3.3a 2 0 24 24
  3.3.4a 1 0 12 12
  3.3.4b 2 0 12 12
  4.1.1a 0 1 2 3
  4.1.2a 2 0 23 23
  4.1.2b 0 2 23 25

  Resultata er dokumentert med skjermbilde og skriftleg grunngjeving

  • Avvik inneber at verksemda ikkje oppfyller krav som er gitt avvik med reaksjonar i form av pålegg om retting og tvangsmulkt.
  • Merknad inneber at tilsynsorganet finn grunn til å peike på forbetringspotensiale, men at forholdet ikkje er i strid med krav gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Det er opp til verksemda å vurdere om og korleis dei skal følgje opp merknader. Tilsynet kan ikkje følgje opp merknader med reaksjonar.

  2.1 Avvik 1: Skjema

  Skatteetaten sikrar ikkje universell utforming av skjema på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje identifiserer kvar feilen er oppstått.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Feltet "Lønn" i modalvinduet "Lønn og tilsvarende ytelser". 3.3.1a-03
  2 Side 1 Feltet "Diett pensjonat" i modalvinduet "Lønn og tilsvarende ytelser". 3.3.1a-04
  3 Side 1 "Antall døgn med overskudd diett pensjonat " i modalvinduet "Lønn og tilsvarende ytelser". 3.3.1a-05
  4 Side 1 Feltet "Beløp (innbetalt)" i modalvinduet "Premie til pensjonsordning". 3.3.1a-06
  5 Side 1 Feltet "Reise fra hjemmeadresse eller pendleradresse" i modalvinduet "Arbeids- og pendlerreise" under "Dine reiser (arbeids- og pendlerreiser)". 3.3.1a-07
  6 Side 1 Feltet "Reise fra poststed eller by" i modalvinduet "Arbeids- og pendlerreise" under "Dine reiser (arbeids- og pendlerreiser)". 3.3.1a-08
  7 Side 1 Feltet "Reise til adresse" i modalvinduet "Arbeids- og pendlerreise" under "Dine reiser (arbeids- og pendlerreiser)". 3.3.1a-09
  8 Side 1 Feltet "Til poststed eller by" i modalvinduet "Arbeids- og pendlerreise" under "Dine reiser (arbeids- og pendlerreiser)". 3.3.1a-10
  9 Side 1 Feltet "Byggeår" i modalvinduet "Bolig og eiendom" ved valg av eiendomstypen "Bolig". 3.3.1a-11
  10 Side 1 Feltet "P-rom/Boareal (i hele m²)" i modalvinduet "Bolig og eiendom" ved valg av eiendomstypen "Bolig". 3.3.1a-12
  11 Side 1 Feltet "Eierandel" i modalvinduet "Bolig og eiendom" ved valg av eiendomstypen "Bolig". 3.3.1a-13
  12 Side 1 Feltet "Fordeling av formuesverdi (min andel i prosent)" ved valg av eiendomstypen "Bolig". 3.3.1a-14
  13 Side 1 Feltet "Adresse" i modalvinduet "Gevinst eller tap ved salg av eiendom" ved valg av "bolig i utlandet". 3.3.1a-15
  14 Side 1 Feltet "Land" i modalvinduet "Gevinst eller tap ved salg av eiendom" ved valg av "bolig i utlandet". 3.3.1a-16
  15 Side 1 Feltet "Forsikringsselskapets navn" i modalvinduet "Livsforsikring". 3.3.1a-17
  16 Side 1 Feltet "Forsikringsnummer" i modalvinduet "Livsforsikring". 3.3.1a-18
  17 Side 1 Feltet "Navn på obligasjon" i modalvinduet "Obligasjoner". 3.3.1a-19
  18 Side 1 Feltet "Antall per 31. desember i inntektsåret " i modalvinduet "Obligasjoner". 3.3.1a-20
  19 Side 1 Feltet "Startdato for utlandsoppholdet " i modalvinduet "Dokumentasjon om nedsettelse etter alternativ fordelingsmetode med bakgrunn i ettårsregelen". 3.3.1a-21
  20 Side 1 Feltet "Sluttdato for utlandsoppholdet" i modalvinduet "Dokumentasjon om nedsettelse etter alternativ fordelingsmetode med bakgrunn i ettårsregelen". 3.3.1a-22
  21 Side 1 Feltet "Forsikringssum eller antatt salgsverdi på innbo og løsøre" i modalvinduet "Innbo og løsøre (inkl. fritidsbåt)". 3.3.1a-23
  22 Side 1 Feltet "Min andel av fribeløpet (oppgitt i %)" i modalvinduet "Innbo og løsøre (inkl. fritidsbåt)". 3.3.1a-24
  23 Side 1 Feltet "Beløp (fra 100 000 kr)" i modalvinduet "Gave og arv". 3.3.1a-25
  b) Skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje identifiserer kvar feilen er oppstått.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Feltet "Innskudd" i modalvinduet "Bank- og kontoopplysninger" 3.3.1b-04
  2 Side 1 Feltet "Renteinntekter" i modalvinduet "Bank- og kontoopplysninger" 3.3.1b-05
  3 Side 1 Feltet "Tilbakeførte renter" i modalvinduet "Bank- og kontoopplysninger" 3.3.1b-06
  4 Side 1 Feltet "Gjeld" i modalvinduet "Bank- og kontoopplysninger" 3.3.1b-07
  5 Side 1 Feltet "Renteutgifter" i modalvinduet "Bank- og kontoopplysninger" 3.3.1b-08
  6 Side 1 Feltet "Betalte misligholdte renter" i modalvinduet "Bank- og kontoopplysninger" 3.3.1b-09
  7 Side 1 Feltet "Gevinst av valutalån" i modalvinduet "Bank- og kontoopplysninger" 3.3.1b-10
  8 Side 1 Feltet "Tap på valutalån" i modalvinduet "Bank- og kontoopplysninger" 3.3.1b-11
  9 Side 1 Feltet "Lønn" i modalvinduet "Lønn og tilsvarende ytelser" 3.3.1b-12
  10 Side 1 Feltet "Diett pensjonat" i modalvinduet "Lønn og tilsvarende ytelser" 3.3.1b-13
  11 Side 1 Feltet "Antall døgn med overskudd diett pensjonat" i modalvinduet "Lønn og tilsvarende ytelser" 3.3.1b-14
  12 Side 1 Feltet "Flyttekostnader i forbindelse med ny stilling" i modalvinduet "Kostnader og fradrag knyttet til arbeid og andre inntekter" 3.3.1b-15
  13 Side 1 Feltet "Vergegodtgjørelse" i modalvinduet "Kostnader og fradrag knyttet til arbeid og andre inntekter" 3.3.1b-16
  14 Side 1 Feltet "Formue aksjedel" i modalvinduet "Fondskonto" 3.3.1b-17
  15 Side 1 Feltet "Formue rentedel" i modalvinduet "Fondskonto" 3.3.1b-18
  16 Side 1 Feltet "Skattepliktig gevinst/uttak aksjedel" i modalvinduet "Fondskonto" 3.3.1b-19
  17 Side 1 Feltet "Fradragsberettiget tap/uttak aksjedel" i modalvinduet "Fondskonto" 3.3.1b-20
  18 Side 1 Feltet "Skattepliktig gevinst/uttak rentedel" i modalvinduet "Fondskonto" 3.3.1b-21
  19 Side 1 Feltet "Fradragsberettiget tap/uttak rentedel" i modalvinduet "Fondskonto" 3.3.1b-22
  20 Side 1 Feltet "Skattefritt uttak" i modalvinduet "Fondskonto" 3.3.1b-23
  21 Side 1 Feltet "Anvendt skjerming" i modalvinduet "Fondskonto" 3.3.1b-24
  c) Informasjon om obligatoriske skjemaelement er i form av ikon/symbol/bilde. Ikon/symbol/bilde er ikkje tekstleg forklart.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Feltet "Lønn" i modalvinduet "Lønn og tilsvarende ytelser" 3.3.2a-01
  2 Side 1 Feltet "Diett pensjonat" i modalvinduet "Lønn og tilsvarende ytelser" 3.3.2a-02
  3 Side 1 Feltet "Antall døgn med overskudd diett pensjonat" i modalvinduet "Lønn og tilsvarende ytelser" 3.3.2a-03
  4 Side 1 Feltet "Beløp (innbetalt)" i modalvinduet "Premie til pensjonsordning" 3.3.2a-04
  5 Side 1 Feltet "Reise fra hjemmeadresse eller pendleradresse " i modalvinduet "Reise fra hjemmeadresse eller pendleradresse" 3.3.2a-07
  6 Side 1 Feltet "Reise fra poststed eller by" i modalvinduet "Reise fra hjemmeadresse eller pendleradresse" 3.3.2a-08
  7 Side 1 Feltet "Reise til adresse" i modalvinduet "Reise fra hjemmeadresse eller pendleradresse" 3.3.2a-09
  8 Side 1 Feltet "Til poststed eller by" i modalvinduet "Reise fra hjemmeadresse eller pendleradresse" 3.3.2a-10
  9 Side 1 Feltet "Mine kostnader utover det arbeidsgiver dekket" i modalvinduet "Reise fra hjemmeadresse eller pendleradresse" 3.3.2a-11
  10 Side 1 Feltet "Bankens navn" i modalvinduet "Bank- og kontoopplysninger" 3.3.2a-12
  11 Side 1 Feltet "Kontonummer" i modalvinduet "Bank- og kontoopplysninger" 3.3.2a-13
  12 Side 1 Feltet "Registreringsnummer" i modalvinduet "Kjøretøy" 3.3.2a-14
  13 Side 1 Feltet "Første registreringsår" i modalvinduet "Kjøretøy" 3.3.2a-15
  14 Side 1 Feltet "Verdi på kjøretøy som ny (listepris)" i modalvinduet "Kjøretøy" 3.3.2a-16
  15 Side 1 Feltet "Bekrivelse" i modalvinduet "Annen formue" 3.3.2a-17
  16 Side 1 Feltet "Beløp" i modalvinduet "Annen formue" 3.3.2a-18
  17 Side 1 "Beløp" i modalvinduet Kundeutbytte. 3.3.2a-23

  2.1.2 Kommentar til avvik 1

  Feila som er avdekka gjer skjemaet vanskelegare å bruka for alle. Skattemeldinga er eit juridisk bindande dokument som gjeld rettar og plikter for brukaren.

  • Feilmeldinga skal identifisera skjemaelementet der feilen oppstod. Det betyr at det skal vera konkret tekstleg informasjon om feltet som inneheld feil, i feilmeldinga.
  • Når det er opplyst om at skjemaelement er obligatoriske med symbol, for eksempel stjerne (*), skal det vera forklart før symbolet blir teke i bruk første gong.

  2.2 Avvik 2: Koding

  Skatteetaten sikrar ikkje alltid korrekt koding av innhald på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Visuell overskrift er ikkje koda som overskrift.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Hjertelige fortløpende melodier AS, overskrift i renderkort under lønn og tilsvarende ytelser 1.3.1a-01
  2 Side 1 Reiser mellom bolig og arbeid, overskrift i renderkort under Arbeids - og pendlerreise 1.3.1a-02
  3 Side 1 Ønsker du å oppgi andre opplysninger under temaet "Arbeid, trygd og pensjon"? 1.3.1a-03
  4 Side 1 Ønsker du å oppgi andre opplysninger under temaet "Bolig og eiendeler"? 1.3.1a-04
  5 Side 1 Merknad, kontrollheader i renderkort 1.3.1a-05
  6 Side 1 Versjoner av skattemeldingen 1.3.1a-06
  7 Side 1 Velg hvordan markedsverdien skal beregnes, underoverskrift i modalvindu om endre verdi av boligen 1.3.1a-08
  8 Side 1 Eierandel og fordeling av formuesverdi, underoverskrift i modalvindu om endre verdi av boligen 1.3.1a-09
  9 Side 1 Opplysninger om korttidsutleie, under modalvindu for Kombinasjon av korttids- og langtidsutleie av egen bolig jeg bruker selv 1.3.1a-10
  10 Side 1 Opplysninger om langtidsutleie, under modalvindu for Kombinasjon av korttids- og langtidsutleie av egen bolig jeg bruker selv 1.3.1a-11
  11 Side 1 TAKTFULLE BESKJEDNE/DYR AS, overskrift i renderkort i modalvindu for endre bankopplysninger 1.3.1a-12
  12 Side 1 Formuesverdi og fordeling, underoverskrift modalvindu for endre bolig og eiendom 1.3.1a-15
  13 Side 1 Jeg vil heller bruke markedsverdi, underoverskrift modalvindu for endre kjøretøy 1.3.1a-16
  14 Side 1 Bolig i borettslag eller andelslag, tomt og fritidseiendom under hjelpetekst eiendomstype 1.3.1a-26
  15 Side 2 Bekreft og send inn skattemeldingen 1.3.1a-18
  16 Side 2 Oppsummering 1.3.1a-20
  17 Side 1 Ønsker du å oppgi andre opplysninger under temaet "Personlige forhold"? 1.3.1a-22
  18 Side 1 Aglow International Norge, overskrift i renderkort under Gave og arv 1.3.1a-23
  19 Side 1 Norske aksjer og aksjer på Oslo børs, overskrift i renderkort under Finans 1.3.1a-24
  20 Side 1 Ønsker du å oppgi andre opplysninger under temaet "Familie og helse"? 1.3.1a-25
  b) Visuelt overskriftsnivå samsvarar ikkje med koda overskriftsnivå.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Ønsker du å legge til flere opplysninger?, underoverskrift modalvindu for endre lønn og tilsvarende ytelser 1.3.1a-13
  2 Side 1 Har du endret eller lagt til nye opplysninger? Fortell oss hvorfor., underoverskrift modalvindu for endre lønn og tilsvarende ytelser 1.3.1a-14
  3 Side 1 Har du endret eller lagt til nye opplysninger? Fortell oss hvorfor., underoverskrift modalvindu for endre gave til frivillig organisasjon 1.3.1a-17
  4 Side 2 Du har merknader i skattemeldingen 1.3.1a-19
  c) Tabell er ikkje koda med <table>.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 SKATTEBEREGNING, oppsummering og skatteberegning 1.3.1b-08
  2 Side 1 Versjoner av skattemeldingen 1.3.1b-10
  d) Visuell tabelltittel er ikkje koda med <caption>.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Utbetalingsopplysninger per måned pensjon og trygd 1.3.1b-11
  2 Side 1 Betalt skatt i utlandet etter år 1.3.1b-22
  3 Side 1 Dine reiser (arbeids- og pendlerreiser) 1.3.1b-23
  e) Sider med syntaksfeil i koden
  Side Element som ikkje er nøsta korrekt Element som ikkje er avslutta korrekt Element som har same attributt fleire gonger Element som har IDar som ikkje er unike Sum Fatal error
  3 1 0 0 0 1 Nei
  Sum 1 0 0 0 1
  f) Knapp er ikkje koda med <input> eller <button>. Knapp er ikkje koda med role="button".
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Knappen "Se utregning" under Oppsummering og skatteberegning 4.1.2b-14
  2 Side 2 Knappen "Se utregning" under Oppsummering 4.1.2b-17

  2.2.2 Kommentar til avvik 2

  Feila som er avdekka fører til at nettstaden er vanskeleg og uoversiktleg for blinde og svaksynte. Andre brukarar oppfattar struktur og relasjonar gjennom visuelle hint, og dette skal speglast i koden.

  • Korrekt kode er viktig for å sikra at alle brukaragentar, som for eksempel ulike nettlesarar og hjelpemiddel presenterer innhald på nettstaden på rett måte for brukaren.
  • Visuelle overskrifter skal vera koda som overskrifter. Overskrifter som inngår i eit visuelt overskriftshierarki, skal kodast med rett overskriftsnivå.
  • Tabellar på nettstaden skal kodast med <table> -elementet.
  • Dersom tabellen har ein tittel skal <caption>-elementet brukast for å definere tittelen og gi ei overordna beskriving av kva tabellen presenterer.
  • Knappar som ikkje er koda med standardelementa for knappar i (X)HTML, skal ha informasjon om rolle, slik at brukaren veit kva funksjon komponenten har.

  3 Om kontrollen

  3.1 Tema

  Føremålet med tilsynet er å kontrollere om Skatteetaten etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innanfor tema for kontrollen.

  Tilsynet omfatta følgjande tema

  • alternativt format
  • bruk av skjema
  • koding av innhald
  • navigasjon
  • tastaturbetening

  3.2 Krav

  Oversikt over krav (suksesskriterium) som er testa i kontrollen

  3.3 Testreglar

  Oversikt over testreglar som er brukt i kontrollen

  • 1.1.1a Bilde har tekstalternativ
  • 1.1.1b Formål med lenka bilde går fram av lenketekst og/eller tekstalternativ
  • 1.3.1a Overskrifter er rett koda
  • 1.3.1b Tabellar og overskriftsceller er rett koda
  • 1.3.1c Lister er rett koda
  • 1.4.1a Lenka tekst skil seg frå annan tekst med meir enn berre farge
  • 1.4.1c Skjemaelement og feilmeldingar er merka med meir enn berre farge
  • 1.4.3c Det er tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn
  • 1.4.4a Tekst kan forstørrast til minst 200 % utan tap av innhald og funksjonalitet
  • 2.1.1a Det er mogleg å nå og betene innhald med tastatur
  • 2.1.2a Det finst ingen tastaturfeller på nettsida
  • 2.4.1a Det finst ein mekanisme for å hoppe til hovudinnhaldet på nettsida
  • 2.4.4a Formål med lenker går fram av lenketeksten, eller lenketeksten og konteksten saman
  • 2.4.6b Ledetekstar beskriv skjemaelement
  • 2.4.7a Innhald som kan betenast med tastatur, får synleg fokusmarkering
  • 3.2.1a Fokus ved tastaturnavigasjon, gir ikkje kontekstendring
  • 3.2.2a Endra innstilling i skjemaelement fører ikkje til kontekstendring
  • 3.3.1a Skjema gir feilmelding viss tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaga automatisk
  • 3.3.1b Skjema gir feilmelding viss feil inndata blir oppdaga automatisk
  • 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst
  • 3.3.3a Skjema gir forslag til retting, viss feil i inndata blir oppdaga automatisk
  • 3.3.4a Skjema med viktig formål let brukaren kontrollere og endre informasjon, eller angre innsending
  • 3.3.4b Brukaren kan bekrefte eller angre sletting av lagra informasjon
  • 4.1.1a Koden inneheld ikkje syntaksfeil
  • 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden
  • 4.1.2b Knappar er identifiserte i koden

  3.4 Testinga av nettstaden

  Vi har testa 19 av dei 35 suksesskriteria som utgjer minstekrava i forskrifta og vi har brukt 26 testreglar.

  Verifikasjonen er gjort ved testing av 3 enkeltsider på nettstaden. Oversikt over testsider går fram av punkt 2.3.

  Testinga er gjennomført med følgjande nettlesarar og verktøy:

  Utover dette er nettstaden kontrollert med manuelle metodar. For informasjon om målemetodane vi har brukt, viser vi til testregelsettet vårt.

  3.5 Enkeltsider som vart testa

  Vi har testa lesing, korrigering og innsending av skattemeldinga i eit testmiljø som tilsvarer produksjonsmiljøet.

  Vi har testa følgjande enkeltsider:

  • Side 1 - Steg 1 - Oversikt over skattemeldingen
  • Side 2 - Steg 2 - Bekreft og send inn skattemeldingen
  • Side 3 - Steg 3 - Kvittering for innsendt skattemelding

  Sidene som ikkje er lenka i lista, er sider som har ei nettadresse som er unik for kvar brukar.

  3.6 Aktivitetar under tilsynet

  Tilsynet med Skatteetaten omfatta følgjande aktivitetar:

  1. Tilsynsvarselet vart sendt 11.08.2020.
  2. Oversending av kopi av tilsynsvarselet per e-post 19.08.2020
  3. Vi fekk dokumentasjon frå verksemda 25.08.2020
  4. Møte med skatteetaten for avklaring av testbrukarar 14.09.2020
  5. Oversending av ny tidsplan 22.09.2020
  6. Testing og vurdering av nettstaden opp mot krava vart gjort i veke 40-41.
  7. Sluttmøte vart gjennomført som teams-møte 20.10.2020.
  8. Foreløpig rapport ble sendt ut 23.10.2020
  9. Tilbakemelding frå verksemda vart motteke 09.11.2020.

  4 Regelverk

  Oversikt over aktuelt regelverk for kontrollen

  5 Standarden for nettløysingar

  Ved å følgje WCAG 2.0 blir nettløysingar tilgjengelege for fleire personar med nedsett funksjonsevne. WCAG tek omsyn til at brukarane av nettløysingar har ulike føresetnadar, og dekker følgjande:

  • Syn
  • Kognisjon
  • Lese- og skrivevanskar
  • Norsk som andrespråk
  • Motorikk
  • Høyrsel
  • Epilepsi
  • Belastningsskadar

  Nettløysingar som følgjer krava vil vere meir brukarvennlege for alle.

  Krava til nettløysingar går fram av forskrifta § 4 første ledd, som seier at nettløysingar skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.

  35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløysingar som er omfatta av forskrifta. Det er gjort unntak for suksesskriteria 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video.

  WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:

  • Prinsippa beskriv grunnlaget for tilgjengelegheit på overordna nivå. I følgje prinsippa skal nettløysingar vere mogleg å oppfatte, mogleg å betene, forståelege og robuste.
  • Retningslinjene er overordna mål for tilgjengelegheit i nettløysingar. Retningslinjene er ikkje moglege å teste, men dei set suksesskriteria i ein samanheng.
  • Suksesskriteria er konkrete, testbare krav til tilgjengelegheit. Suksesskriteria er teknologinøytrale og vi kan følgje dei uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløysing.

  I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikkar med døme på korleis vi kan oppfylla suksesskriteria.