Hopp til hovudinnhald

Rapport

Tilsynsrapport Arbeids- og Velferdsetaten (NAV)

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Arbeids- og Velferdsetaten (NAV). Tilsynet avdekte 3 avvik og det vart gitt 2 merknader.

2020:3
11. november 2020

  1 Innleiing

  Digitaliseringsdirektoratet er tilsynsmyndigheit på området universell utforming av ikt.

  Rettsleg grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringslova (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskrifta om universell utforming av ikt-løysingar § 5.

  Vi gjennomførte tilsyn med Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) i tidsrommet 11.08.2020 til 05.10.2020. Tilsynet retta seg mot foreldrepengesøknaden på nettstaden www.nav.no/no/person.

  Rapporten gjer greie for resultata innanfor tema for tilsynet, på dei sidene som er testa. Rapporten gir ikkje ei fullstendig tilstandsvurdering av nettstaden.

  Resultata med grunngjeving og rettsgrunnlag står i kapittel 2.

  2 Resultat

  Resultata byggjer på informasjon frå testinga av nettstaden.

  Det er avdekka brot på 10 av 19 krav som er testa, og feila er gruppert i 3 avvik og 2 merknader.

  Tabellen under gir ei oversikt over alle element som er testa på nettstaden, fordelt på testreglar. Tabellen viser tal brot og samsvar, og kor mange element som er testa totalt.

  Testregel Tal ikkje førekomst Tal brot Tal samsvar Sum testa
  1.1.1a 0 2 5 7
  1.1.1b 0 0 1 1
  1.3.1a 1 16 9 25
  1.3.1b 1 0 0 0
  1.3.1c 0 0 15 15
  1.4.1a 0 0 1 1
  1.4.1c 0 0 7 7
  1.4.3c 0 4 8 12
  1.4.4a 0 2 9 11
  2.1.1a 0 8 10 18
  2.1.2a 0 0 11 11
  2.4.1a 1 0 0 0
  2.4.4a 0 8 2 10
  2.4.6b 0 0 2 2
  2.4.7a 0 0 1 1
  3.2.1a 0 0 1 1
  3.2.2a 2 0 12 12
  3.3.1a 2 95 1 96
  3.3.1b 4 25 2 27
  3.3.2a 2 117 2 119
  3.3.3a 11 10 2 12
  3.3.4a 0 0 1 1
  3.3.4b 0 0 1 1
  4.1.1a 0 0 1 1
  4.1.2a 2 29 29 58
  4.1.2b 0 8 7 15

  Resultata er dokumentert med skjermbilde og skriftleg grunngjeving

  • Avvik inneber at verksemda ikkje oppfyller krav som er gitt avvik med reaksjonar i form av pålegg om retting og tvangsmulkt.
  • Merknad inneber at tilsynsorganet finn grunn til å peike på forbetringspotensiale, men at forholdet ikkje er i strid med krav gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Det er opp til verksemda å vurdere om og korleis dei skal følgje opp merknader. Tilsynet kan ikkje følgje opp merknader med reaksjonar.

  2.1 Avvik 1: Skjema

  Nav sikrar ikkje universell utforming av skjema på nettstaden.
  Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  b) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir ikkje tekstleg feilmelding.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått 3.3.1a-01
  2 Side 2 Fødsel 3.3.1a-02
  3 Side 2 Mor 3.3.1a-03
  4 Side 2 Adopsjon 3.3.1a-31
  5 Side 2 Overta foreldreansvar 3.3.1a-32
  6 Side 2 Overta foreldreansvar 3.3.1a-32
  7 Side 3 Navn på barn, Hvilket barn gjelder søknaden? 3.3.1a-04
  8 Side 3 ja, er barnet født? 3.3.1a-05
  9 Side 3 Ett barn 3.3.1a-06
  10 Side 3 Når ble barnet født? 3.3.1a-07
  11 Side 3 ja, stebarn 3.3.1a-17
  12 Side 3 Nei, er barnet født? 3.3.1a-34
  13 Side 3 Tvillinger 3.3.1a-35
  14 Side 3 Flere barn 3.3.1a-36
  15 Side 3 Søknaden min gjelder et annet barn 3.3.1a-37
  16 Side 3 Hvor mange barn fikk du? 3.3.1a-38
  17 Side 3 Når ble det eldste barnet født? 3.3.1a-39
  18 Side 3 Nei, stebarn 3.3.1a-41
  19 Side 3 søknaden min gjelder et annet barn 3.3.1a-63
  20 Side 4 Hva er fødselsnummeret eller D-nummeret til ...? 3.3.1a-11
  21 Side 5 Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere? to valg 3.3.1a-15
  22 Side 5 Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere? to valg 3.3.1a-40
  23 Side 6 Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe? 3.3.1a-100
  24 Side 6 Fra og med, utsett foreldrepengene 3.3.1a-64
  25 Side 6 til og med, Utsett foreldrepengene 3.3.1a-65
  26 Side 6 Antall uker, Utsett foreldrepengene 3.3.1a-66
  27 Side 6 Til og med, Utsett foreldrepengene 3.3.1a-67
  28 Side 6 Jeg skal ha feire, Utsett foreldrepengene 3.3.1a-68
  29 Side 6 Jeg skal jobbe heltid, Utsett foreldrepengene 3.3.1a-69
  30 Side 6 På grunn av sykdom, Utsett foreldrepengene 3.3.1a-70
  31 Side 6 Øvelse eller tjeneste i heimevernet, Utsett foreldrepengene 3.3.1a-71
  32 Side 6 NAV tiltak som utgjør 100% arbeid, Utsett foreldrepengene 3.3.1a-72
  33 Side 6 Sjokkerende elektriker, Hvor skal du jobbe? 3.3.1a-73
  34 Side 6 Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe? 3.3.1a-74
  35 Side 6 Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe? 3.3.1a-75
  36 Side 6 Jeg er for syk til å ta meg av barnet, Velg alternativ 3.3.1a-76
  37 Side 6 Jeg er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ 3.3.1a-77
  38 Side 6 Barnet er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ 3.3.1a-78
  39 Side 6 Til og med, Ny periode med foreldrepenger 3.3.1a-80
  40 Side 6 Antall uker, Ny periode med foreldrepenger 3.3.1a-81
  41 Side 6 Antall dager, Ny periode med foreldrepenger 3.3.1a-82
  42 Side 6 Mor, Hvem skal ha foreldrepenger? 3.3.1a-83
  43 Side 6 Far/Medmor, Hvem skal ha foreldrepenger? 3.3.1a-84
  44 Side 6 Mors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? 3.3.1a-85
  45 Side 6 Far/Medmor, , Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? 3.3.1a-86
  46 Side 6 Fellesperiode, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? 3.3.1a-87
  47 Side 6 Nei, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode? 3.3.1a-88
  48 Side 6 Nei, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode? 3.3.1a-89
  49 Side 6 (..) er innlagt på helseinstitusjon, Hvorfor skal du overta (..)s kvote? 3.3.1a-90
  50 Side 6 (..) er for syk til å ta seg av barnet, Hvorfor skal du overta (..)s kvote? 3.3.1a-91
  51 Side 6 Ja, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode? 3.3.1a-92
  52 Side 6 Nei, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode? 3.3.1a-93
  53 Side 6 Oppgi hvor mange prosent foreldrepenger du skal ta ut 3.3.1a-94
  54 Side 6 Ja, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid? 3.3.1a-95
  55 Side 6 Nei, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid? 3.3.1a-96
  56 Side 6 Oppgi stillingsprosenten du skal jobbe 3.3.1a-97
  57 Side 6 SJOKKERENDE ELEKTRIKER, Hvor skal du jobbe? 3.3.1a-98
  58 Side 6 Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe? 3.3.1a-99
  59 Side 7 Bo i utlandet helt eller delvis 3.3.1a-18
  60 Side 7 Kun bo i Norge 3.3.1a-19
  61 Side 7 Bodd i utlandet helt eller delvis 3.3.1a-42
  62 Side 8 Kun bodd i Norge 3.3.1a-43

  63

  Side 8 Ja, frilans 3.3.1a-21
  64 Side 8 Når startet du som frilanser? 3.3.1a-22
  65 Side 8 Ja, fortsatt frilans 3.3.1a-23
  66 Side 8 Dagmamma eller familiebarnehage i eget hjem, Opplysninger om virksomheten din 3.3.1a-25
  67 Side 8 Hva heter virksomheten din?, Opplysninger om virksomheten din 3.3.1a-26
  68 Side 8 Nei, frilans 3.3.1a-49
  69 Side 8 Nei, fortsatt frilans 3.3.1a-50
  70 Side 8 Fiske, Opplysninger om virksomheten din 3.3.1a-55
  71 Side 8 Jordbruk, Opplysninger om virksomheten din 3.3.1a-56
  72 Side 8 Annen type virksomhet, Opplysninger om virksomheten din 3.3.1a-57
  73 Side 9 Jeg har gjort meg kjent med vilkårene for å motta foreldrepenger, og skal ha omsorgen for barnet i perioden jeg søker om. 3.3.1a-29
  c) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje identifiserer kvar feilen er oppstått.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 4 Fornavn 3.3.1a-09
  2 Side 4 Etternavn 3.3.1a-10
  3 Side 4 ja, er du alene om omsorgen av barnet? 3.3.1a-12
  4 Side 4 ja, rett til foreldrepenger? 3.3.1a-13
  5 Side 4 Nei, ...rett til forelderepenger? 3.3.1a-51
  6 Side 4 Nei, er du alene om omsorgen av barnet? 3.3.1a-52
  7 Side 6 Fra og med, Ny periode med foreldrepenger 3.3.1a-79
  8 Side 7 Fra og med 3.3.1a-20
  9 Side 7 Til og med 3.3.1a-44
  10 Side 7 Hvilket land skal du bo i? 3.3.1a-45
  11 Side 7 Fra og med 3.3.1a-46
  12 Side 7 til og med 3.3.1a-47
  13 Side 7 Hvilket land bodde du i? 3.3.1a-48
  14 Side 8 Navn på oppdragsgiver, Frilansoppdrag 3.3.1a-24
  15 Side 8 Jobb i utlandet, legg til inntektskilde 3.3.1a-27
  16 Side 8 Fra og med, frilansoppdrag 3.3.1a-53
  17 Side 8 til og med, frilansoppdrag 3.3.1a-54
  18 Side 8 Vartpenger og ventelønn, Legg til inntektskilde 3.3.1a-58
  19 Side 8 Sluttvederlag, sluttpakke eller etterlønn, legg til inntektskilde 3.3.1a-59
  20 Side 8 Førstegangstjeneste i forsvaret eller sivilforsvaret, Legg til inntektskilde 3.3.1a-60
  21 Side 8 Fra og med, Legg til inntektskilde 3.3.1a-61
  22 Side 8 Til og med, Legg til inntektskilde 3.3.1a-62
  d) I skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, forsvinn inndata når feil vert oppdaga.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 3 Hva var termindatoen? 3.3.1b-02
  2 Side 3 Når ble barnet født? 3.3.1b-03
  3 Side 3 Hva var termindatoen? 3.3.1b-04
  4 Side 3 når ble det eldste barnet født? 3.3.1b-05
  5 Side 3 Hva var termindatoen til det eldste barnet? 3.3.1b-20
  6 Side 3 Når kommer barnet til Norge? 3.3.1b-21
  7 Side 4 dato du ble alene om omsorgen 3.3.1b-07
  8 Side 5 velg annen dato 3.3.1b-08
  9 Side 6 Fra og med, Ny periode med foreldrepenger 3.3.1b-09
  10 Side 6 Til og med, Ny periode med foreldrepenger 3.3.1b-22
  11 Side 6 Fra og med, Utsett foreldrepengene 3.3.1b-23
  12 Side 6 Til og med, Utsett foreldrepengene 3.3.1b-24
  13 Side 7 Fra og med, Legg til utenlandsopphold, skal 3.3.1b-11
  14 Side 7 Til og med, Legg til utenlandsopphold, skal 3.3.1b-25
  15 Side 7 Fra og med, Legg til utenlandsopphold, har 3.3.1b-26
  16 Side 7 Til og med, Legg til utenlandsopphold, har 3.3.1b-27
  17 Side 7 Fra og med, Legg til utenlandsopphold 3.3.3a-08
  18 Side 7 Til og med, Legg til utenlandsopphold 3.3.3a-19
  19 Side 7 Fra og med, Legg til utenlandsopphold 3.3.3a-20
  20 Side 7 Til og med, Legg til utenlandsopphold 3.3.3a-21
  21 Side 8 Når startet du som frilanser? 3.3.1b-12
  22 Side 8 Fra og med, Frilansoppdrag 3.3.1b-13
  23 Side 8 Når startet du (..)?, Opplysninger om virksomheten din 3.3.1b-14
  24 Side 8 fra og med, Legg til inntektskilde 3.3.1b-16
  25 Side 8 Til og med, Frilansoppdrag 3.3.1b-28
  26 Side 8 Hvis du har avsluttet (..) oppgi sluttdato, Opplysninger om virksomheten din 3.3.1b-29
  27 Side 8 Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv, Opplysninger om virksomheten din 3.3.1b-30
  28 Side 8 Til og med, Legg til inntektskilde 3.3.1b-31
  29 Side 8 Fra og med, legg til frilansoppdrag 3.3.3a-11
  30 Side 8 Oppgi beløpet i hele kroner. 3.3.3a-13
  31 Side 8 Fra og med, legg til inntektskilde 3.3.3a-15
  32 Side 8 Til og med, legg til frilansoppdrag 3.3.3a-22
  33 Side 8 Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv, Opplysninger om virksomheten din 3.3.3a-24
  34 Side 9 Til og med, legg til inntektskilde 3.3.3a-25
  e) Skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje identifiserer kvar feilen er oppstått.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 4 Hva er fødselsnummeret eller D-nummeret til (..)? 3.3.1b-06
  f) Skjema manglar informasjon om at skjemaelement er obligatoriske.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 2 Fødsel, Velg det som gjelder for deg 3.3.2a-02
  2 Side 2 Adopsjon, Velg det som gjelder for deg 3.3.2a-26
  3 Side 2 Overta foreldreansvar. Velg det som gjelder for deg 3.3.2a-27
  4 Side 3 Hvilket barn gjelder søknaden? 3.3.2a-03
  5 Side 3 Hva var termindatoen? 3.3.2a-04
  6 Side 3 Når ble det eldste barnet født? 3.3.2a-06
  7 Side 3 Ja, Er barnet født? 3.3.2a-28
  8 Side 3 Nei, Er barnet født? 3.3.2a-29
  9 Side 3 Ett barn, Hvor mange barn har du fått? 3.3.2a-30
  10 Side 3 Tvillinger, Hvor mange barn har du fått? 3.3.2a-31
  11 Side 3 Flere barn, Hvor mange barn har du fått? 3.3.2a-32
  12 Side 3 Når ble barnet født?, Ett barn 3.3.2a-33
  13 Side 3 Når er termindatoen? 3.3.2a-34
  14 Side 4 Fornavn, Hva heter den andre forelderen? 3.3.2a-07
  15 Side 4 Hva er fødselsnummeret eller D-nummeret til (..)? 3.3.2a-08
  16 Side 4 ja, Er du alene om omsorgen av barnet? 3.3.2a-09
  17 Side 4 Etternavn, Hva heter den andre forelderen? 3.3.2a-35
  18 Side 4 Nei, Er du alene om omsorgen av barnet? 3.3.2a-36
  19 Side 4 Ja, Har (..) rett til foreldrepenger? 3.3.2a-37
  20 Side 4 Nei, Har (..) rett til foreldrepenger? 3.3.2a-38
  21 Side 4 Ja, Har du orientert (..) om søknaden din? 3.3.2a-39
  22 Side 4 Hvor bor (..)? 3.3.2a-40
  23 Side 4 80%, Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere? 3.3.2a-41
  24 Side 5 100%, Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere? 3.3.2a-10
  25 Side 6 Fra og med, Utsett foreldrepengene 3.3.2a-11
  26 Side 6 Til og med, Utsett foreldrepengene 3.3.2a-42
  27 Side 6 Jeg skal ha ferie, Hvorfor skal du utsette? 3.3.2a-43
  28 Side 6 Jeg skal jobbe heltid, Hvorfor skal du utsette? 3.3.2a-44
  29 Side 6 På grunn av sykdom, Hvorfor skal du utsette? 3.3.2a-45
  30 Side 6 Øvelse eller tjeneste i Heimevernet, Hvorfor skal du utsette? 3.3.2a-46
  31 Side 6 NAV tiltak som utgjør 100% arbeid, Hvorfor skal du utsette? 3.3.2a-47
  32 Side 6 SJOKKERENDE ELEKTRIKER, Hvor skal du jobbe? 3.3.2a-48
  33 Side 6 Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe? 3.3.2a-49
  34 Side 6 Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe? 3.3.2a-50
  35 Side 6 Jeg er for syk til å ta meg av barnet, Velg alternativ 3.3.2a-51
  36 Side 6 Jeg er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ 3.3.2a-52
  37 Side 6 Barnet er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ 3.3.2a-53
  38 Side 6 Fra og med, Ny periode med foreldrepenger 3.3.2a-54
  39 Side 6 Til og med, Ny periode med foreldrepenger 3.3.2a-55
  40 Side 6 Mor, Hvem skal ha foreldrepenger? 3.3.2a-56
  41 Side 6 Far/Medmor, Hvem skal ha foreldrepenger? 3.3.2a-57
  42 Side 6 Mors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? 3.3.2a-58
  43 Side 6 Far/Medmors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? 3.3.2a-59
  44 Side 6 Fellesperiode, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut? 3.3.2a-60
  45 Side 6 Mors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal Far/Medmor ta ut? 3.3.2a-61
  46 Side 6 Far/Medmor kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal Far/Medmor ta ut? 3.3.2a-62
  47 Side 6 Fellesperiode, Hvilken del av foreldrepengene skal Far/Medmor ta ut? 3.3.2a-63
  48 Side 6 Ja, Skal Far/Medmor ha foreldrepenger i samme periode? 3.3.2a-64
  49 Side 6 Nei, Skal Far/Medmor ha foreldrepenger i samme periode? 3.3.2a-65
  50 Side 6 Far/Medmor er innlagt på helseinstitusjon, Hvorfor skal du overta Far/Medmors kvote? 3.3.2a-66
  51 Side 6 Far/Medmor er for syk til å ta seg av barnet, Hvorfor skal du overta Far/Medmors kvote? 3.3.2a-67
  52 Side 6 Oppgi hvor mange prosent foreldrepenger du skal ta ut 3.3.2a-68
  53 Side 6 Ja, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid? 3.3.2a-69
  54 Side 6 Nei, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid? 3.3.2a-70
  55 Side 6 Oppgi stillingsprosenten du skal jobbe 3.3.2a-71
  56 Side 6 SJOKKERENDE ELEKTRIKER, Hvor skal du jobbe? 3.3.2a-72
  57 Side 6 Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe? 3.3.2a-73
  58 Side 6 Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe? 3.3.2a-74
  59 Side 7 bo i utlandet helt eller delvis, Hvor skal du bo de neste 12 månedene? 3.3.2a-12
  60 Side 7 bodd i utlandet helt eller delvis, Hvor har du bodd de siste 12 månedene? 3.3.2a-13
  61 Side 7 Fra og med, legg til utenlandsopphold 3.3.2a-14
  62 Side 7 kun bo i Norge, Hvor skal du bo de neste 12 månedene? 3.3.2a-75
  63 Side 7 kun bodd i Norge, Hvor har du bodd de siste 12 månedene? 3.3.2a-76
  64 Side 7 Til og med, legg til utenlandsopphold 3.3.2a-77
  65 Side 7 Hvilket land skal du bo i?, Legg til utenlandsopphold 3.3.2a-78
  66 Side 7 Fra og med, legg til utenlandsopphold 3.3.2a-79
  67 Side 7 Til og med, legg til utenlandsopphold 3.3.2a-80
  68 Side 7 Hvilket land bodde du i?, Legg til utenlandsopphold 3.3.2a-81
  69 Side 8 Hva er organisasjonsnummeret?, opplysninger om virksomheten din 3.3.2a-100
  70 Side 8 Når startet du virksomheten?, opplysninger om virksomheten din 3.3.2a-101
  71 Side 8 Hvis du har avsluttet virksomheten oppgi sluttdato, opplysninger om virksomheten din 3.3.2a-102
  72 Side 8 Hva har du hatt i næringsresultat før skatt de siste 12 månedene? Hvis virksomheten har vart i kortere tid, kan du bruke denne perioden og regne om til årsinntekt. Oppgi beløpet i hele kroner. 3.3.2a-103
  73 Side 8 I hvilket land er virksomheten din registrert i? 3.3.2a-104
  74 Side 8 Ja, Har du begynt å jobbe i løpet av de 3 siste ferdigliknede årene? 3.3.2a-105
  75 Side 8 Nei, Har du begynt å jobbe i løpet av de 3 siste ferdigliknede årene? 3.3.2a-106
  76 Side 8 Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv 3.3.2a-107
  77 Side 8 Ja, Har du regnskapsfører? 3.3.2a-108
  78 Side 8 Nei, Har du regnskapsfører? 3.3.2a-109
  79 Side 8 Oppgi navnet til regnskapsfører 3.3.2a-110
  80 Side 8 Oppgi telefonnummeret til regnskapsfører 3.3.2a-111
  81 Side 8 Ja, Er dere nære venner eller i familie? 3.3.2a-112
  82 Side 8 Nei, Er dere nære venner eller i familie? 3.3.2a-113
  83 Side 8 Ja, Har du revisor? 3.3.2a-114
  84 Side 8 Nei, Har du revisor? 3.3.2a-115
  85 Side 8 Legg til oppdrag, Knapp 3.3.2a-116
  86 Side 8 Legg til virksomhet, Knapp 3.3.2a-117
  87 Side 8 Legg til inntektskilde, Knapp 3.3.2a-118
  88 Side 8 Jobb i utlandet, Velg inntektstype 3.3.2a-119
  89 Side 8 Vartpenger og ventelønn, Velg inntektstype 3.3.2a-120
  90 Side 8 Sluttvederlag, sluttpakke eller etterlønn, Velg inntektstype 3.3.2a-121
  91 Side 8 Førstegangstjeneste i forsvaret eller sivilforsvaret, Velg inntektstype 3.3.2a-122
  92 Side 8 Fra og med, Legg til inntektskilde 3.3.2a-123
  93 Side 8 Til og med, Legg til inntektskilde 3.3.2a-124
  94 Side 8 Ja, Har du jobbet og hatt inntekt som frilanser de siste 10 månedene? 3.3.2a-15
  95 Side 8 Når startet du som frilanser? 3.3.2a-16
  96 Side 8 Ja, Jobber du fortsatt som frilanser? 3.3.2a-17
  97 Side 8 Navn på oppdragsgiver, Frilansoppdrag 3.3.2a-18
  98 Side 8 Dagmamma eller familiebarnehage i eget hjem, opplysninger om virksomheten din 3.3.2a-19
  99 Side 8 Hva heter virksomheten din?, opplysninger om virksomheten din 3.3.2a-20
  100 Side 8 Nei, Har du jobbet og hatt inntekt som frilanser de siste 10 månedene? 3.3.2a-82
  101 Side 8 Nei, Jobber du fortsatt som frilanser? 3.3.2a-83
  102 Side 8 Ja, Har du hatt oppdrag for nær venn eller familie de 10 siste månedene? 3.3.2a-84
  103 Side 8 Nei, Har du hatt oppdrag for nær venn eller familie de 10 siste månedene? 3.3.2a-85
  104 Side 8 Ja, Har du inntekt som fosterforelder? 3.3.2a-86
  105 Side 8 Nei, Har du inntekt som fosterforelder? 3.3.2a-87
  106 Side 8 Ja, Har du jobbet og hatt inntekt som selvstendig næringsdrivende de siste 10 månedene? 3.3.2a-88
  107 Side 8 Nei, Har du jobbet og hatt inntekt som selvstendig næringsdrivende de siste 10 månedene? 3.3.2a-89
  108 Side 8 Ja, Har du hatt andre inntektskilder de siste 10 månedene? 3.3.2a-90
  109 Side 8 Nei, Har du hatt andre inntektskilder de siste 10 månedene? 3.3.2a-91
  110 Side 8 Fra og med, Frilansoppdrag 3.3.2a-92
  111 Side 8 Til og med, Frilansoppdrag 3.3.2a-93
  112 Side 8 Pågående, Frilansoppdrag 3.3.2a-94
  113 Side 8 Fiske, opplysninger om virksomheten din 3.3.2a-95
  114 Side 8 Jordbruk, opplysninger om virksomheten din 3.3.2a-96
  115 Side 8 Annen type virksomhet, opplysninger om virksomheten din 3.3.2a-97
  116 Side 8 Ja, Er virksomheten registrert i Norge? 3.3.2a-98
  117 Side 8 Nei, Er virksomheten registrert i Norge? 3.3.2a-99

  2.1.2 Kommentar til avvik 1

  Feila som er avdekka gjer skjemaet vanskelegare å bruka for alle. Krava som ikkje er oppfylt skal særleg ivareta brukarar som er blinde eller har nedsett syn, nedsett motorikk eller nedsett kognisjon.

  • Viss det oppstår feil ved utfylling av skjema, skal brukaren få tilstrekkeleg informasjon om feila og hjelp til å retta feilen. Informasjon brukaren har fylt inn, skal framleis stå i skjemafeltet når feilmeldinga kjem opp. Feilmeldinga skal
   • være koda som tekst
   • identifisera skjemaelementet der feilen oppstod
   • beskriva feilen
   • vera synleg, utan at brukaren må gjera ekstra handlingar, som for eksempel å navigera til skjemaelementet.
  • Det er ikkje tilstrekkeleg å identifisera feilen berre med eit symbol i ledeteksten, berre ved å endra farge på skjemafeltet der feilen har oppstått, eller berre ved å plassera feilmeldinga visuelt. Visuell markering skal vera mogleg å oppfatte uavhengig av fargesyn, mens strukturell markering vert løyst med å kopla feilbeskrivinga til det aktuelle skjemaelementet.
  • Feilmeldinga skal identifisera skjemaelementet der feilen oppstod. Det betyr at det skal være konkret informasjon om feltet som inneheld feil, i feilmeldinga.
  • Brukaren skal på førehand få informasjon om kva skjemafelt som skal fyllast ut i eit skjema. Når brukaren får informasjon om obligatoriske felt på førehand, er det lettare å fylla ut skjemaet riktig på første forsøk.

  2.2 Avvik 2: Koding

  Nav sikrar ikkje alltid korrekt koding av innhald på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Visuell overskrift er ikkje koda som overskrift.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Hei, ARTIG! 1.3.1a-01
  2 Side 4 Informasjon om den andre forelderen til barnet 1.3.1a-28
  3 Side 6 Skal du jobbe faste helgedager over en lengre periode? 1.3.1a-31
  4 Side 8 Utbetalinger fra NAV 1.3.1a-08
  5 Side 8 Dine arbeidsforhold 1.3.1a-09
  6 Side 9 Registrerte arbeidsforhold 1.3.1a-19
  7 Side 9 Frilansarbeid 1.3.1a-20
  8 Side 9 Arbeid som selvstendig næringsdrivende 1.3.1a-21
  9 Side 9 Andre inntekter siste 10 måneder 1.3.1a-22
  10 Side 11 Adopsjonsbevillingen og bekreftelse på datoen du overtar omsorgen 1.3.1a-15
  b) Visuelt overskriftsnivå samsvarar ikkje med koda overskriftsnivå.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 8 Slik tar du et godt bilde: 1.3.1a-13
  2 Side 8 Etter at du har tatt bildet, sjekk følgende før du laster opp: 1.3.1a-14
  3 Side 10 Takk for søknaden ARTIG BOLLE! 1.3.1a-24
  4 Side 10 Følg med på saken din 1.3.1a-27
  5 Side 11 Ta bilde av vedlegget og last opp 1.3.1a-16
  6 Side 11 Bra og dårlige eksempler på bilder av vedlegg 1.3.1a-17
  c) Skjemaelement er kopla til ein ledetekst i koden. Skjemaelement er plassert i ei gruppe som ikkje er identifisert i koden.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 3 Søknaden min gjelder et annet barn 4.1.2a-06
  2 Side 4 Fornavn 4.1.2a-15
  3 Side 4 Etternavn 4.1.2a-49
  4 Side 4 Jeg kan ikke oppgi navnet til den andre forelderen 4.1.2a-50
  5 Side 6 Antall uker, Rediger plan 4.1.2a-21
  6 Side 6 Antall uker, Utsett foreldrepengene 4.1.2a-30
  7 Side 6 Antall dager, Rediger plan 4.1.2a-53
  8 Side 6 Antall dager, Utsett foreldrepenger 4.1.2a-55
  9 Side 6 Antall uker, Ny periode med foreldrepenger 4.1.2a-58
  10 Side 6 antall dager, Legg til ny periode med foreldrepenger 4.1.2a-59
  d) Skjemaelement er ikkje er kopla til ein ledetekst i koden.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 3 Når ble barnet født? 4.1.2a-09
  2 Side 3 Hva var termindatoen? 4.1.2a-10
  3 Side 3 Når er termindatoen? 4.1.2a-12
  4 Side 3 Når ble det eldste barnet født? 4.1.2a-47
  5 Side 3 Hva var termindatoen til det eldste barnet? 4.1.2a-48
  6 Side 6 Fra og med, Rediger plan 4.1.2a-19
  7 Side 6 Til og med, Rediger plan 4.1.2a-20
  8 Side 6 Fra og med, Utsett foreldrepengene 4.1.2a-29
  9 Side 6 Til og med, Utsett foreldrepengene 4.1.2a-54
  10 Side 6 Fra og med, Legg til ny periode, 4.1.2a-56
  11 Side 6 Til og med, Legg til ny periode 4.1.2a-57
  12 Side 8 Når startet du som frilanser? 4.1.2a-35
  13 Side 8 Fra og med, Frilansoppdrag 4.1.2a-37
  14 Side 8 Når starter du virksomheten?, Opplysninger om virksomheten 4.1.2a-39
  15 Side 8 Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv 4.1.2a-40
  16 Side 8 Fra og med, legg til inntektskilde 4.1.2a-42
  17 Side 8 Til og med, Frilansoppdrag 4.1.2a-60
  18 Side 8 Hvis du har avsluttet virksomhet oppgi sluttdato, opplysninger om virksomheten 4.1.2a-61
  19 Side 8 Til og med, Legg til inntektskilde 4.1.2a-62
  e) Knapp er kopla til ein ledetekst i koden. Ledeteksten identifiserer ikkje knappen.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 6 Minus antall uker under utsett foreldrepengene 4.1.2b-08
  2 Side 6 Pluss antall uker under utsett foreldrepenger 4.1.2b-09
  3 Side 6 Minus antall dager under utsett foreldrepenger 4.1.2b-10
  4 Side 6 Pluss antall dager under utsett foreldrepengene 4.1.2b-11
  5 Side 6 Minus antall uker under ny periode 4.1.2b-12
  6 Side 6 Pluss antall uker under ny periode 4.1.2b-13
  7 Side 6 minus antall dager under ny periode 4.1.2b-14
  8 Side 6 Pluss antall dager under ny periode 4.1.2b-15

  2.2.2 Kommentar til avvik 2

  Feila som er avdekka fører til at nettstaden er vanskeleg og uoversiktleg for blinde og svaksynte. Andre brukarar oppfattar struktur og relasjonar gjennom visuelle hint, og dette skal speglast i koden.

  • Korrekt kode er viktig for å sikra at alle brukaragentar, som for eksempel ulike nettlesarar og hjelpemiddel presenterer innhald på nettstaden på rett måte for brukaren.
  • Visuelle overskrifter skal også vera koda som overskrifter. Overskrifter som inngår i eit visuelt overskriftshierarki, skal også kodast med rett overskriftsnivå.
  • Skjemaelementet skal vera kopla til rett ledetekst i koden slik at hjelpemiddel les opp riktig ledetekst til brukaren.
  • Innhald i koden skal ha ein identifikasjon. Identifikasjon av skjemaelement og knappar gjer at brukeran veit kva han skal skriva inn og kva som skjer når han trykker på knappen. Både ledetekstar og identifikasjon i koden skal følgje hovudspråket på nettstaden. Hovudspråket på nettstaden er norsk.

  2.3 Avvik 3: Navigasjon

  Nav sikrar ikkje tilstrekkeleg navigasjon på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Nettside manglar/har mangelfull mekanisme for forstørring. Tekst kan ikkje forstørrast til minst 200 % utan at innhald eller funksjonalitet går tapt.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 8 Side 1.4.4a-07
  2 Side 8 Side 1.4.4a-08
  b) Det er ikkje mogleg å nå og betene alt innhald/funksjonalitet med tastatur.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 8 Dagmamma eller familiebarnehage i eget hjem 2.1.1a-08
  2 Side 8 Fiske 2.1.1a-09
  3 Side 8 Jordbruk 2.1.1a-10
  4 Side 8 Annen type virksomhet 2.1.1a-11
  5 Side 8 Jobb i utlandet 2.1.1a-12
  6 Side 8 Vartpenger og ventelønn 2.1.1a-13
  7 Side 8 Sluttvederlag, sluttpakke eller etterlønn 2.1.1a-14
  8 Side 8 Førstegangstjeneste i forsvaret eller sivilforsvaret 2.1.1a-15
  c) Lenketekst er ikkje er beskrivande for formålet med lenka. Lenke har ikkje programmeringsmessig kopla kontekst.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 6 papirsøknaden 2.4.4a-03
  2 Side 6 familie.nav.no 2.4.4a-04
  3 Side 8 Hjemmeside 2.4.4a-05
  4 Side 8 Skal fylles ut 2.4.4a-06
  5 Side 8 Lott og hyre 2.4.4a-07
  6 Side 8 Lott og hyre 2.4.4a-08
  7 Side 8 Hjemmeside 2.4.4a-09
  8 Side 8 Hjemmeside 2.4.4a-10

  2.3.2 Kommentar til avvik 3

  Feila som er avdekka gjer nettstaden vanskelegare å bruka for alle. Krava som ikkje er oppfylt skal særleg ivareta blinde og svaksynte, og brukarar med nedsett kognisjon eller motorikk.

  • All tekst på nettstaden skal kunne forstørrast opp til minst 200%, utan tap av innhald eller funksjonalitet.
  • Alt innhald på nettstaden skal kunne nås og brukast berre med tastaturet. Brukaren skal kunne gjera tilsvarande handlingar som brukarar som navigerer på nettstaden med mus.
  • Lenker på nettstaden skal vera formulert på en slik måte at brukeran får tilstrekkeleg informasjon om lenkemålet ut frå lenketeksten aleine, eller lenketeksten i kombinasjon med kontekst. Denne informasjonen skal også gå fram av koden. Føremålet er at brukaren skal kunne vurdera om han ønskjer å aktivera den aktuelle lenka.

  2.4 Merknad 1: Kontrast

  Nav har eit forbetringspotensiale når det gjeld kontrast mellom tekst og bakgrunn på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Testside har kontrastfeil.
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Tal feil: 2 1.4.3c-01, 1.4.3c-13
  2 Side 4 Tal feil: 2 1.4.3c-04
  3 Side 5 Tal feil: 1 1.4.3c-05

  2.4.2 Kommentar til merknad 1

  Feila som er avdekka, gjer at nettstaden er vanskelegare å bruke for alle. Det rammar særleg synshemma og brukarar med redusert fargesyn.

  • Det skal vere tilstrekkeleg kontrast mellom bakgrunn og tekst på nettstaden. Minstekravet til kontrast mellom bakgrunnen og liten tekst er 4,5:1. Minstekravet for stor tekst er 3:1.

  2.5 Merknad 2: Meiningsberande bilde

  Nav har eit forbetringspotensiale når det gjeld tekstalternativ til meiningsberande bilde.

  Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Meiningsberande bilde er koda med role="presentation".
  Nr Side Element Referanse
  1 Side 1 Norsk flagg 1.1.1a-01
  2 Side 1 Hjelper personas 1.1.1a-02

  2.5.2 Kommentar til merknad 2

  Meiningsberande bilde på nettstaden skal ha ein alternativ tekst, slik at føremålet med eller innhaldet i bilde blir presentert for blinde eller svaksynte brukarar.

  3 Om kontrollen

  3.1 Tema

  Føremålet med tilsynet er å kontrollere om Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innanfor tema for kontrollen.

  Tilsynet omfatta følgjande tema

  • alternativt format
  • bruk av skjema
  • koding av innhald
  • navigasjon
  • tastaturbetening

  3.2 Krav

  Oversikt over krav (suksesskriterium) som er testa i kontrollen

  3.3 Testreglar

  Oversikt over testreglar som er brukt i kontrollen

  • 1.1.1a Bilde har tekstalternativ
  • 1.1.1b Formål med lenka bilde går fram av lenketekst og/eller tekstalternativ
  • 1.3.1a Overskrifter er rett koda
  • 1.3.1b Tabellar og overskriftsceller er rett koda
  • 1.3.1c Lister er rett koda
  • 1.4.1a Lenka tekst skil seg frå annan tekst med meir enn berre farge
  • 1.4.1c Skjemaelement og feilmeldingar er merka med meir enn berre farge
  • 1.4.3c Det er tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn
  • 1.4.4a Tekst kan forstørrast til minst 200 % utan tap av innhald og funksjonalitet
  • 2.1.1a Det er mogleg å nå og betene innhald med tastatur
  • 2.1.2a Det finst ingen tastaturfeller på nettsida
  • 2.4.1a Det finst ein mekanisme for å hoppe til hovudinnhaldet på nettsida
  • 2.4.4a Formål med lenker går fram av lenketeksten, eller lenketeksten og konteksten saman
  • 2.4.6b Ledetekstar beskriv skjemaelement
  • 2.4.7a Innhald som kan betenast med tastatur, får synleg fokusmarkering
  • 3.2.1a Fokus ved tastaturnavigasjon, gir ikkje kontekstendring
  • 3.2.2a Endra innstilling i skjemaelement fører ikkje til kontekstendring
  • 3.3.1a Skjema gir feilmelding viss tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaga automatisk
  • 3.3.1b Skjema gir feilmelding viss feil inndata blir oppdaga automatisk
  • 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst
  • 3.3.3a Skjema gir forslag til retting, viss feil i inndata blir oppdaga automatisk
  • 3.3.4a Skjema med viktig formål let brukaren kontrollere og endre informasjon, eller angre innsending
  • 3.3.4b Brukaren kan bekrefte eller angre sletting av lagra informasjon
  • 4.1.1a Koden inneheld ikkje syntaksfeil
  • 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden
  • 4.1.2b Knappar er identifiserte i koden

  3.4 Testinga av nettstaden

  Vi har testa 19 av dei 35 suksesskriteria som utgjer minstekrava i forskrifta og vi har brukt 26 testreglar.

  Verifikasjonen er gjort ved testing av 11 enkeltsider på nettstaden. Oversikt over testsider går fram av punkt 2.3.

  Testinga er gjennomført med følgjande nettlesarar og verktøy:

  Utover dette er nettstaden kontrollert med manuelle metodar.

  For informasjon om målemetodane vi har brukt, viser vi til testregelsettet vårt.

  3.5 Enkeltsider som vart testa

  Foreldrepengesøknaden blei testa i eit testmiljø som tilsvarar produksjonsmiljøet.

  Vi har testa følgjande enkeltsider på nettstaden:

  • Side 1 - Velkommen til foreldrepengesøknaden
  • Side 2 - Din situasjon
  • Side 3 - Om barnet
  • Side 4 - Den andre forelderen
  • Side 5 - Om perioden din med foreldrepenger
  • Side 6 - Din plan med foreldrepenger
  • Side 7 - Opphold i utland
  • Side 8 - Arbeidsforhold og inntekt
  • Side 9 - Oppsummering
  • Side 10 - Innsending
  • Side 11 - Påkrevd dokumentasjon

  Sidene som ikkje er lenka i lista, er sider som har ei nettadresse som er unik for kvar brukar.

  3.6 Aktivitet under tilsynet

  Tilsynet med Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) omfatta følgjande aktivitetar:

  1. Tilsynsvarselet vart sendt 11.08.2020.
  2. Dokumentasjon om alderspensjon vart mottatt 25.08.2020.
  3. Stadfesting av mottatt dokumentasjon og korrespondanse om nyare tenester i perioden 26.08.2020 – 02.09.2020.
  4. Avgjerd om å kontrollera søknad om foreldrepengar i staden for alderspensjon 03.09.2020.
  5. Teams-møte med drøfting av ulike alternativ for testing av foreldrepengar 08.09.2020.
  6. Korrespondanse om testmiljø for foreldrepengar og stadfesting av tilgang 09.09.2020.
  7. Testing og vurdering av nettstaden opp mot krava vart gjort i veke 38 og 39.
  8. Korrespondanse om sluttmøte og fortsatt tilgang til testmiljø 23.09.2020.
  9. Sluttmøte vart gjennomført som teams-møte 29.09.2020.
  10. E-post om at utsending av førebels rapport er forsinka 02.10.2020.
  11. Førebels rapport og e-post med bildedokumentasjon av feil vart sendt 05.10.2020.
  12. Samtale - ønske om møte - spørsmål til enkelte feil i førebels rapport
  13. Teams-møte med forklaring av tolking og testresultat 13.10.2020.
  14. Tilbakemelding på førebels rapport vart mottatt 19.10.2020

  5 Standarden for nettløysingar

  Ved å følgje WCAG 2.0 blir nettløysingar tilgjengelege for fleire personar med nedsett funksjonsevne. WCAG tek omsyn til at brukarane av nettløysingar har ulike føresetnadar, og dekker følgjande:

  • Syn
  • Kognisjon
  • Lese- og skrivevanskar
  • Norsk som andrespråk
  • Motorikk
  • Høyrsel
  • Epilepsi
  • Belastningsskadar

  Nettløysingar som følgjer krava vil vere meir brukarvennlege for alle.

  Krava til nettløysingar går fram av forskrifta § 4 første ledd, som seier at nettløysingar skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.

  35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløysingar som er omfatta av forskrifta. Det er gjort unntak for suksesskriteria 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video.

  WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:

  • Prinsippa beskriv grunnlaget for tilgjengelegheit på overordna nivå. I følgje prinsippa skal nettløysingar vere mogleg å oppfatte, mogleg å betene, forståelege og robuste.
  • Retningslinjene er overordna mål for tilgjengelegheit i nettløysingar. Retningslinjene er ikkje moglege å teste, men dei set suksesskriteria i ein samanheng.
  • Suksesskriteria er konkrete, testbare krav til tilgjengelegheit. Suksesskriteria er teknologinøytrale og vi kan følgje dei uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløysing.

  I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikkar med døme på korleis vi kan oppfylla suksesskriteria.