Hopp til hovudinnhald

Status for tilgjengelegheitserklæringar

Frå 1. februar 2023 skal alle offentlege verksemder ha tilgjengelegheitserklæringar som viser i kva grad innhald på nettstadene er universelt utforma. Her oppdaterer vi status for tilgjengelegheitserklæringane.

Talet på produserte tilgjengelegheitserklæringar

Diagrammet viser talet på produserte tilgjengelegheitserklæringar for nettløysingar i offentleg sektor. 2023–2024.

Kort oppsummert

Per 24. april 2024:

 • Det er produsert i alt 6 872 tilgjengelegheitserklæringar om grad av samsvar med krav til universell utforming. Fleire verksemder har fleire nettstader og tenesteområde knytt til ansvarsområdet sitt. Dei produserer derfor meir enn éi tilgjengelegheitserklæring.

Kjelde: Uu-tilsynet

Kva viser tilgjengelegheitserklæringane om status for universell utforming?

Diagrammet viser korleis verksemdene sjølv vurderer nettløysingane sine opp mot regelverket for universell utforming.

Kort oppsummert

Per 24. april 2024 viser erklæringane frå verksemdene følgjande resultat:

 • 78 % av nettløysingane det er produsert erklæringar for, er delvis i samsvar med regelverket, dvs. at nokre, men ikkje alle krav er ivaretekne.
 • 22 % av nettløysingane med tilgjengelegheitserklæring vert vurdert av verksemdene til å vere fullt ut i samsvar med regelverket.

Kjelde: Uu-tilsynet

Kva deler av regelverket er det rapportert flest brot med?

Diagrammet viser krav til universell utforming av ikt som minst 25 % av tilgjengelegheitserklæringane viser manglande samsvar med.

Utfyllande forklaring til diagrammet

Per 24. april 2024 viser erklæringane frå verksemdene følgjande resultat:

 • For personar med lese- og skrivevanskar eller synshemming er det avgjerande at ikkje-tekstleg innhald har tekstalternativ og at kodegrunnlaget er slik at datahjelpemiddel kan nyttast.
  • 39 % bryt med kravet om at det skal vere tekstalternativ til bilde, grafiske framstillingar m.m. (SK 1.1.1)
  • 34 % bryt med krav til samsvar mellom visuell presentasjon og kodegrunnlag, noko som inneber at for eksempel rutetider, informasjon om obligatoriske skjemafelt, nummererte lister m.m. ikkje er tilgjengelege. (SK 1.3.1)
  • 28 % bryt med krav om at kodegrunnlaget skal vere fullstendig og rett. (SK 4.1.1)
  • 27 % bryt med kravet om at brukargrensesnittkomponentar som f. eks. knappar eller avkryssingsfelt er koda slik at dei er tilgjengelege med bruk av hjelpemiddel. (SK 4.1.2)
 • Personar med moderate synshemmingar og eldre personar har behov for god kontrast mellom tekst og bakgrunn.
  • 24 % bryt med krava til kontrast mellom bakgrunn og ikkje tekstleg innhald som f.eks. grafiske framstillingar, skjemaelement og knappar. (SK 1.4.11)
  • 32 % bryt med minimumskrava til kontrast mellom tekst og bakgrunn. (SK 1.4.3)
 • Mange med motoriske funksjonsnedsettingar eller som er blinde, kan ikkje bruke mus på nettsider. Derfor skal alle nettløysingar også kunne brukast med tastatur.
  • 25 % av nettløysingane bryt med kravet om at alt innhald og all funksjonalitet skal kunne nåast med tastatur. (SK 2.1.1)

Kjelde: Uu-tilsynet

Komplett oversikt over krav tilgjengelegheitserklæringane viser manglande samsvar med

Diagrammet viser kor stor prosent av produserte tilgjengelegheitserklæringar som viser manglande samsvar med kvart enkelt krav i regelverket. Utfyllande informasjon om dei enkelte krava i regelverket for uu av ikt, finn du på Uu-tilsynet sine nettsider.

Kjelde: Uu-tilsynet