Hopp til hovudinnhald

Rapport

Tilsynsrapport XXL Sport og Villmark AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med XXL Sport og Villmark AS. Tilsynet avdekte 3 avvik på områda koding, skjema og kontrast.

2019:9
29. juli 2019

  1 Innleiing

  Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) er tilsynsmyndigheit på området universell utforming av ikt.

  Rettsleg grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringslova (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskrifta om universell utforming av ikt-løysingar § 5.

  Vi gjennomførte tilsyn med XXL Sport og Villmark AS i tidsrommet 14.05.2019 til 27.06.2019. Tilsynet retta seg mot nettstaden https://www.xxl.no/.

  Rapporten gjer greie for resultata innanfor tema for tilsynet, for dei delane av ikt-løysinga som er testa. Rapporten gir ikkje ei fullstendig tilstandsvurdering av nettstaden.

  Resultata med grunngjeving og rettsgrunnlag står i kapittel 2.

  2 Resultat

  Resultata byggjer på informasjon frå testinga av nettstaden. Testinga er avgrensa til utvalde sider i kjøpsløpet, men omfattar ikkje oppretting av brukar eller gjennomføring av kjøp.

  Det er avdekka brot på 5 av 7 krav som er testa, og feila er gruppert i 3 avvik. Det er ikkje gitt merknader.

  Tabellen under gir ei oversikt over alle element som er testa på nettstaden, fordelt på testreglar. Tabellen viser tal brot og samsvar, og kor mange element som er testa totalt.

  Testregel Tal ikkje førekomst Tal brot Tal samsvar Sum testa
  111b 0 0 10 10
  143c 0 4 0 4
  222a 4 0 0 4
  331a 0 4 2 6
  332a 0 3 12 15
  411a 0 4 0 4
  412a 0 13 2 15
  412b 0 4 6 10

  Resultata er dokumentert med skjermbilde og skriftleg grunngjeving.

  • Avvik inneber at verksemda ikkje oppfyller krav som er gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Verksemda må rette avvika i etterkant. Om nødvendig kan tilsynet følgje opp avvik med reaksjonar i form av pålegg om retting og tvangsmulkt.
  • Merknad inneber at tilsynsorganet finn grunn til å peike på forbetringspotensiale, men at forholdet ikkje er i strid med krav gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Det er opp til verksemda å vurdere om og korleis dei skal følgje opp merknader. Tilsynet kan ikkje følgje opp merknader med reaksjonar.

  2.1 Avvik 1: Koding

  XXL Sport og Villmark AS sikrar ikkje korrekt koding av innhald på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Sider med syntaksfeil i koden.
  Side Element som ikkje er nøsta korrekt Element som ikkje er avslutta korrekt Element som har same attributt fleire gonger Element som har IDar som ikkje er unike Sum Fatal error
  1 1 0 0 0 1 Nei
  2 1 0 0 0 1 Nei
  3 1 0 0 0 1 Nei
  4 1 0 0 0 1 Nei
  Sum 4 0 0 0 4
  b) Skjemaelement er ikkje er kopla til ein ledetekst i koden.
  Nr Side Element
  1 Side 1 Søkefelt i header
  2 Side 1 Øverste feltet for å melde på nyheitsbrev.
  3 Side 1 Nederste feltet for å melde på nyheitsbrev.
  4 Side 2 Inputfelt for å velge antal skopar.
  5 Side 2 "Velg varehus for å se lagerbeholdning".
  6 Side 2 Nedtrekksfelt for farge på skovoks under "TILBEHØR".
  7 Side 2 Nedtrekksfelt for type skovoks under "TILBEHØR".
  8 Side 4 Pickup @ store - Velg butikk
  9 Side 4 Radioknappen for "Postkontor 59,-"
  10 Side 4 Avkryssingsboksen "Jeg vil få tilbud via e-post".
  11 Side 4 Avkryssingsboksen for "Rabattkode".
  12 Side 4 Radioknappen for "Bedriftspakke 89,-"
  13 Side 4 Radioknappen for "Hjemlevering, Dagtid 499,-"
  c) Knapp er ikkje koda med <input> eller <button>. Knapp er ikkje koda med role="button".
  Nr Side Element
  1 Side 1 Til toppen-knappen
  2 Side 2 Utvid-knappen for "LAGERSTATUS I VÅRE VAREHUS".
  3 Side 3 Fjern-knapp bak produkt.
  4 Side 3 Pluss/auke antal-knapp bak element.

  2.1.1 Kommentar avvik 1

  Feila som er avdekka gjer at nettstaden er vanskeleg og uoversiktleg for dei som brukar skjermlesar. Korrekt kode er viktig for å sikre at alle brukaragentar, som for eksempel ulike nettlesarar og hjelpemiddel, presenterer innhald på nettsida på rett måte for brukaren.

  • Koden på nettsida skal ha rett syntaks. Syntaksfeil fører til at innhaldet ikkje blir presentert på ein påliteleg måte i ulike nettlesarar og hjelpemiddel.
  • Innhald i koden skal ha ein identifikasjon, på same språk som nettsida. Identifikasjon av skjemaelement og knappar, gjer at brukaren veit kva innhald dei skal skrive inn, og kva som skjer når dei trykker på knappen.

  2.2 Avvik 2: Skjema

  XXL Sport og Villmark AS sikrar ikkje tilstrekkelege feilmeldingar og merking av obligatoriske skjemaelement i skjema på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje identifiserer kvar feilen er oppstått.
  Nr Side Element
  1 Side 1 Søkefelt
  b) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje beskriv feilen.
  Nr Side Element
  1 Side 4 Nedtrekksfeltet "Velg butikk" under Pickup @ store.
  c) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje er koda som tekst.
  Nr Side Element
  1 Side 4 E-postadresse
  2 Side 4 Postnummer
  d) Skjema manglar informasjon om at skjemaelement er obligatoriske.
  Nr Side Element
  1 Side 4 Pickup @ store - Velg butikk
  2 Side 4 E-postadresse
  3 Side 4 Postnummer

  2.2.1 Kommentar avvik 2

  Identifikasjon og beskriving av inputfeil i skjema, vil og gi auka brukarvennlegheit for alle brukarar.

  • Dersom det blir oppdaga automatisk at obligatoriske skjemaelement ikkje er fylt ut, gjeld følgjande:
   • Brukaren får ei tekstleg feilmelding
   • Feilmeldinga er koda som tekst
   • Feilmeldinga identifiserer skjemaelementet der feilen oppstod
   • Feilmeldinga beskriv feilen
  • Det skal vera opplyst om at skjemaelement er obligatoriske. Eventuell merking med symbol, for eksempel stjerne (*) skal vera forklart før det blir teke i bruk første gong.

  2.3 Avvik 3: Kontrast

  XXL Sport og Villmark AS sikrar ikkje tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Testside har kontrastfeil.
  Nr Side Element
  1 Side 1 Antall feil: 1
  2 Side 2 Antall feil: 11
  3 Side 3 Antall feil: 6
  4 Side 4 Antall feil: 7

  2.3.1 Kommentar avvik 3

  Feila som er avdekka, gjer at nettstaden er vanskelegare å bruke for alle. Det rammar særleg synshemma og brukarar med redusert fargesyn.

  • Det skal vere tilstrekkeleg kontrast mellom bakgrunn og tekst på nettstaden. Minstekravet til kontrast mellom bakgrunnen og liten tekst er 4,5:1. Minstekravet for stor tekst er 3:1.

  3 Om kontrollen

  3.1 Tema

  Føremålet med tilsynet er å kontrollere om XXL Sport og Villmark AS etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innanfor tema for kontrollen.

  Tilsynet omfatta følgjande tema

  • skjema
  • navigasjon
  • koding av innhald
  • struktur og presentasjon
  • tekstalternativ

  3.2 Krav

  Oversikt over krav (suksesskriterium) som er testa i kontrollen

  3.3 Testreglar

  Tilsynets tolking av krava i regelverket og testreglane vi brukar under testinga er publisert på nettstaden vår.

  Oversikt over testreglar som er brukt i kontrollen

  • 1.1.1b Formål med lenka bilde går fram av lenketekst og/eller tekstalternativ
  • 1.4.3c Det er tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn
  • 2.2.2a Det er mogleg å pause, stoppe eller skjule innhald som bevegar seg, blinkar eller rullar
  • 3.3.1a Skjema gir feilmelding viss tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaga automatisk
  • 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst
  • 4.1.1a Koden inneheld ikkje syntaksfeil
  • 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden
  • 4.1.2b Knappar er identifiserte i koden

  3.4 Testinga av nettstaden

  Vi har testa 7 av dei 35 suksesskriteria som utgjer minstekrava i forskrifta og vi har brukt 8 testreglar. Verifikasjonen er gjort ved testing av 4 enkeltsider på nettstaden. Oversikt over testsider står i punkt 3.5.

  Testinga er gjennomført med følgjande nettlesarar og verktøy:

  Utover dette er nettstaden kontrollert med manuelle metodar.

   3.5 Enkeltsider som vart testa

   Vi har testa følgjande enkeltsider:

   1. Framside
   2. Artikkelside
   3. Handlekorg
   4. Betaling

   3.6 Aktivitet under tilsynet

   Tilsynet med XXL Sport og Villmark AS omfatta følgjande aktivitetar:

   1. Tilsynsvarselet vart sendt 14.05.2019.
   2. Testing og vurdering av nettstaden opp mot krava vart gjort i veke 23.
   3. Førebels rapport vart sendt 27.06.2019.

   5 Standarden for nettløysingar

   Ved å følgje WCAG 2.0 blir nettløysingar tilgjengelege for fleire personar med nedsett funksjonsevne. WCAG tek omsyn til at brukarane av nettløysingar har ulike føresetnadar, og dekker følgjande:

   • Syn
   • Kognisjon
   • Lese- og skrivevanskar
   • Norsk som andrespråk
   • Motorikk
   • Høyrsel
   • Epilepsi
   • Belastningsskadar

   Nettløysingar som følgjer krava vil vere meir brukarvennlege for alle.

   Krava til nettløysingar går fram av forskrifta § 4 første ledd, som seier at nettløysingar skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.

   35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløysingar som er omfatta av forskrifta. Det er gjort unntak for suksesskriteria 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video.

   WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:

   • Prinsippa beskriv grunnlaget for tilgjengelegheit på overordna nivå. I følgje prinsippa skal nettløysingar vere mogleg å oppfatte, mogleg å betene, forståelege og robuste.
   • Retningslinjene er overordna mål for tilgjengelegheit i nettløysingar. Retningslinjene er ikkje moglege å teste, men dei set suksesskriteria i ein samanheng.
   • Suksesskriteria er konkrete, testbare krav til tilgjengelegheit. Suksesskriteria er teknologinøytrale og vi kan følgje dei uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløysing.

   I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikkar med døme på korleis vi kan oppfylla suksesskriteria.