Hopp til hovudinnhald

Rapport

Tilsynsrapport Bærum kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Bærum kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda kontrast, tastaturnavigasjon, koding og skjema.

2017:4
06. desember 2017

  1 Innleiing

  Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) er tilsynsmyndigheit på området universell utforming av ikt.

  Rettsleg grunnlag for tilsyn er diskriminerings- og tilgjengelegheitslova (dtl.) § 29 første ledd jf. dtl. § 14 og forskrifta om universell utforming av ikt-løysingar § 5.

  Vi gjennomførte tilsyn med Bærum kommune i tidsrommet 18.08.2017 – 27.10.2017. Tilsynet vart gjort som ettersyn, og retta seg mot nettstaden https://www.baerum.kommune.no/.

  Rapporten gjer greie for avvika som vart avdekt innanfor tema for tilsynet, på dei sidene som inngjekk i testinga. Resultata med grunngjeving og heimelstilvising er gitt i kapittel 3.

  Rapporten gir ikkje ei fullstendig tilstandsvurdering av Bærum kommune sitt arbeid med universell utforming av ikt.

  2 Om ettersynet

  2.1 Tema

  Tilsynet omfatta følgjande tema

  • skjema
  • navigasjon
  • tastaturnavigasjon
  • koding av innhald
  • struktur og presentasjon
  • tekstalternativ

  Føremålet med ettersynet er å kontrollera om Bærum kommune etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innanfor tema for tilsynet.

  2.2 Om testinga

  Vi har testa 9 av dei 35 suksesskriteria som utgjer minstekrava i forskrifta, og brukte 11 indikatorar.

  Verifikasjonen er gjort ved testing av 10 enkeltsider på nettstaden.

  Testinga er gjennomført med følgjande nettlesarar og verktøy:

  • Chrome versjon 61.
  • Colour Contrast Analyser, versjon 2.5.0.0.
  • Kodevalidatoren til W3C.

  Utover dette er nettstaden kontrollert med manuelle metodar. For informasjon om målemetodane vi har brukt, viser vi til indikatorsettet vårt.

  2.3 Enkeltsider som vart testa

  1. Framsida
  2. Plan, bygg og geodata
  3. Jobb i kommunen
  4. Hentekalender
  5. Søk etter plan/byggesaker
  6. Søk etter dokumenter
  7. Barnehage
  8. Søke barnehage - Velg barnehage
  9. Søke barnehage - Fylt ut skjema
  10. Søke barnehage - Kontaktinformasjon

  3 Resultat

  Resultata byggjer på informasjon frå testinga som er gjort under tilsynet. Resultata er dokumentert med skjermbilete og skriftleg grunngjeving.

  • Avvik inneber at verksemda ikkje oppfyller krav som er gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Verksemda må rette avvika i etterkant, og skal levere ein plan for retting. Om nødvendig kan tilsynet følgje opp avvik med reaksjonar i form av pålegg om retting og tvangsmulkt.
  • Merknad inneber at tilsynsorganet finn grunn til å peike på forbetringspotensiale, men at forholdet ikkje er i strid med krav gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Det er opp til verksemda å vurdera om og korleis dei skal følgje opp merknader. Tilsynet kan ikkje følgje opp merknader med reaksjonar.

  3.1 Avvik 1: Kontrast

  Bærum kommune sikrar ikkje alltid tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: dtl. § 14 jf. forskrift om universell utforming av IKT-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium

  a) Stor tekst med kontrast på mindre enn 3,0:1
  Nr Side Element
  1 Side 1 Lenkene Høring - Klimastrategi 2030 og kommunens kulturstipend og kulturpris innen 1. oktober!
  2 Side 8 Lenka Flere barnehager
  3 Side 9, Side 10 Knappen avbryt
  4 Side 8, Side 9, Side 10 Grå tekst i botntekst
  5 Side 4 Raude feilmeldingar i skjemaet Rapporter feil
  b) Liten tekst med kontrast på mindre enn 4,5:1
  Nr Side Element
  1 Side 1 Dei grøne lenkene Plan, bygg og geodata, Barnehage, Helse og omsorg, Avfall og gjenvinning, Skole og Natur, kultur, idrett og fritid
  2 Side 1 Liste med lenker til ulike tenester på høgre del av framsida
  3 Side 1 Grøne lenker til høgre i delen Aktuelt fra Bærum kommune
  4 Side 2 7 grøne lenker på kvit bakgrunn
  5 Side 2, Side 7 Meny med grøne lenker på kvit bakgrunn på høgresida
  6 Side 3, Side 7 6 grøne tema lenker på kvit bakgrunn
  7 Side 4 Knappen Returpunkter/aktiv knapp i meny
  8 Side 5, Side 6 Lenka Postliste
  9 Side 5, Side 6 Lenka Saker
  10 Side 5, Side 6 Lenka Dokumenter
  11 Side 5, Side 6 Lenka Vis færre søkevalg
  12 Side 5, Side 6 Lenkene ACOS Innsyn og ACOS AS
  13 Side 8, Side 9, Side 10 Knappen Min Side
  14 Side 8, Side 9, Side 10 Lenka Søk barnehageplass her (du skal ikke være innlogget)
  15 Side 8, Side 9, Side 10 Lenka Logg inn med ID-porten
  16 Side 8, Side 9, Side 10 Kvitt tal på oransje bakgrunn på elementa som viser kor langt ein er komen i skjemaet.
  17 Side 8, Side 9, Side 10 Blå tekst på blå bakgrunn i boksane med hjelp til utfylling av skjemaet
  18 Side 8 Overskrifta Barnehage på blå bakgrunn
  19 Side 8 Lenka Informasjon om barnehageopptaket i Bærum kommune
  20 Side 8 Lenka Vise alle barnehager
  21 Side 8 Legg til og Mer info - lenker i tabell over barnehager
  22 Side 8, Side 9, Side 10 Blå lenker i botntekst
  23 Side 10 Hjelpetekstane Utenlandske numre må starte med landskode og Din e-postadresse vil bli brukt for å kontakte deg. Du kan senere endre denne i din profil.
  24 Side 10 Hjelpeteksten ddmmåånnnnn
  25 Side 5 Blå lenker med saksnummer og tittel på sak
  26 Side 5 Blå lenker med tall for å hoppe til neste side med søkeresultat

  3.1.1 Kommentar avvik 1

  Feila som er avdekka, gjer at nettstaden er vanskelegare å bruke for alle. Det rammar særleg synshemma og brukarar med redusert fargesyn.

  • Det skal vere tilstrekkeleg kontrast mellom bakgrunn og tekst på nettstaden. Minstekravet til kontrast mellom bakgrunnen og liten tekst er 4,5:1. Minstekravet for stor tekst er 3:1.

  3.2 Avvik 2: Tastaturnavigasjon

  Bærum kommune sikrar ikkje alltid tilstrekkeleg tastaturnavigasjon på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: dtl. § 14 jf. forskrift om universell utforming av IKT-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium

  a) Element det ikkje er mogeleg å nå eller bruke med tastaturet
  Nr Side Element
  1 Side 4 Lenka Se tømmedager for hele året
  2 Side 4 Menypunkta Tømmekalender/SMS, Returpunkter, Sorteringsinfo, Isi gjenvinningsstasjon og Meld om feil
  b) Nettside med snarveglenke som ikkje flyttar tastaturfokus til det første aktive elementet i hovudinnhaldet
  Nr Side Element
  1 Side 1, Side 2, Side 3, Side 4 Heile nettsida
  c) Nettsider utan snarveglenke for å hoppe direkte til hovudinnhaldet
  Nr Side Element
  1 Side 8, Side 9, Side 10 Heile nettsida
  d) Element som ikkje får synleg fokusmarkering ved tastaturnavigasjon
  Nr Side Element
  1 Side 8, Side 9, Side 10 Knappane Du er ikke innlogget og Valgte barnehager

  3.2.1 Kommentar avvik 2

  Feila som er avdekka, gjer at nettstaden er umogleg å bruke for personar som ønskjer, eller må, navigere med tastatur. Det rammar særleg synshemma og personar med varig eller mellombels nedsett handfunksjon.

  • Innhald på nettsider skal du kunne bruke med tastatur. Dette gjer nettstaden tilgjengeleg for dei som ikkje kan bruke mus.
  • Det skal vere mogleg å hoppe over innhald som blir gjentatt på fleire sider, som for eksempel menyar, navigasjonslenker, topptekst, slik at brukaren kjem raskare til hovudinnhaldet. Snarveglenka skal flytte tastaturfokuset til det første aktive elementet i hovudinnhaldet.
  • Synleg fokusmarkering er nødvendig for at brukarar som navigerer med tastatur skal vite kvar dei er på nettsida til ei kvar tid.

  3.3 Avvik 3: Koding

  Bærum kommune sikrar ikkje alltid korrekt koding av skjemaelement og kodesyntaks på nettstaden.

  Avvik frå følgjande krav: dtl. § 14 jf. forskrift om universell utforming av IKT-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium

  a) Sider med syntaksfeil i koden
  Side Element som er nøsta feil Element som ikkje er avslutta korrekt Element som har same attributt fleire gonger Element som har IDar som ikkje er unike Sum Fatal error
  5 0 1 0 0 1 Nei
  8 4 0 0 4 8 Nei
  9 4 0 0 3 7 Nei
  10 4 0 0 3 7 Nei
  Sum 12 1 0 10 23
  b) Skjemaelement som ikkje er kopla til ein ledetekst i koden
  Nr Side Element
  1 Side 4 Søk på adresse (Hentekalender)
  2 Side 4 Bestille varsel på SMS (Hentekalender)
  3 Side 4 Beskrivelse (Meld feil)
  4 Side 4 Min e-post (Meld feil)
  5 Side 4 Mitt telefonnummer (Meld feil)

  3.3.1 Kommentar avvik 3

  Feila som er avdekka gjer at nettstaden er vanskeleg og uoversiktleg for dei som brukar skjermlesar. Korrekt kode er viktig for å sikre at alle brukaragentar, som for eksempel ulike nettlesarar og hjelpemiddel, presenterer innhald på nettsida på rett måte for brukaren.

  • Koden på nettsida skal ha rett syntaks. Syntaksfeil fører til at innhaldet ikkje blir presentert på ein påliteleg måte.
  • Innhald i koden skal ha ein identifikasjon. Identifikasjon på skjemaelement, gjer at brukaren veit kva innhald dei skal skrive inn.

  3.4 Avvik 4: Skjema

  Bærum kommune sikrar ikkje alltid tilstrekkelege feilmeldingar i skjema.

  Avvik frå følgjande krav: dtl. § 14 jf. forskrift om universell utforming av IKT-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium

  a) Skjemaelement med automatisk oppdaging av feil, får feilmelding som ikkje identifiserer kvar feilen har oppstått
  Nr Side Element
  1 Side 9 Søkers fødselsnummer
  2 Side 9 Barnets fødselsnummer
  3 Side 10 Fornavn og mellomnavn
  4 Side 10 Etternavn
  5 Side 10 Adresse
  6 Side 10 Postnummer
  7 Side 10 Poststed
  8 Side 10 E-post
  9 Side 9 Medsøkers fødselsnummer
  10 Side 10 Telefon (privat)
  11 Side 10 Telefon (arbeid)
  12 Side 10 Telefon (mobil)

  3.4.1 Kommentar avvik 4

  Feila som er avdekka gjer at skjema er vanskeleg å bruke for alle.

  • Feilmeldingar skal vere tekst og eintydig identifisere skjemaelementet som inneheld feil, eller som ikkje er fylt ut.

  5 Standarden for nettløysingar

  Krava til nettløysingar går fram av forskrifta § 4 første ledd, som seier at nettløysingar skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.

  35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløysingar som er omfatta av forskrifta. Det er gjort unntak for suksesskriteria 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video.

  WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:

  • Prinsippa beskriv grunnlaget for tilgjengelegheit på overordna nivå. I følgje prinsippa skal nettløysingar vere mogleg å oppfatte, mogleg å betene, forståelege og robuste.
  • Retningslinjene er overordna mål for tilgjengelegheit i nettløysingar. Retningslinjene er ikkje moglege å teste, men dei set suksesskriteria i ein samanheng.
  • Suksesskriteria er konkrete, testbare krav til tilgjengelegheit. Suksesskriteria er teknologinøytrale og vi kan følgje dei uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløysing.

  I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikkar med døme på korleis vi kan oppfylla suksesskriteria.

  Ved å følgje WCAG 2.0 blir nettløysingar tilgjengelege for fleire personar med nedsett funksjonsevne. WCAG tek omsyn til at brukarane av nettløysingar har ulike føresetnadar, og dekker følgjande:

  • Syn
  • Kognisjon
  • Lese- og skrivevanskar
  • Norsk som andrespråk
  • Motorikk
  • Høyrsel
  • Epilepsi
  • Belastningsskadar

  Nettløysingar som følgjer krava vil vera meir brukarvennlege for alle.

  6 Aktivitet under tilsynet

  Tilsynet med Bærum kommune omfatta følgjande aktivitetar:

  1. Tilsynsvarselet vart sendt 18.08.2017.
  1. Vi fekk dokumentasjon 11.09.2017. Det er gitt eit oversyn over dokumentasjonen i kapittel 7.
  1. Formøte vart gjennomført 19.09.2017. Felles for kommunane Oslo, Bærum, Skedsmo, Sarpsborg, Moss og Horten.
  1. Testing og vurdering av nettstaden opp mot krava vart gjort i veke 38 og 39.
  • Førebels rapport vart sendt 27.10.2017.
  • Tilbakemelding frå kommunen på førebels rapport motteke 16.11.2017.

  7 Dokumentgrunnlag

  Aktuell dokumentasjon blei etterspurt i tilsynsvarselet. Verksemda treng ikkje å utarbeida ny dokumentasjon for tilsynet. Bærum kommune sendte følgjande dokumentasjon:

  • Oversendingsbrev
  • Informasjon om nettstaden og standardar
  • Oversikt over mest brukte sider og tenester – Analytics
  • Rapport frå Siteimprove
  • Kopi av kontrakt med Netlife Research AS 26.11.2014