Hopp til hovedinnhold

Sørg for at appen er mest mulig kompatibel med aktuelle og fremtidige brukeragenter inkludert kompenserende teknologi.

  Løsninger som møter kravene i forskriften

  Navn, rolle og verdi bestemt i koden

  Personer som bruker hjelpemiddelteknologi via koden skal kunne identifisere brukergrensesnittkomponenter som skjemaelementer, lenker, knapper og iFrames, og hvilken funksjon, rolle, tilstand, egenskap og verdi disse har til enhver tid.

  Det er hovedsakelig de som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter som må sørge for dette, da det ivaretas automatisk av standardkomponentene til henholdsvis iOS og Android apper.

  Kravet innebærer at brukergrensesnittkomponentene skal ha et tilgjengelig navn i koden som beskriver formålet med komponenten, for eksempel ved å bruke accessibilityLabel property for iOS og Content Descriptions for Views i Android.

  Dersom brukergrensesntittkomponenten tilhører en gruppe, og gruppen påvirker forståelsen av komponenten, må komponenten også være koblet til et tilgjengelig navn som identifiserer gruppen.

  Brukeren skal også få informasjon om hvilken funksjon, rolle, tilstand, egenskap og/eller verdi brukergrensesnittkomponenten har. Det kan for eksempel være informasjon om at en lenke er i fokus, hvorvidt en radioknapp eller avhukingsboks er valgt, eller om en nedtrekkslise er åpen eller lukket.

  Statusbeskjeder

  Brukeren skal få statusbeskjeder om viktige endringer i nettløsningen uten at det gir kontekstendringer. For innhold som er lagt til ved hjelp av oppmerkingsspråk, kan statusbeskjeder bestemmes programmatisk gjennom rolle eller egenskaper, slik at de kan presenteres for brukere av hjelpemiddelteknologi uten at brukeren må flytte fokus til statusbeskjeden.

  For apper, gjelder kravet kun dersom appen er kodet i et oppmerkingsspråk, jamfør ordlyden i suksesskriteriet. Per i dag gjelder suksesskriteriet derfor ikke for native eller hybride apper. Det bør likevel være statusbeskjeder i native og hybride apper der det er mulig, selv om dette går ut over minstekravene.

  Test opp mot lovkravene

  For å vite om en løsning oppfyller lovkravene, er det viktig med kunnskap om kravene og at du tester innholdet.

  For hvert krav, kalt suksesskriterium, finner du informasjon om formålet, brukerbehov, tilsynets tolking og krav til samsvar. For robust innhold på mobile enheter gjelder: