Brot på regelverket for universell utforming av ikt kan føre til at personar eller grupper heilt eller delvis vert utestengde frå å delta på dei digitale samfunnsarenaene. Dette skapar digitale barrierar og risiko for digitalt utanforskap.