Hopp til hovedinnhold

Rapport

Rapport om elevers erfaring med digitale løsninger i skolen Erfaringer med digitale løsninger i skolen - Kartlegging og analyse av utfordringer og muligheter

Digitale løsninger og læremidler har blitt en viktig del av skolehverdagen til elever i grunnskolen. Det finnes imidlertid lite systematisert kunnskap om hvordan elevene bruker digitale løsninger og hvordan løsningene fungerer for dem. Derfor har Proba på oppdrag fra Uu-tilsynet kartlagt og analysert erfaringer med digitale løsninger blant elever i grunnskolen.

27. februar 2024

Forord

Digitale løsninger og læremidler har blitt en viktig del av skolehverdagen til elever i grunnskolen. Det finnes imidlertid lite systematisert kunnskap om hvordan elevene bruker digitale løsninger og hvordan løsningene fungerer for dem.

Les forord

Sammendrag og konklusjoner

Det finnes lite kunnskap om hvordan elever bruker digitale løsninger og hvordan løsningene fungerer for dem. Denne undersøkelsen bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget på området.

Les sammendrag og konklusjoner

Innledning

For å styrke kunnskapsgrunnlaget for Uu-tilsynets arbeid med å sikre tilgjengelighet i digitale løsninger og motvirke digitalt utenforskap, har Proba samfunnsanalyse kartlagt erfaringer med digitale løsninger i skolen.

Les innledning

Forskningsdesign og metode

Undersøkelsen er gjennomført med en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode. Blant annet har 2 750 foreldre til barn i grunnskolen svart på en spørreundersøkelse om erfaringer med digitale løsninger i skolen.

Les om forskningsdesign og metode

Digitale og analoge løsninger – tilgang og bruk

I dette kapittelet presenterer Proba det de har identifisert i litteratur om hvordan elever i grunnskolen bruker digitale løsninger, hvordan elever, lærere og foreldre selv beskriver bruken av digitale løsninger i intervjuer, og resultater fra spørreundersøkelsen til foreldre.

Les om digitale og analoge løsninger – tilgang og bruk

Virkninger av digitale løsninger

I dette kapittelet belyser Proba hvordan digitale løsninger fungerer for elevene og hvordan de fungerer sammenlignet med fysiske eller trykte læremidler.

Les om virkninger av digitale løsninger

Hvordan fungerer digitale løsninger for elever med funksjonsnedsettelser?

I dette kapittelet presenterer Proba hvordan digitale læremidler fungerer for elever med nedsatt funksjonsevne eller lærevansker, samt denne elevgruppens nytte og utbytte av digitale løsninger i skolen.

Les om hvordan digitale løsninger fungerer for elever med funksjonsnedsettelser

Konklusjoner

Her kan du lese Proba sine oppsummeringer av hvordan resultatene fra kartleggingen besvarer problemstillingene for oppdraget.

Les konklusjoner

Litteratur og vedlegg

Se referanseliste og spørreskjemaet som ble brukt i undersøkelsen.

Se litteraturliste