Tilgjengelegheitserklæring

Når EUs webdirektiv (WAD) blir innført i Noreg, kjem det fleire krav. Eitt av dei nye krava er at verksemder skal ha ei tilgjengelegheitserklæring for kvar nettstad og mobilapplikasjon som dei har. Tilsynet i Digitaliseringsdirektoratet vil tilby ei sentral digital løysning for tilgjengelegheitserklæringa, til fri bruk av verksemdene.

Innhald

  Formålet med erklæringa

  Tilgjengelegheitserklæringa skal beskrive korleis og i kva grad deira nettstadar og mobilapplikasjonar oppfyller krava. Det gjer at verksemdene må kartlegge status for universell utforming i sine løysingar og publisere resultata i ei tilgjengelegheitserklæring, opent for alle.

  Formålet er

  • at verksemdene blir merksame på sider som ikkje er i samsvar med krava til universell utforming, slik at dei rettar opp desse
  • å gi deg som brukar løysinga rettleiing om korleis du får informasjonen i eit tilgjengeleg format, om det manglar i løysinga
  • å vere ein kanal for tilbakemelding om svakheit i løysinga

  Krav til utforming og innhald

  Direktivet stiller fleire krav til formen og innhaldet.

  Tilgjengelighetserklæringa skal ha

  • informasjon om innhald som ikkje er universelt utforma og ei grunngjeving om kvifor dei ikkje følgjer krava
  • informasjon om universelt utforma alternativ, dersom det finnast
  • lenke til informasjon om klagerett og korleis ein kan klage på løysinga

  Grunnlaget for å fylle ut erklæringa er eitt av desse:

  • Intern vurdering gjort av verksemda
  • Ekstern vurdering gjort av andre, til dømes ein konsulent
  • Anna grunnlag som skal vere godkjent av tilsynet

  Verksemdene skal oppdatere tilgjengelegheitserklæringa minst ein gong i året, og når det vert gjort større endringar av nettstaden eller mobilapplikasjonen.

  Krav om tilbakemeldingsfunksjon

  I samband med tilgjengelegheitserklæringa skal verksemdene ha ein tilbakemeldingsfunksjon. Brukarane skal ha moglegheit til å gi tilbakemelding på nettstaden eller i appen.

  Dersom brukaren ber om eit tilgjengeleg alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma, skal verksemda svare på førespurnaden innan rimeleg tid. Kva som er rimeleg tid må ein vurdere ut fra kva innhald det gjeld, men vil truleg ligge mellom 3-6 veker.

  Felles løysing

  Digitaliseringsdirektoratet utviklar ei felles løysing for tilgjengelegheitserklæring. Den vil også omfatte ein tilbakemeldingsfunksjon. Der kan brukarar gi tilbakemelding om manglande universell utforming til verksemda.

  Ein betaversjon vert testa første kvartal 2021. Utviklinga av denne skjer i samråd med referansegruppa, som består av representantar frå NAV, Skatteetaten, DFØ, Norsk Helsenett, i tillegg til kommunane Oslo, Bergen og Sogndal.

  Fordeler

  Fordelene med ei sentral løysing er at:

  • verksemdene slepp å utvikle ei eigeløysing for tilgjengelegheitserklæring og får dermed reduserte kostnader.
  • det vert enklare for verksemdene å fylle ut erklæringa.
  • nødvendige oppdateringar i malen for erklæringa kan gjerast sentralt.
  • det vert lettare for brukarar med éin felles mal som er lik for mange nettstadar

  Krava i EUs webdirektiv vil komme, men tidspunktet er ikkje bestemt ennå då arbeidet med innføringa er forseinka. Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i samband med gjennomføringsarbeidet vurdere om den sentrale løysinga skal vere obligatorisk for verksemdene å bruke.

  Film på 1 minutt om tilgjengelegheitserklæringa