Tilgjengelegheitserklæring

Verksemder skal ha ei tilgjengelegheitserklæring for kvar nettstad og mobilapplikasjon som dei har. Dette er eit nytt krav som kjem med webdirektivet (WAD). Tilsynet vil tilby ei sentral digital løysing for tilgjengelegheitserklæringa.

Kvinne i grønn genser holder opp nettbrett med tilgjengelighetserklæring

På denne sida

  Tilgjengelegheitserklæring er eitt av dei nye krava som kjem med EUs webdirektiv (WAD).

  Du som verksemd i offentleg sektor skal bruke ei felles sentral løysing for tilgjengelegheitserklæring som tilsynet i Digitaliseringsdirektoratet jobbar med i år. Arbeid med dette starta i 2020. Ein betaversjon av løysinga vert testa i pilot i gjennom sommaren 2021.

  Løysinga skal vere klar for utrulling i 2022.

  Formålet med erklæringa

  Tilgjengelegheitserklæringa skal beskrive korleis og i kva grad deira nettstadar og mobilapplikasjonar oppfyller krava. Det gjer at verksemdene må kartlegge status for universell utforming i sine løysingar og publisere resultata i ei tilgjengelegheitserklæring, opent for alle.

  Formålet er

  • at verksemdene blir merksame på sider som ikkje er i samsvar med krava til universell utforming, slik at dei rettar opp desse
  • å gi deg som brukar løysinga rettleiing om korleis du får informasjonen i eit tilgjengeleg format, om det manglar i løysinga
  • å vere ein kanal for tilbakemelding om svakheit i løysinga

  Film på 2 minuttar om tilgjengelegheitserklæringa - kva betyr dette for deg med ansvar for ei nettside eller app?

  Krav til utforming og innhald

  Direktivet stiller fleire krav til formen og innhaldet.

  Tilgjengelighetserklæringa skal ha

  • informasjon om innhald som ikkje er universelt utforma og ei grunngjeving om kvifor dei ikkje følgjer krava
  • informasjon om universelt utforma alternativ, dersom det finnast
  • lenke til informasjon om klagerett og korleis ein kan klage på løysinga

  Grunnlaget for å fylle ut erklæringa er eitt av desse:

  • Intern vurdering gjort av verksemda
  • Ekstern vurdering gjort av andre, til dømes ein konsulent
  • Anna grunnlag som skal vere godkjent av tilsynet

  Verksemdene skal oppdatere tilgjengelegheitserklæringa minst ein gong i året, og når det vert gjort større endringar av nettstaden eller mobilapplikasjonen.

  Krav om tilbakemeldingsfunksjon

  I samband med tilgjengelegheitserklæringa skal verksemdene ha ein tilbakemeldingsfunksjon. Brukarane skal ha moglegheit til å gi tilbakemelding på nettstaden eller i appen.

  Dersom brukaren ber om eit tilgjengeleg alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma, skal verksemda svare på førespurnaden innan rimeleg tid. Kva som er rimeleg tid må ein vurdere ut fra kva innhald det gjeld, men vil truleg ligge mellom 3-6 veker.

  Felles løysing

  Digitaliseringsdirektoratet utviklar ei felles løysing for tilgjengelegheitserklæring. Den vil også omfatte ein tilbakemeldingsfunksjon. Der kan brukarar gi tilbakemelding om manglande universell utforming til verksemda.

  Ein betaversjon vert testa frå juni til august 2021. Pilotgruppa, som består av 18 verksemder i offentleg sektor, fekk 4. juni tilgang og skal teste ulike brukaroppgåver innan 30. august 2021.

  Utviklinga av betaversjonen har skjedd i samråd med referansegruppa, som har bestått av representantar frå NAV, Skatteetaten, DFØ, Norsk Helsenett, i tillegg til kommunane Oslo, Bergen og Sogndal.

  Fordeler

  Fordelene med ei sentral løysing er at

  • verksemdene slepp å utvikle ei eiga løysing for tilgjengelegheitserklæring og får dermed reduserte kostnader.
  • det vert enklare for verksemdene å fylle ut erklæringa.
  • nødvendige oppdateringar i malen for erklæringa kan gjerast sentralt.
  • det vert lettare for brukarar med éin felles mal som er lik for mange nettstadar

  Tidsfristar

  Fredag 28. mai 2021 vedtok Stortinget at krava i EUs webdirektiv blir del av norsk rett. Arbeidet med innføring av nye krav har vore forseinka. Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samband med gjennomføringsarbeidet vurdert om den sentrale løysinga skal vere obligatorisk for verksemdene å bruke.

  Det er no klart at nye krav inkludert tilgjengelegheitserklæring skal gjelde for verksemder i offentleg sektor. Krava trer i kraft 1. januar 2022. Det er 1 års innføringstid og krava startar å gjelde frå 1. januar 2023.

  Film på 1 minutt om tilgjengelegheitserklæringa