EUs webdirektiv (WAD)

EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) blir en del av norsk rett. Standarden WCAG 2.1 blir også en del av regelverket. Arbeidet er forsinket og regelverket er ikke vedtatt. Ingen krav begynner å gjelde før regelverket er vedtatt. Du kan likevel begynne å sette deg inn i det som kommer.

Innhold

  Hva er WAD?

  WAD står for Web Accessibility Directive. Dette er EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner.

  Direktivet stiller i stor grad samme krav som allerede gjelder for nettløsninger og apper, men innfører også flere nye krav.

  Her er listen over de 35 minstekravene som gjelder per i dag. De gjelder både private og offentlige virksomheter.

  Gjennomføring av WAD - status april 2021

  Kulturdepartementet, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jobber med nasjonal gjennomføring av direktivet. Status er at arbeidet er forsinket, men i februar 2021 ble WAD tatt inn i EØS-avtalen. EFTA-landene har fått gjennomslag for tilpassede tidsfrister. Les departementets nyhetssak 05.02.2021 om innlemmelsen i EØS.

  Planen er å legge frem lovforslaget om WAD for Stortinget i vårsesjonen. Ingen nye krav begynner å gjelde før regelverket er vedtatt i Norge. Det blir en innføringstid for virksomhetene, men det er ikke bestemt når oppdatert regelverk begynner å gjelde. Spørsmål om videre fremdrift i arbeidet, valg av modell, når regelverket kan forventes å tre i kraft og overgangsperiode, kan rettes til departementet.

  Les også departementenes nyhetssak 31.03.2020, med en side for spørsmål og svar om WAD.

  Høringen av WAD

  Høringen av forslaget til oppdatert regelverk er avsluttet. Du kan lese høringssvarene som kom inn på nettstedet til Regjeringen.

  Skal nye krav gjelde for både privat og offentlig sektor?

  Kravene i WAD gjelder i utgangspunktet bare offentlig sektor i EU.

  Det norske regelverket gjelder imidlertid allerede både for privat og offentlig sektor. Om og i hvilken grad lovforslaget skal omfatte privat sektor, er derfor et sentralt spørsmål i høringen.

  Departementet har fått gjennomført en samfunnsøkonomisk utredning av ulike alternativer for gjennomføring. Utredningen inneholder følgende modeller:

  • Modell 1: Gjennomføre direktivet kun for offentlig sektor. Dette medfører at det blir ulike krav til offentlig og private virksomheter (tosporet regelverk).
  • Modell 2: Innføre direktivets krav likt for offentlige og private virksomheter. Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med lik regulering for offentlig og privat sektor (felles regelverk):
  • Modell 2b: Gjennomføre kravene for offentlig sektor og private virksomheter over en viss størrelse (bedrifter med flere enn 50 ansatte).

  Departementet går i forslaget til oppdatert regulering inn for modell 2b. Endelig valg av modell gjøres etter høringen, og vil bl.a. påvirkes av innspill fra høringsinstansene.

  Nye krav som følge av WAD

  Endringer - Kort fortalt

  • Synstolkning av forhåndsinnspilt video omfattes
  • 12 nye krav fra WCAG 2.1 som tar bedre høyde for mobile enheter er tatt inn
  • Tilgjengelighetserklæring med tilbakemeldingsfunksjon
  • Nye intra- og ekstranett omfattes

  Gjennomføringen av WAD innebærer flere nye krav for virksomhetene. Her skisserer vi hovedinnholdet i de nye kravene.

  Høringsnotatet gir en grundig forklaring av hva som er nytt i direktivet, sammenliknet med dagens regelverk.

  Krav om tilgjengelighetserklæring

  Det er krav om at virksomheter har tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og mobilapplikasjoner. Den skal være universelt utformet og i et maskinlesbart format.

  Digitaliseringsdirektoratet er i gang med å utvikle en sentral løsning for tilgjengelighetserklæring. Denne løsningen vil ivareta kravene som følger av direktivet. Løsningen vi utvikler vil gjøre det enkelt for virksomheter å publisere tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og mobilapplikasjoner.

  Krav om at intranett og ekstranett skal være universelt utformet

  WAD stiller krav til universell utforming av intranett og ekstranett i offentlig sektor.

  Begrepet intranett og ekstranett er ikke definert i WAD.

  Etter vår oppfatning omfatter begrepet intranett virksomheters interne nettsted for ansatte. Det blir derimot ikke stilt krav til universell utforming av ikt-løsninger i arbeidslivet generelt. Intranett omfatter, etter vår vurdering, for eksempel ikke

  • saksbehandlingssystem
  • publiseringsløsning
  • system for tidsregistrering og reiseregninger
  • andre fagsystem

  Kravene gjelder for intranett og ekstranett som er nye eller vesentlig oppgradert etter at endret regelverket trer i kraft.

  Synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold

  WAD stiller krav til synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold. Dette betyr at to av tre unntak i forskriften, skal oppheves.

  Kravene som blir en del av minstekravene i forskriften er 1.2.3, som handler om synstolking eller mediealternativ, og 1.2.5, som handler om synstolking.

  Hva er synstolking?

  Synstolking er formidling av visuelt innhold i en video, som ikke allerede blir presentert som lyd.

  Synstolkingen gjør du med en fortellerstemme som tydelig skiller seg fra øvrige stemmer og lyder i videoen. Fortelleren formidler hva som skjer i videoen når ingen snakker, for eksempel personer som kommer inn i rommet, oppførsel og kroppsspråk.

  Synstolking av video presenteres som et separat lydspor som spilles av sammen med lyden fra videoen.

  Om all informasjon i videoen allerede er med som lyd, er det ikke nødvendig med synstolkning.

  Frister for synstolking

  Kravene vil gjelde for forhåndsinnspilt multimedieinnhold som er publisert fra og med 23. september 2020. For forhåndsinnspilt multimedieinnhold som er lagt ut før dette tidspunktet stiller WAD ikke krav til synstolkning.

  Standarden i WAD – EN 301 549

  Etter WAD skal nettsteder og mobilapplikasjoner oppfylle alle suksesskriterier i WCAG 2.1 på nivå A og AA. Kravene som stilles går frem av WAD artikkel 6 nr. 3, jf. artikkel 4. Bestemmelsen henviser til standarden EN 301 549.

  Den viser i kapittel 9 til at nettsteder og mobilapplikasjoner skal oppfylle alle suksesskriterier i WCAG 2.1 på nivå A og AA.

  I WAD artikkel 1 nr. 4 bokstav c er det gitt et permanent unntak for universell utforming av direktesendt innhold, jf. suksesskriterium 1.2.4.

  Forholdet til WCAG 2.1

  Standarden EN 301 549 er kommet i ny versjon, som inkluderer de nye suksesskriteriene i WCAG 2.1. Ny versjon blir innlemmet i WAD med hjemmel i artikkel 6 nr. 4. Dermed blir WCAG 2.1 en del av norsk rett, og kravene i forskriften blir oppdatert i samsvar med direktivets krav.

  De nye suksesskriteriene som ligger på nivå A og AA blir del av regelverket, mens nye suksesskriterier på nivå AAA ikke tas inn.

  Oppdateringen fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1 innebærer i korte trekk følgende:

  • Ingen suksesskriterier er tatt ut.
  • Krav som er bedre egnet for mobile enheter er tatt inn. De gjelder
   • berøringsskjerm
   • gester
   • hindre utilsiktet aktivering av innhold
  • Det er totalt 17 nye suksesskriterier
   • Nivå A: 5 nye suksesskriterier
   • Nivå AA: 7 nye suksesskriterier
   • Nivå AAA: 5 nye suksesskriterier

  Vi har laget en oversikt over de nye kravene i WCAG 2.1 som er aktuelt å ta inn i norsk regelverk. Her sier vi litt om formålet med hvert av dem og gir en kort forklaring av det enkelte suksesskriteriet, på norsk (uoffisiell oversettelse).