Hopp til hovedinnhold
19. februar 2021

Tilsyn er et virkemiddel som skal bidra til bedre etterlevelse av regelverket og læring og forbedring i virksomheten.

Tilsyn som virkemiddel

Det er vårt klare utgangspunkt at virksomheter etterlever de krav som regelverket setter.

Tilsyn er et virkemiddel som skal bidra til bedre etterlevelse av regelverket. Når vi gjennomfører tilsyn, kontrollerer vi om kravene etterleves. Kjernen i tilsyn er kontroll av om virksomhetene følger lovpålagte krav og bruk av reaksjoner dersom det avdekkes brudd på kravene. Reaksjoner kan for eksempel være pålegg eller bøter. Selv om en mulig konsekvens av et tilsyn er at brudd avdekkes, er formålet bak tilsyn at virksomhetene skal forbedre seg på de områder som tilsynet er ført på. Vi ønsker at virksomheten lærer av tilsynet og kan anvende resultatene og lærdom fra tilsynet til andre tema eller områder.

Tilsyn er en uavhengig og dokumentert kontroll av krav som følger av eller i medhold av lov eller forskrift. Virksomhetene blir vanligvis varslet på forhånd, får gi informasjon, lese gjennom og supplere grunnlaget for resultatet av kontrollen, før resultatet fastsettes endelig.

Tilsyn besluttes etter konkrete vurderinger

Ofte er tilsyn risikobasert, der det legges vekt på ulike informasjons- og kunnskapskilder for å rette inn tema for tilsynet der det er størst fare for svikt, slik at en oppnår best mulig effekt av kontrollen.

For å kartlegge hvor det bør gjøres tilsyn, gjennomføres risiko- og sårbarhetsvurderinger. Innspill fra publikum, brukerorganisasjoner og tilsynets egne data er relevante momenter inn i vurderingen. Samfunnssituasjonen som sådan er også relevant for hvilke områder tilsyn gjennomføres på.

Informasjon, kunnskap og lederansvaret

Det er viktig å tilby informasjon, veiledning og andre tiltak som støtter opp om formålet med reglene og hjelper virksomhetene forstå hensikten og å oppfylle kravene. Kontroller bidrar til at området får høyere prioritet, læring i virksomhetene og forbedring av tjenester.

Ledere bør sette i verk tiltak som sørger for at virksomheten har oversikt over status for etterlevelse av ulike regelverk, slik at en kan prioritere, gjøre tiltak der det er nødvendig, samt sette av ressurser til kompetanseheving og forbedringsarbeid (internkontroll).

På våre sider kan du lese mer om Uu-tilsynets kontroller og tilsynsrapporter.

Ansatt Tom D. Nesvåg
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Tom Debu Nesvåg

Tom D. Nesvåg er jurist i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet.

Forfatter

Ansatt Tom D. Nesvåg
Tom Debu Nesvåg
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
5 + 11 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.