Hopp til hovedinnhold
31. januar 2022

Digital undervisning angår alle pedagogiske praksiser som ønsker å formidle innhold på hensiktsmessig måte ved hjelp av ulike digitale verktøy. I dette blogginnlegget får du lese om et nytt samarbeidsprosjekt som ønsker å fremme gode metoder for digital, universell og interkulturell didaktikk i vitenskapelig metode og praksis.

Ny didaktikk i en ny tid

Pandemien førte raskt til en digital omveltning i undervisningssektoren. Både lærere og studenter har hatt utfordringer med å tilpasse seg den nye studie- og undervisningshverdagen. Mange lærere hadde noe erfaring med digital undervisning, men slett ikke alle. Mange studenter slet med å henge med. Det var slik ideen om dette prosjektet, DUoiD, kom i stand.

DUoiD står for «Digital, universell og interkulturell didaktikk i vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk». Det er et felles prosjekt med masterprogrammet i Medborgerskap og samhandling og masterprogrammet i Interkulturelt Arbeid, ved VID vitenskapelige høgskole.

Universell utforming handler om at utdanningen er utformet på en slik måte at den kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesiell tilpassing.

Interkulturell didaktikk kan beskrives som evnen til å undervise i en kompleks flerkulturell kontekst. Målet er å skape en felles forståelse mellom mennesker med forskjellig bakgrunn samtidig som enkeltindividet øver opp kritisk tenkning og oppdager diskriminerende praksis satt i system.

En digital undervisning som både er universelt og interkulturelt utformet vil kunne bygge ned barrierer for studentene, slik at de ikke faller fra. Variasjon i funksjonsevne, etnisitet, digital kompetanse og annen bakgrunn gjør at studenter, som andre grupper i samfunnet, vil ha ulike forutsetninger for å gjennomføre høyere utdanning.

Menneskerettigheter og like muligheter er viktig både for et velfungerende demokrati og for den enkeltes livsmuligheter. Når hverdagen blir mer digital, trengs det en større bevissthet om hva som må til for å møte den menneskelige variasjonen på de ulike digitale læringsarenaene.

Utformingen og endringene i emnet vil i tillegg forsøke å møte krav fra Council of Europe (CoE) sitt Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (engelsk).

Livslang læring

Prosjektet ønsker å stimulere til livslang læring gjennom å sikre at studentene forstår og kan bruke ny forskning som profesjonsutøvere, og at de oppnår høy kompetanse på vitenskapsteorier, metodevalg og forskningsetikk i praksisfeltet. Et digitalt, universelt og interkulturelt utformet emne vil gi muligheten for langt flere til å kunne gjennomføre studiene til beste for studenten, den som mottar tjenester fra det offentlige, arbeidsgiver og for samfunnet i stort.

Samarbeid skal sikre høy kompetanse

Gjennom samarbeid er det et mål å sikre høy kompetanse for lærere i digital, universell og interkulturell didaktikk. Representanter for arbeidsliv, studenter, lærere og eksterne aktører med erfaring i nettopp i disse fagområdene, bidrar i prosessen gjennom arbeidsgrupper og referansegrupper.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med representanter fra Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) i VID, Fleksibel Utdanning Norge (FUN), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Stavanger Kommune, Institutt for Atferdsvitenskap, Oslo Metropolitan University og Jönköping Academy for Health and Welfare, Jönköping University i Sverige.

Endringsarbeid krever tid

DUoID pågår i perioden august 2021 til juni 2024 for å gi god tid til samskaping, utprøving av tiltak og evaluering. I første fase bygger vi på erfaringer og evalueringer fra digitaliseringen gjennom perioden med pandemi.

Videre skal vi gjennomføre prosjektet i en tredelt prosess, der de tre delene skjer parallelt og med en gjensidig påvirkning:

  1. Undersøkelse av studentenes behov og ønsker.
  2. Undersøkelse og utvikling av lærernes ressurser og kompetanse i digital, universell og interkulturell kompetanse.
  3. Utvikling av emnet og læringsressurser sammen med samarbeidspartnere.

Om oss

DUoID er finansiert av DIKU, under utlysning av Fleksible utdanningstilbud 2020, med egenandel fra VID.

Vil du vite mer kan du følge med på prosjektets nettside duoid.no. Dette blogginnlegget er en forkortet versjon av DUoIDs egen bloggpost om prosjektet, publisert i 2021.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Kristina Areskoug-Josefsson, e-post kristina.areskoug@vid.no.

Gjesteblogger Kjersti Helene Harr

Kjersti Helene Haarr

Kjersti Helene Haarr er førstelektor, prosjektmedarbeider og studieleder ved VID vitenskapelige høgskole.

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
5 + 13 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.