Tilsynet gjennomfører statusmålingar av ikt-løysingar opp mot regelverket for universell utforming av ikt, for å avdekke digitale barrierar som gjer det vanskeleg å bruke digitale tenester og delta på digitale samfunnsarenaer. Gjennom statusmålingar peikar vi også ut område og verksemder som er aktuelle for tilsyn. Statusmålingane er ein del av tilsynet si samla områdeovervaking.

Digitale barrierar avdekka i statusmålingar

Tilsynet gjennomfører statusmålingar av ikt-løysingar opp mot regelverket for universell utforming av ikt, for å avdekke digitale barrierar som gjer det vanskeleg å bruke digitale tenester og delta på digitale samfunnsarenaer. Gjennom statusmålingar peikar vi også ut område og verksemder som er aktuelle for tilsyn. Statusmålingane er ein del av tilsynet si samla områdeovervaking.