Søke om dispensasjon?

Virksomhetene kan søke om dispensasjon fra krav eller tidsfrister. Søknaden skal være begrunnet. Forutsetningen for å gi dispensasjon, er at virksomheten dokumenterer særlig tungtveiende grunner for ikke å etterleve regelverket.

Kvinne med gul genser og mann med grønn genser og briller holder en bærbar datamaskin

Dispensasjon fra krav eller tidsfrister

Regelverket tar høyde for at kravene eller tidsfristene i regelverket kan få utilsiktede konsekvenser eller gi urimelige utslag for enkeltvirksomheter. Virksomhetene kan derfor søke om dispensasjon fra krav eller tidsfrister.

Vilkåret for dispensasjon

Søknaden må være begrunnet, det vil si virksomheten må skrive hvorfor den ikke kan oppfylle alle eller deler av kravene eller tidsfristene i regelverket.

Vilkåret for å innvilge søknaden er at «særlig tungtveiende grunner» i virksomheten, taler for dispensasjon. Etter forskriften § 10 kan dette for eksempel være forhold knyttet til

 • personvern
 • sikkerhet
 • at utviklingsforløpet for en anskaffelse ikke lar seg tilpasse tidsfristene
 • at tidsfristene påfører virksomheten urimelige kostnader

Denne listen er ikke uttømmende, og virksomheten kan også vise til andre grunner i søknaden.

I vurderingen av søknaden vil tilsynet også legge vekt på om virksomheten

 • ellers oppfyller kravene så langt det er mulig med gjeldende teknologi
 • jobber systematisk med universell utforming av ikt
 • har en plan for å gjøre neste versjon av ikt-løsningen universelt utformet

Det skal mye til før vilkåret «særlig tungtveiende grunner» er oppfylt og det er mest aktuelt å innvilge dispensasjon i tiden rett etter forskriften har trådt i kraft. Etter hvert som tiden går, er det forventninger om at virksomhetene har innrettet seg etter kravene.

Bestemmelsen skal praktiseres slik at hensynet til lovens formål om ikke-diskriminering veier tungt, og ikke fører til konkurransevridning.

Innholdet i dispensasjonssøknaden

Søknaden sendes til Digitaliseringsdirektoratet v/Tilsynet for universell utforming av ikt.

Den bør inneholde

 • informasjon om virksomheten som søker dispensasjon
 • informasjon om hvilken ikt-løsning søknaden gjelder
 • beskrivelse av forholdene virksomheten mener er «særlig tungtveiende grunner»
 • informasjon om når ikt-løsningen ble bestilt/kjøpt.
 • oversikt over viktige endringer av ikt-løsningen med virkning for sluttbrukeren etter 1. juli 2014
 • beskrivelse av virksomhetens tjenester og tilbud til brukere/kunder

Hvis søknaden ikke inneholder nok informasjon vil tilsynet innhente flere opplysninger fra virksomheten.

Hvem søker og bruk av fullmektig

I utgangspunktet er det virksomheten som er ansvarlig for løsningen, som søker om dispensasjon. Det er ikke noe i veien for å sende en felles søknad for flere virksomheter eller løsninger. Forutsetningen er at det er tydelig hvilke virksomheter og ikt-løsninger søknaden gjelder.

Virksomheten kan velge å bruke fullmektig om en ønsker det, dette følger av forvaltningslovens § 12. Fullmektig som ikke er advokat, skal legge frem skriftlig fullmakt.

Behandling av søknaden

Etter at søknaden er mottatt, tar tilsynet stilling til om vilkåret for dispensasjon er oppfylt.

Saksbehandlingstiden vil vanligvis ligge på inntil 12 uker.

Dersom søknaden ikke kan behandles innen fire uker, får virksomheten et foreløpig svar om at søknaden er mottatt med informasjon om forventet saksbehandlingstid.

Vedtak om dispensasjon er enkeltvedtak, og følger reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V.

Klagerett

Virksomheten har klagerett på dispensasjonsvedtak. Klagefristen er tre uker fra virksomheten mottok vedtaket. Klagen skal sendes til Digitaliseringsdirektoratet v/Tilsynet for universell utforming av ikt.

Klagebehandlingen følger reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Dersom virksomheten ikke får medhold i klagen, blir klagen sendt videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig behandling.

Tidsfrister

Ikt-løsninger skal være universelt utformet dersom de er nye eller vesentlig oppdatert 1. juli 2014 eller senere. Alle ikt-løsninger skal være universelt utformet senest 1. januar 2021.

Endringer av en eksisterende ikt-løsning etter 1. juli 2014, kan føre til at den blir ny ikt. Dette avhenger av om endringene virker inn på brukergrensesnittet for sluttbrukeren, og hvor store endringer det er snakk om. At det legges til ny funksjonalitet, gjøres større endringer i design eller struktur, er eksempel på forhold som taler for at ikt-løsningen etter en totalvurdering kan regnes som ny.

Dispensasjon er midlertidig

En dispensasjon er ikke et permanent fritak fra kravene til universell utforming. Dispensasjonen er midlertidig, og varer frem til neste nye versjon av ikt-løsningen.

Relevante artikler og nettsider