Hopp til hovedinnhold

Søke om dispensasjon?

Virksomheter kan søke om dispensasjon fra krav eller tidsfrister. Søknaden skal være begrunnet. Forutsetningen for å gi dispensasjon, er at virksomheten dokumenterer at det foreligger en uforholdsmessig stor byrde.

Kvinne med gul genser og mann med grønn genser og briller holder en bærbar datamaskin

Dispensasjon fra krav eller tidsfrister

Regelverket tar høyde for at kravene eller tidsfristene i regelverket kan få utilsiktede konsekvenser eller gi urimelige utslag for enkeltvirksomheter. Det er derfor mulig å søke om dispensasjon fra krav eller tidsfrister.

Hvilke ikt-løsninger kan man søke for?

Det kan søkes om dispensasjon for

 • nettløsninger i private virksomheter
 • nettløsninger tilhørende allmennkringkastere og datterforetak
 • automater i offentlige og private virksomheter

Tilsynet har fra 1. februar 2022, ikke lenger hjemmel til å behandle søknader om dispensasjon for nettløsninger i offentlig sektor. Ved innføringen av nytt regelverk skal virksomheter i offentlig sektor i første omgang selv ta stilling til om det er en «uforholdsmessig stor byrde» å følge kravene. Denne vurderingen skal gjøres per krav, fremgå av tilgjengelighetserklæringen og erstatter slik regelen om dispensasjon. Virksomhetens vurdering og begrunnelse kan overprøves av Tilsynet for universell utforming av ikt i kontroller.

Vilkåret for dispensasjon

Søknaden må være begrunnet, det vil si at virksomheten må skrive hvorfor den ikke kan oppfylle alle eller deler av kravene eller tidsfristene i regelverket.

Vilkåret for å innvilge søknaden er at det foreligger en uforholdsmessig stor byrde. Etter forskriften § 10 kan dette for eksempel være forhold knyttet til

 • personvern
 • økonomi
 • teknologiske muligheter
 • at utviklingsforløpet for en anskaffelse ikke lar seg tilpasse tidsfristene

Denne listen er ikke uttømmende, og virksomheten kan også vise til andre forhold i søknaden.

I vurderingen av søknaden vil tilsynet også legge vekt på om virksomheten

 • ellers oppfyller kravene så langt det er mulig med gjeldende teknologi
 • jobber systematisk med universell utforming av ikt
 • har en plan for å gjøre neste versjon av ikt-løsningen universelt utformet

Det skal mye til før vilkåret uforholdsmessig stor byrde er oppfylt. Bestemmelsen skal praktiseres slik at hensynet til lovens formål om ikke-diskriminering veier tungt, og ikke fører til konkurransevridning.

Innholdet i dispensasjonssøknaden

Søknaden sendes til Digitaliseringsdirektoratet v/Tilsynet for universell utforming av ikt.

Den bør inneholde

 • informasjon om virksomheten som søker dispensasjon
 • informasjon om hvilken ikt-løsning søknaden gjelder
 • beskrivelse av forholdene virksomheten mener er uforholdsmessig stor byrde
 • beskrivelse av virksomhetens tjenester og tilbud til brukere/kunder

Hvis søknaden ikke inneholder nok informasjon vil tilsynet innhente flere opplysninger fra virksomheten.

Hvem søker og bruk av fullmektig

I utgangspunktet er det virksomheten som er ansvarlig for løsningen, som søker om dispensasjon. Det er ikke noe i veien for å sende en felles søknad for flere virksomheter eller løsninger. Forutsetningen er at det er tydelig hvilke virksomheter og ikt-løsninger søknaden gjelder.

Virksomheten kan velge å bruke fullmektig om en ønsker det, dette følger av forvaltningslovens § 12. Fullmektig som ikke er advokat, skal legge frem skriftlig fullmakt.

Behandling av søknaden

Etter at søknaden er mottatt, tar tilsynet stilling til om vilkåret for dispensasjon er oppfylt.

Saksbehandlingstiden vil vanligvis ligge på inntil 12 uker.

Dersom søknaden ikke kan behandles innen fire uker, får virksomheten et foreløpig svar om at søknaden er mottatt med informasjon om forventet saksbehandlingstid.

Vedtak om dispensasjon er enkeltvedtak, og følger reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V.

Klagerett

Virksomheten har klagerett på dispensasjonsvedtak. Klagefristen er tre uker fra virksomheten mottok vedtaket. Klagen skal sendes til Digitaliseringsdirektoratet v/Tilsynet for universell utforming av ikt.

Klagebehandlingen følger reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Dersom virksomheten ikke får medhold i klagen, blir klagen sendt videre til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) for endelig behandling.

Dispensasjon er midlertidig

En dispensasjon er ikke et permanent fritak fra kravene til universell utforming. Dispensasjonen er midlertidig, og varer frem til tidspunktet fastsatt i vedtaket.

Relevante artikler og nettsider