Hopp til hovedinnhold

Status for nyere versjoner av WCAG

WCAG 2.2 er ikke en del av regelverket nå, og dette endrer seg ikke på kort sikt.

WCAG 2.2 blir ikke en del av regelverket med det første. Det er flere ting som må på plass før dette er aktuelt. WCAG 2.2 ble ferdigstilt 5. oktober 2023, og har status som anbefaling.

Blir WCAG 2.2 del av regelverket?

Om og i hvilken grad nye krav tas inn, er avhengig av om EU velger å inkludere WCAG 2.2 i revisjonen av EN 301 549, som er harmonisert standard til EUs webdirektiv (WAD).

Dersom det blir aktuelt å oppdatere kravene i regelverket, skjer det i en nasjonal regelverksprosess, og dette tar gjerne et par år.

Suksesskriterium 4.1.1 Parsing (oppdeling) er ikke med i WCAG 2.2

Suksesskriterium 4.1.1 Parsing (oppdeling) er foreslått tatt ut i WCAG versjon 2.2. W3C begrunner dette slik i WCAG 2 FAQ:

«Success criteria (SC) 4.1.1 Parsing is obsolete and removed from WCAG 2.2. Parsing was included in WCAG 2.0 to ensure that browsers and assistive technologies could accurately parse markup and content. Since then, specifications (such as HTML) and browsers have improved how they handle parsing errors. Also, previously assistive technology did their own markup parsing. Now they rely on the browser.

With today’s technology, accessibility issues that would have failed 4.1.1, will fail other criteria, such as Info and Relationships (SC 1.3.1) or Name, Role, Value (SC 4.1.2). Therefore 4.1.1 is no longer needed for accessibility.»

Slipper virksomhetene å ta hensyn til 4.1.1 fremover?

På bakgrunn av den foreslåtte endringen har Uu-tilsynet fått spørsmål om virksomhetene fremover slipper å følge 4.1.1.

Inntil videre skal virksomhetene fremdeles etterleve 4.1.1, fordi suksesskriteriet inngår i minstekravene i regelverket. Videre vurderer vi at det er enkelt å følge kravet.

Når det er sagt, vil vi vurdere i hvilken grad det er nødvendig å håndheve kravet. Dette har også sammenheng med at vi har avdekket at W3Cs kodevalidator i en del tilfeller gir feil resultater, og at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre manuell testing.