Hopp til hovudinnhald

Kortversjon av tilsynsstrategi 2021-2024

Dei neste åra vil tilsynet jobbe for å nå tre hovudmål i arbeidet for eit samfunn utan digitale barrierar.

Mann i grønn skjorte holder hendene frem og ser på flytende objekter for navigasjon

Vår visjon er eit samfunn utan digitale barrierar. Visjonen speglar ei framtid utan diskriminering, med lik samfunnsdeltaking for alle innbyggarane i Noreg og der universell utforming er med i all digital utvikling. Målet er å fremme inkludering og motverke digitalt utanforskap. Fram mot 2024 vil tilsynet jobbe for å realisere tre hovudmål.

Vi vil auke etterleving av regelverk for universell utforming av ikt

 • Tilsynet utøver mynde basert på risiko. Vurderingane våre bygger på innsikt gjennom eigne og andre datakjelder. Vi tek kunnskapsbaserte avgjerder og innrettar tiltaka der dei gir mest effekt.
 • Digitalisering gir oss auka kapasitet, fleire kontrollar og meir effektiv sakshandsaming og rettleiing.

Dette skal vi oppnå gjennom

 • risikobasert tilsyn på grunnlag av datadrivne analyser og statusmålingar
 • effektiv sakshandsaming med rett kvalitet
 • målretta informasjon og rettleiing til verksemder og innbyggarar

Vi vil vere det leiande fagorganet på uu av ikt

 • Tilsynet skal vere ein leiande kunnskapsprodusent innan området universell utforming av ikt.
 • Vi bygger og formidlar kunnskap om verksemdenes bruk av ikt, digital deltaking og digitale barrierar.
 • Kunnskap skal bidra til utvikling av eit regelverk som verkar etter intensjonen.
 • Vi følgjer med på standardisering og regelverksutvikling internasjonalt.

Dette skal vi oppnå gjennom

 • datadriven områdeovervaking bygd på innsiktsbaserte analysar
 • formidling av kunnskap om universell utforming av ikt
 • nettverk og samarbeid med organisasjonar og offentlege organ nasjonalt og internasjonalt

Vi vil utvikle eit datadrive tilsyn med digitale prosessar

 • Arbeidsmetodane i tilsynet skal bygge på data og innsikt. Slik tek vi kunnskapsbaserte avgjerder og får effektive arbeidsprosessar.
 • Tilsynet skal ha gode rutinar og metodar for å sikre høg datakvalitet og smart datastyring.
 • Ved å bruke teknologi og data effektivt ønsker vi å få til fleire kontrollar og analyser.

Dette skal vi oppnå gjennom

 • datadriven kultur med autonome medarbeidarar og effektiv samhandling
 • evne og kompetanse til å jobbe datadrive med nye verktøy
 • spesialisering og skalering av våre arbeidsmetodar