Hopp til hovudinnhald

Kortversjon av tilsynsstrategi 2021-2024

Dei neste åra vil tilsynet jobbe for å nå tre hovudmål i arbeidet for eit samfunn utan digitale barrierar.

Vår visjon er eit samfunn utan digitale barrierar. Visjonen speglar ei framtid utan diskriminering, med lik samfunnsdeltaking for alle innbyggarane i Noreg og der universell utforming er med i all digital utvikling. Målet er å fremme inkludering og motverke digitalt utanforskap. Fram mot 2024 vil tilsynet jobbe for å realisere tre hovudmål.

Vi vil auke etterleving av regelverk for universell utforming av ikt

 • Tilsynet utøver mynde basert på risiko. Vurderingane våre bygger på innsikt gjennom eigne og andre datakjelder. Vi tek kunnskapsbaserte avgjerder og innrettar tiltaka der dei gir mest effekt.
 • Digitalisering gir oss auka kapasitet, fleire kontrollar og meir effektiv sakshandsaming og rettleiing.

Dette skal vi oppnå gjennom

 • risikobasert tilsyn på grunnlag av datadrivne analyser og statusmålingar
 • effektiv sakshandsaming med rett kvalitet
 • målretta informasjon og rettleiing til verksemder og innbyggarar

Vi vil vere det leiande fagorganet på uu av ikt

 • Tilsynet skal vere ein leiande kunnskapsprodusent innan området universell utforming av ikt.
 • Vi bygger og formidlar kunnskap om verksemdenes bruk av ikt, digital deltaking og digitale barrierar.
 • Kunnskap skal bidra til utvikling av eit regelverk som verkar etter intensjonen.
 • Vi følgjer med på standardisering og regelverksutvikling internasjonalt.

Dette skal vi oppnå gjennom

 • datadriven områdeovervaking bygd på innsiktsbaserte analysar
 • formidling av kunnskap om universell utforming av ikt
 • nettverk og samarbeid med organisasjonar og offentlege organ nasjonalt og internasjonalt

Vi vil utvikle eit datadrive tilsyn med digitale prosessar

 • Arbeidsmetodane i tilsynet skal bygge på data og innsikt. Slik tek vi kunnskapsbaserte avgjerder og får effektive arbeidsprosessar.
 • Tilsynet skal ha gode rutinar og metodar for å sikre høg datakvalitet og smart datastyring.
 • Ved å bruke teknologi og data effektivt ønsker vi å få til fleire kontrollar og analyser.

Dette skal vi oppnå gjennom

 • datadriven kultur med autonome medarbeidarar og effektiv samhandling
 • evne og kompetanse til å jobbe datadrive med nye verktøy
 • spesialisering og skalering av våre arbeidsmetodar