Forslag til gjennomføring av EUs webdirektiv (WAD) i norsk regelverk er nå på høring

Lovforslaget omfatter både offentlig og privat sektor, og vi oppfordrer spesielt private virksomheter til å gi innspill. Fristen for å gi høringsuttalelse er 10. september. Opptak av høringsmøtet er lagt ut på Regjeringen.no.

01. jul 2019

Høringsmøte

For å få et godt beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet med regelverket, arrangerer departementene et offentlig høringsmøte. Du finner opptak av høringsmøtet på regjeringen.no.

På høringsmøtet la KMD fram hovedtrekkene i forslaget til oppdatert lov og forskrift om universell utforming av ikt.

Fristen for å sende inn høringsuttalelse til KMD 10. september 2019.

Høringsnoatet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet et høringsnotat, i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). Høringsnotatet finner du på regjeringen.no.

Høringsnotatet skisserer tre modeller for gjennomføring av de nye reglene i norsk rett.

 • Modell 1: Gjennomføre direktivet kun for offentlig sektor. Dette medfører at det blir ulike krav til offentlig og private virksomheter (tosporet regelverk).
 • Modell 2: Innføre direktivets krav likt for offentlige og private virksomheter. Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med lik regulering for offentlig og privat sektor (felles regelverk):
 • Modell 2b: Gjennomføre kravene for offentlig sektor og private virksomheter over en viss størrelse (bedrifter med flere enn 50 ansatte).

Departementet går inn for at modell 2b gjennomføres i Norge. Endelig valg av modell gjøres etter høringen, og vil bl.a. påvirkes av innspill fra høringsinstansene.

Innføringsfrist

Det er foreslått at regelendringene trer i kraft 1. juli 2020. I høringsnotatet foreslås det en overgangsperiode på 6 måneder til å etterleve kravene. Det vil si at de nye kravene skal følges fra 1. januar 2021. Dette har sammenheng med at denne datoen også er fristen for å gjøre eksisterende IKT-løsninger universelt utformet etter gjeldende norsk rett.

Viktige endringer fra dagens regelverk

Oversikt over viktige endringer for virksomhetene:

 • Det innføres 14 nye minstekrav
  • antallet pålagte krav øker fra 35 til 49
  • synstolkning av forhåndsinnspilt video omfattes
  • 12 nye krav fra WCAG 2.1 som tar bedre høyde for mobile enheter er tatt inn.
 • Det skal publiseres en tilgjengelighetserklæring som viser status for universell utforming
 • Tilgjengelighetserklæringen skal ha en tilbakemeldingsfunksjon for brukerne og tilbakemeldinger må følges opp
 • Nye intranett og ekstranett skal være universelt utformet
 • Regelverket vil fremover vise til deler av standarden EN 301 549, som igjen refererer til WCAG 2.1

Du finner en kort veiledning til de 12 nye kravene i WCAG 2.1, som er omfattet av lovforslaget.